Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ο ρόλος των φορολογικών παραδείσων : εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου και τρόποι αντιμετώπισης

Money laundering and the role of tax heavens : evolution of the institutional framework and ways of dealing with it (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΡΥΣΤΑΛΕΝΙΑ ΝΤΙΣΠΥΡΑΚΗ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 71
 7. Κοροντζής, Τρύφων
 8. ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΛΟΥΠΗΣ
 9. νομιμοποίηση εσόδων | ξέπλυμα χρήματος | θεσμικό πλαίσιο | φορολογικοί παράδεισοι | εξωχώριες εταιρίες | σκιώδης τραπεζική | υπόχρεα πρόσωπα
 10. ΠΕΔΔΕ
 11. 53
 12. 17
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά το φαινόμενο της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε συνάρτηση με το ρόλο των φορολογικών παραδείσων. Αρχικά επιχειρείται η παράθεση του ορισμού του ως άνω αδικήματος και περιγράφεται μία σύντομη ιστορική διαδρομή του. Παράλληλα, παρουσιάζονται τα στάδια του ξεπλύματος χρήματος και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται από τους δράστες. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η νομοθετική αντιμετώπιση του ξεπλύματος και παρατίθεται το διεθνές, ευρωπαϊκό και ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο. Ειδικότερα δίνεται έμφαση στις διεθνείς συμβάσεις και συστάσεις, στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και σε όλες τις διαδοχικές νομοθετικές μεταβολές της ελληνικής έννομης τάξης. Πραγματεύεται επιπλέον το ζήτημα που προστατευόμενου έννομου αγαθού. Στο τρίτο κεφάλαιο αναδεικνύεται ο ρόλος των φορολογικών παραδείσων, παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά τους και μία σύντομη ιστορική εξέλιξη. Γίνεται αναφορά στις εξωχώριες εταιρίες και εξετάζεται η λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος στη διαδικασία ξεπλύματος και οι παράγοντες που συμβάλλουν στη διατήρηση του. Εν συνεχεία, στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται οι τρόποι αντιμετώπισης και τα μέτρα πρόληψης μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Παρουσιάζονται οι εποπτικές αρχές και οι διαδικασίες που ακολουθούν οι δικηγόροι και τα τραπεζικά ιδρύματα ενώ γίνεται λόγος για τις ανακριτικές πράξεις που θεσπίζει ο Έλληνας νομοθέτης.
  • This thesis investigates the phenomenon of money laundering in relation to the role of tax havens. Initially, an attempt is made to set out the definition of the above offence and a brief historical review is described. In addition, the stages of money laundering and the methods used by the perpetrators are presented. The second chapter describes the legislative treatment of laundering and lists the international, European and Greek legislative framework. In particular, emphasis is placed on international conventions and recommendations, on European Directives and on all successive legislative changes of the Greek legal order. It also deals with the issue of protected legal property. In the third chapter, the role of tax havens is highlighted, their characteristics and a brief historical development are presented. Reference is made to offshore companies and the functioning of the financial system in the laundering process and are examined the factors that contribute to its maintenance. Furthermore, the fourth chapter analyze the methods of dealing with and preventive measures through the financial system. The supervisory authorities and the procedures followed by lawyers and banking institutions are presented, while the investigative acts established by the Greek legislator are discussed.
 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές