Η ποινική ευθύνη των νομικών προσώπων σε εγκλήματα διαφθοράς

The criminal liability of legal entities in corruption crimes (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 122
 7. ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
 8. ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
 9. Διαφθορά, Ποινική ευθύνη νομικών προσώπων, Εγκλήματα λευκού κολάρου
 10. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος
 11. 157
 12. 48
  • Η παρούσα εργασία, πραγματεύεται το ζήτημα της ποινικής ευθύνης των νομικών προσώπων για αξιόποινες πράξεις τελούμενες στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους και πιο συγκεκριμένα για εγκλήματα διαφθοράς, τα οποία διαπράττονται προς όφελος ή για λογαριασμό τους. Η διαρκώς αυξανόμενη συμμετοχή των νομικών προσώπων, ιδίως των πολυεθνικών επιχειρήσεων και εταιρειών, στην οικονομική πραγματικότητα πολλών κρατών, ως απόρροια της παγκοσμιοποίησης και των όρων της ελεύθερης αγοράς, συνδυαζόμενη με τις δυνατότητες που τους προσέδωσε η τεχνολογική εξέλιξη και πρόοδος σε επίπεδο οργάνωσης, μεταφορών και τραπεζικών συναλλαγών, κατέστησε επιτακτική την αναγκαιότητα οριοθέτησης της παράνομης δράσης τους, ακόμη και με τα μέσα του ποινικού δικαίου. Το μεγαλύτερο μέρος των κρατών, υπό την πίεση των συνεχόμενων σκανδάλων διαφθοράς που απασχόλησαν, αλλά και απασχολούν την κοινή γνώμη και στα οποία εμπλέκονται επιχειρήσεις και εταιρείες με ισχυρά «brand names» στο οικονομικό «γίγνεσθαι», υιοθέτησαν την ποινική ευθύνη των νομικών προσώπων στις έννομες τάξεις τους, παρά το γεγονός ότι η εφαρμογή της εγείρει κάποιους προβληματισμούς. Ένα μικρότερο μέρος κρατών, μεταξύ των οποίων κυρίαρχη θέση κατέχει και η χώρα μας, δεν κατέφεραν ακόμη μέχρι σήμερα να κάμψουν τις δογματικές και θεωρητικές αντιρρήσεις, στηριζόμενες στις αρχές και τις έννοιες του ποινικού δικαίου και να καταστήσουν τα νομικά πρόσωπα ποινικά υπεύθυνα. Η ανάδειξη της δυνατότητας ή μη να θεσπιστεί ποινική ευθύνη σε νομικά πρόσωπα, ως απόρροια της οργανωσιακής και αυτοτελούς δράσης τους, αλλά και η αδυναμία ή απροθυμία των κρατών σε διεθνή, εθνικό, αλλά κυρίως σε ενωσιακό επίπεδο να εφαρμόσουν μία κοινή και αποτελεσματική αντεγκληματική πολιτική για την αντιμετώπιση της αξιόποινης δράσης των νομικών προσώπων και της διαφθοράς που τελείται προς όφελος τους, αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης και της Κριτικής Εγκληματολογίας. Ιδιαίτερα σημαντικές χαρακτηρίζονται οι θεωρίες που αναδεικνύουν τους λόγους και τις διαδικασίες εγκληματοποίησης, αλλά και οι θεωρίες που εστιάζουν στη διαφοροποιημένη αντιμετώπιση των εγκλημάτων του λευκού κολάρου.

  • This paper deals with the issue of the criminal liability of legal entities for criminal acts carried out in the context of their activities and more specifically for corruption crimes, which are committed for their benefit or on their behalf. The ever-increasing participation of legal entities, especially multinational enterprises and companies, in the economic reality of many states, as a result of globalization and free market conditions, combined with the possibilities given to them by technological development and progress at the level of organization, transport and banking transactions, made imperative the necessity of delimiting their illegal activity, even with the means of criminal law. Most of the states, under the pressure of the continuous corruption scandals that occupied, but also concern the public opinion and in which businesses and companies with strong "brand names" in the economic "becoming" are involved, adopted the criminal liability of legal entities in the legal their classes, despite the fact that its application raises some concerns. A smaller part of states, among which our country occupies a dominant position, have not even today managed to bend the doctrinal and theoretical objections, based on the principles and concepts of criminal law, and to make legal entities criminally responsible. Highlighting the possibility or not of imposing criminal liability on legal entities, as a result of their organizational and independent action, but also the inability or reluctance of states at the international, national, but above all at the Union level to implement a common and effective anti-criminal policy for the treatment of the criminal activity of legal entities and the corruption that is carried out for their benefit, was the subject of study mainly by Critical Criminology and its theorists. Particularly important are the theories that highlight the reasons and processes of criminalization, but also the theories that focus on the differentiated treatment of white-collar crimes.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές