Κοινωνικός έλεγχος και (αν) ισότητα ενώπιον του Νόμου στην Ελλάδα. Η προβληματική της επιλεκτικής απονομής δικαιοσύνης απέναντι στα εγκλήματα των ισχυρών

Social control and (in) equality before the Law in Greece. The problematic of the selective administration of justice against the crimes of the powerful (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΤΣΙΑΣ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 23 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 82
 7. Κουρούτζας, Χρήστος
 8. Κουρούτζας, Χρήστος | Αλοσκόφης, Ουίλιαμ
 9. ποινική επιλεκτικότητα_criminal selectivity | Εγκληματικότητα των ισχυρών | κοινωνικός έλεγχος | απονομή δικαιοσύνης | ατιμωρησία | ανισότητα
 10. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος
 11. 99
 12. 17
  •     Η αρχή της ισότητας ενώπιον του νόμου στην Ελλάδα, τυποποιείται συνταγματικά στο άρθρο 04 και συνιστά ένα εκ των βασικότερων ατομικών δικαιωμάτων. Σε θεωρητικό επίπεδο, η τήρησή της από τους φορείς του κοινωνικού ελέγχου σε όλες τις εκφάνσεις της, αποτελεί την αντανάκλαση της ποιότητας του κράτους δικαίου. Ωστόσο, ζήτημα είναι αν η διακηρυγμένη νομική θεωρία απηχεί τη ζώσα πραγματικότητα καθόσον, σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται ότι συνιστά μία ουτοπική ρητορική. Εφορμώντας από αυτή την επιχειρηματολογία, η εν θέματι διπλωματική στόχο έχει να αναδείξει την προβληματική της επιλεκτικότητας και της διαφοροποίησης του κοινωνικού ελέγχου απέναντι στην εγκληματικότητα των ισχυρών. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάλυση θα αφορά δεσμευτικά, τυχόν ανισότητες που παράγονται κατά την απονομή δικαιοσύνης, σε όλα τα επιμέρους στάδιά της.
       Αρχικά, στο Πρώτο κεφάλαιο, παρατίθενται θεωρητικές έννοιες που αφορούν την έννοια, το περιεχόμενο και τον σκοπό του κοινωνικού ελέγχου, στο πλαίσιο μίας κοινωνικής οργάνωσης. Περαιτέρω, τους επιμέρους φορείς και όργανα τα οποία αναλαμβάνουν την επιβολή του προς τα άτομα. Σκοπός είναι η ομαλή εισαγωγή του αναγνώστη και η κατανόηση του θεωρητικού πλαισίου που περιβάλλει, μεταξύ άλλων, το σύστημα δικαιοσύνης στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, στο Δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσεται η σχέση του κοινωνικού ελέγχου με τα εγκλήματα των ισχυρών και η επιλεκτικότητά που αναπτύσσεται, υπό την οπτική του θεωρητικού ρεύματος της Κριτικής Εγκληματολογίας. Στο ίδιο κεφάλαιο, για την πλήρη πλαισίωση του ζητήματος, παρατίθενται συνοπτικά οι έννοιες και το περιεχόμενο των εν θέματι εγκλημάτων, όπως προέκυψαν βιβλιογραφικά τα τελευταία χρόνια. Τέλος, στο Τρίτο κεφάλαιο αναλύεται διεξοδικά η προβληματική της άνισης απονομής δικαιοσύνης υπέρ των ισχυρών στην Ελλάδα. Έτσι, γίνεται αναφορά σε ζητήματα που αφορούν τόσο την μεροληπτική στάση των οργάνων της αλλά και δομικές και θεσμικές παθογένειες που υποσκάπτουν την εφαρμογή της αρχής της ισότητας υπέρ, κατά κανόνα, των ίδιων κοινωνικών ομάδων. Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται χρήση απτών παραδειγμάτων (λ.χ. στατιστικών στοιχείων) και αναφορά σε συγκεκριμένες ποινικές υποθέσεις, που σωρευτικά καταδεικνύουν τόσο την ορθότητα των επιχειρημάτων αλλά και δικαιολογούν το σκοπό της παρούσας εργασίας.

  •     The principle of equality before the law in Greece is constitutionally formalized in Article 04 and is one of the basic individual human rights. In theory, its observance by the actors of social control, in all its manifestations, is a reflection of the quality of the rule of law. However, the question is whether the proclaimed legal theory reflects living reality, since in many cases, it constitutes a utopian rhetoric. Drawing on this, this thesis aims to highlight the problem of selectivity and differentiation of social control against the criminality of the powerful. In this context, the analysis concerns bindingly, any inequalities that are generated in the administration of justice, in all its individual stages.
       Ιn the First chapter, theoretical concepts concerning the concept, content and purpose of social control in the context of a social organization are presented. Furthermore, the bodies which undertake its enforcement towards individuals. The aim is the smooth introduction by the reader and his understanding of the theoretical framework that surrounds, among others, the justice system in Greece. Then, in the Second chapter, we present how the relationship of social control with the crimes of the powerful, from the perspective of Critical Criminology. In the same chapter, we analyze for the full framework of the issue, the concepts and content of the crimes in question, as they have emerged bibliographically. Finally, the Third chapter analyzes in detail the problem of the unequal administration of justice in favor of the powerful in Greece. Thus, reference is made to issues concerning both the discriminatory attitude of its institutions and structural and institutional pathologies that undermine the application of the principle of equality. In this context, tangible examples (e.g. statistical data) are used and reference is made to specific criminal cases, which cumulatively demonstrate both the correctness of the arguments and justify the purpose of this thesis.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές