Όψεις της αδρανοποίησης του τυπικού κοινωνικού ελέγχου και της επιλεκτικότητας του συστήματος απονομής ποινικής δικαιοσύνης: Η περίπτωση υποθέσεων διαφθοράς και κρατικό-εταιρικών εγκλημάτων στον τομέα της υγείας

Aspects of the inactivation of formal social control and the selectivity of the criminal justice system: The case of corruption cases and state-corporate crimes in the health sector (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΙΕΤΡΗ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 23 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 77
 7. Κουρούτζας, Χρήστος
 8. Κουρούτζας, Χρήστος | Αλοσκόφης, Ουίλιαμ
 9. Εγκληματοποίηση, κοινωνικός έλεγχος, ηθικοί πανικοί, κρατικό-εταιρικό έγκλημα, διαφθορά, επιλεκτικότητα
 10. Έγκλημα, Κοινωνικός Έλεγχος και Ποινική Καταστολή / ΠΕΔ 50
 11. 44
 12. 33
  • Η παρούσα συγγραφή πραγματεύεται, τις όψεις της αδρανοποίησης του τυπικού κοινωνικού ελέγχου και της επιλεκτικής διαδικασίας του συστήματος απονομής ποινικής δικαιοσύνης, εστιάζοντας τις περιπτώσεις υποθέσεων διαφθοράς και των κρατικό-εταιρικών εγκλημάτων στον τομέα της υγείας. Αντλώντας από προσεγγίσεις της κριτικής εγκληματολογίας θα αναλυθούν παραδείγματα υποθέσεων διαφθοράς, οικονομικού και οργανωμένου εγκλήματος, με επίκεντρο την περίοδο της οικονομικής και πανδημικής κρίσης στην Ελλάδα. Η εργασία πραγματεύεται κριτικά τις τροπές που λαμβάνει ο κοινωνικός έλεγχος, ιδιαιτέρως ο τυπικός, στην ύστερη νεωτερικότητα, όπως αυτός διαμορφώνεται με όρους διαχείρισης και διακινδύνευσης. Περαιτέρω, αναλύεται η σχέση του κοινωνικού ελέγχου με τις διαδικασίες εγκληματοποιήσης, δίνοντας έμφαση στα εγκλήματα των ισχυρών. Ειδική εστίαση δίνεται στη σχέση κοινωνικού ελέγχου και επιτήρησης της οικονομίας σε συνθήκες κοινωνίας της αγοράς. Η όλη προβληματική συνεχίζεται στα ζητήματα που αφορούν στην επιλεκτικότητα του συστήματος απονομής δικαιοσύνης, αναλύοντας, μεταξύ άλλων, τη σημασία της επίδρασης των εξωνομικών παραγόντων, της διακριτικής ευχέρειας και της ποινικής μεροληπτικότητας. Σε αυτό πλαίσιο θα αναλυθούν όψεις των ανισοτήτων ανάμεσα στα συμβατικά εγκλήματα και τα κρατικό-εταιρικά εγκλήματα.
  • This paper deals with aspects of the inactivation of formal social control and the selective process of the criminal justice system, focusing on cases of corruption and state-corporate crimes in the health sector. Drawing from approaches of critical criminology, examples of cases of corruption, financial and organized crime will be analyzed, focusing on the period of economic and pandemic crisis in Greece. The paper critically deals with the ways that social control, especially the formal one, takes in late modernity, as it is shaped in terms of management and risk. Furthermore, the relationship of social control with criminalization processes is analyzed, emphasizing the crimes of the powerful. Special focus is given to the relationship between social control and surveillance of the economy in market society conditions. The entire problematic continues in the issues related to the selectivity of the justice delivery system, analyzing, among other things, the importance of the influence of extra-legal factors, discretion and criminal bias. In this context, aspects of the disparities between conventional crimes and state-corporate crimes will be analyzed.
 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές