Ηγεσία και εργασιακή ικανοποίηση στην τοπική αυτοδιοίκηση

Leadership and job satisfaction in local government (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΛΙΣΑΒΕΤ-ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 104
 7. Κουστέλιος, Αθανάσιος
 8. Κουστέλιος, Αθανάσιος | Ζουρνατζή Ελένη | Θεοδωράκης, Νικόλαος
 9. Εργασιακή Ικανοποίηση, Ηγεσία, Δημόσιος Τομέας, Τοπική αυτοδιοίκηση
 10. ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ/ ΔΑΘ21
 11. 1
 12. 9
 13. 136
  • Σήμερα, διανύουμε μια περίοδο όπου οι απατήσεις για την αποτελεσματικότητα και τη λογοδοσία του δημόσιου τομέα είναι αυξημένες, ενώ παράλληλα το ενδιαφέρον σε πολλές περιπτώσεις στρέφεται προς την ηγεσία στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία θεωρείται ως υπεύθυνη να θέσει τις κατευθυντήριες γραμμές έτσι ώστε οι οργανισμοί να λειτουργήσουν με επιτυχία. Για να επιτευχθεί αυτό, οι ηγέτες πρέπει να κατανοήσουν τι οδηγεί στην εργασιακή ικανοποίηση του προσωπικού. Ως εκ τούτου, η παρούσα μελέτη προσπαθεί να γεφυρώσει αυτό το ερευνητικό κενό, διερευνώντας την περίπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ ηγεσίας και ικανοποίησης από την εργασία στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει το επίπεδο επαγγελματικής ικανοποίησης των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση, το κυρίαρχο στυλ ηγεσίας στην τοπική αυτοδιοίκηση, τη διαφοροποίηση της επαγγελματικής ικανοποίησης σε σχέση με συγκεκριμένες δημογραφικές μεταβλητές όπως το φύλο, η ηλικία και τα χρόνια προϋπηρεσίας καθώς και να διαπιστώσει τη σχέση ανάμεσα στην ηγεσία και στην επαγγελματική ικανοποίηση. Το δείγμα αποτέλεσαν 123 εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση της περιφέρειας της Αττικής, εκ των οποίων 65 ήταν γυναίκες και 58 άνδρες ηλικίας από 25-63 ετών. Τα όργανα μέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το Πολυπαραγοντικό Ερωτηματολόγιο Ηγεσίας (Multifactor Leadership Questionnaire - M.L.Q.-5X) και το Ερωτηματολόγιο Καταγραφής της Επαγγελματικής Ικανοποίησης (Employee Satisfaction Inventory - ESI). Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες δηλώνουν περισσότερο ικανοποιημένοι από τις συνθήκες εργασίας και τον άμεσο προϊστάμενο τους, ενώ θεωρούν ότι χρησιμοποιείται σε υψηλότερο βαθμό το μετασχηματιστικό στυλ ηγεσίας. Επιπλέον, οι μεταβλητές φύλο, ηλικία και προϋπηρεσία προέκυψε ότι επηρεάζουν την επαγγελματική ικανοποίηση καθώς βρέθηκε ότι οι γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες παρουσιάζουν υψηλότερο επίπεδο ικανοποίησης από τον οργανισμό, ενώ οι συμμετέχοντες έως 40 ετών και εκείνοι που διαθέτουν έως 10 χρόνια προϋπηρεσίας εμφάνισαν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από τις συνθήκες εργασίας, το μισθό, τον άμεσο προϊστάμενο και τον οργανισμό. Επιπλέον, βρέθηκε ότι αύξηση της μετασχηματιστικής ηγεσίας συνδέεται με αύξηση της ικανοποίησης των εργαζομένων σε όλους τους τομείς.
  • Today, we are witnessing an increase in fraudulent activities pertaining to the effectiveness and accountability of the public sector. In many cases, attention is directed towards leadership within the local government sector, as they are perceived to be responsible for establishing guidelines that enable organizations to operate successfully. In order to achieve this, it is crucial for leaders to comprehend the factors that influence employee job satisfaction. Thus, this current study aims to address this research gap by examining the intricate interaction between leadership and job satisfaction within local government agencies. The purpose of this research is to investigate the level of professional competence of employees in local government, the dominant style of leadership in local government, the differentiation of job satisfaction in relation to specific demographic variables such as gender, age and years of service, as well as to establish the relationship between leadership and job satisfaction. The sample of 123 employees in the local government of Attica, of which 65 women and 58 men aged 25-63. The measuring instruments used were the Multifactor Leadership Questionnaire (M.L.Q.-5X) and the Employee Satisfaction Inventory (ESI). The results of the survey showed that the participants are more satisfied with the working conditions and their direct supervisor, while they consider that it is used to a higher degree in the transformational leadership style. In addition, the variables gender, age and seniority were found to affect professional competence as women were found to have a higher level of satisfaction with the organization than men, while participants up to 40 years of age and those with up to 10 years of seniority showed higher levels satisfaction with working conditions, salary, direct supervisor and organization. In addition, it was found that an increase in transformational leadership is associated with an increase in employee satisfaction in all areas.
 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές