Πρόληψη, τρόποι αντιμετώπισης και εμφαινόμενες τάσεις στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο: μια κριτική προσέγγιση

Prevention, countermeasures and emerging trends in money laundering in the Greek institutional framework: a critical approach (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΤΑΜΠΑΚΗ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 83
 7. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ
 8. Νομιμοποίηση, ξέπλυμα, θεσμικό πλαίσιο, εμφαινόμενες τάσεις, συγκάλυψη, χρηματοπιστωτικός τομέας.
 9. ΠΕΔΔΕ
 10. 42
 11. 12
  • Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή, επιχειρείται μια παρουσίαση της πρόληψης του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, που προέρχεται από παράνομες δραστηριότητες και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό, καθώς και οι τάσεις που εμφανίζονται στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο. Επίσης, επιχειρείται μία κριτική προσέγγιση του θεσμικού πλαισίου ενώ παρουσιάζονται και ορισμένες προτάσεις βελτίωσης της ελληνικής νομοθεσίας σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων ή αλλιώς «ξέπλυμα», όπως συνηθίζεται να ονομάζεται.

   Αρχικά, επιχειρείται η εννοιολογική παρουσίαση του ξεπλύματος καθώς και μία σύντομη ιστορική αναδρομή. Στο δεύτερο κεφάλαιο, περιγράφονται οι φάσεις και οι «τεχνικές» της νομιμοποίησης εσόδων και στο τρίτο κεφάλαιο καταγράφεται η αντιμετώπιση του ξεπλύματος σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται ανάλυση της εξέλιξης του ελληνικού θεσμικού πλαισίου ώστε να αναδείξουμε τους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης της νομιμοποίησης αλλά και τις εμφαινόμενες τάσεις της ελληνικής νομοθεσίας για το ξέπλυμα. Στη συνέχεια, στο πέμπτο κεφάλαιο, περιγράφονται οι πρακτικές συγκάλυψης από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επιχειρείται μια νομοθετική προσέγγιση των πρακτικών αυτών. Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο, παρατίθενται συμπερασματικές σκέψεις και ορισμένες προτάσεις για την βελτίωση της ελληνικής νομοθεσίας για το ξέπλυμα.

  • In this postgraduate thesis, a presentation of the prevention of money laundering, derived from illegal activities and the methods used to this end, is attempted, as well as the trends appearing in the Greek institutional framework. Furthermore, a critical approach of the institutional framework is attempted, while some proposals to improve the Greek legislation regarding money laundering are also presented.

   Initially, a presentation of the definition of money laundering is attempted as well as a brief historical review. In the second chapter, the phases and "techniques" of money laundering are presented and in the third chapter, the ways of dealing with money laundering at the international and European level are recorded. In the fourth chapter, the evolution of the Greek institutional framework is analyzed in order to highlight the ways of preventing and dealing with legalization as well as the emerging trends of the Greek legislation on money laundering. Then, in the fifth chapter, cover-up practices by financial institutions are described and a legislative approach against these practices is attempted. Finally, in the sixth chapter, concluding thoughts and some proposals for the improvement of the Greek legislation on laundering are listed.

 12. Hellenic Open University
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές