«Δωροδοκία και δωροληψία στον δημόσιο τομέα - κριτική προσέγγιση του νομικού πλαισίου και de lege ferenda»

“Bribery and corruption in the public sector - a critical approach to the legal framework and de lege ferenda” (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΔΗΜΗΤΡΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΟΚΑ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 21 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 112
 7. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΩΤΙΟΣ
 8. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΩΤΙΟΣ + ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΑ + ΒΙΔΑΛΗ, ΣΟΦΙΑ
 9. Ποινικός Κώδικας, δωροδοκία, διαφθορά, οργανωμένο έγκλημα, εγκλήματα ισχυρών, συμβιωτική σχέση
 10. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος
 11. 78
 12. 19
  • <p>Τις τελευταίες δεκαετίες διαπιστώνεται ότι η διαφθορά και η οικονομική εγκληματικότητα ως φαινόμενα βρίσκονται σε έξαρση, έχοντας αποκτήσει παγκόσμια διάσταση, κυρίως επειδή έχει επέλθει διεθνοποίηση στις συναλλαγές, ενώ ταυτόχρονα έχουν πολλαπλασιαστεί οι τεχνικές δυνατότητες και οι ευκαιρίες εκδήλωσης ανάλογων παρανομιών. Είναι λοιπόν αναγκαίο να λαμβάνονται συνεχώς μέτρα για την αποτελεσματική καταπολέμηση των φαινομένων αυτών, τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο. Στην παρούσα διπλωματική εργασία αρχικά θα αναφερθούμε στο φαινόμενο της διαφθοράς, προσπαθώντας να δώσουμε έναν όσο το δυνατό κοινά αποδεκτό ορισμό και κατόπιν θα παρουσιαστούν οι διατάξεις του ποινικού μας συστήματος αναφορικά με τη δωροδοκία και τη δωροληψία στον δημόσιο τομέα, οι αλλαγές και οι καινοτομίες που έχουν επέλθει με τον νέο Ποινικό Κώδικα και οι περαιτέρω τροποποιήσεις αυτού, ο ρόλος της διεθνούς έννομης τάξης στη διαμόρφωση της εθνικής μας νομοθεσίας και η κριτική προσέγγιση του εθνικού μας νομικού πλαισίου. Στη συνέχεια θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε, λαμβάνοντας υπόψη τις θεωρίες της Κριτικής Εγκληματολογίας, τους παράγοντες που επηρεάζουν τη θέσπιση κανόνων για την πάταξη των εγκλημάτων των ισχυρών. Τέλος, θα κάνουμε κριτική ανάλυση de lege ferenda των ποινικών μας διατάξεων για τη διαφθορά και θα επιχειρήσουμε να προτείνουμε βελτιώσεις προς την κατεύθυνση της επικαιροποίησης και του εξορθολογισμού των ποινών τους, με σκοπό την πιο άμεση, αποτελεσματική και πρωτίστως ρεαλιστική αντιμετώπιση της διαφθοράς, λαμβάνοντας υπόψη τη σύγχρονη πραγματικότητα.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>Τις τελευταίες δεκαετίες διαπιστώνεται ότι η διαφθορά και η οικονομική εγκληματικότητα ως φαινόμενα βρίσκονται σε έξαρση, έχοντας αποκτήσει παγκόσμια διάσταση, κυρίως επειδή έχει επέλθει διεθνοποίηση στις συναλλαγές, ενώ ταυτόχρονα έχουν πολλαπλασιαστεί οι τεχνικές δυνατότητες και οι ευκαιρίες εκδήλωσης ανάλογων παρανομιών. Είναι λοιπόν αναγκαίο να λαμβάνονται συνεχώς μέτρα για την αποτελεσματική καταπολέμηση των φαινομένων αυτών, τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο. Στην παρούσα διπλωματική εργασία αρχικά θα αναφερθούμε στο φαινόμενο της διαφθοράς, προσπαθώντας να δώσουμε έναν όσο το δυνατό κοινά αποδεκτό ορισμό και κατόπιν θα παρουσιαστούν οι διατάξεις του ποινικού μας συστήματος αναφορικά με τη δωροδοκία και τη δωροληψία στον δημόσιο τομέα, οι αλλαγές και οι καινοτομίες που έχουν επέλθει με τον νέο Ποινικό Κώδικα και οι περαιτέρω τροποποιήσεις αυτού, ο ρόλος της διεθνούς έννομης τάξης στη διαμόρφωση της εθνικής μας νομοθεσίας και η κριτική προσέγγιση του εθνικού μας νομικού πλαισίου. Στη συνέχεια θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε, λαμβάνοντας υπόψη τις θεωρίες της Κριτικής Εγκληματολογίας, τους παράγοντες που επηρεάζουν τη θέσπιση κανόνων για την πάταξη των εγκλημάτων των ισχυρών. Τέλος, θα κάνουμε κριτική ανάλυση de lege ferenda των ποινικών μας διατάξεων για τη διαφθορά και θα επιχειρήσουμε να προτείνουμε βελτιώσεις προς την κατεύθυνση της επικαιροποίησης και του εξορθολογισμού των ποινών τους, με σκοπό την πιο άμεση, αποτελεσματική και πρωτίστως ρεαλιστική αντιμετώπιση της διαφθοράς, λαμβάνοντας υπόψη τη σύγχρονη πραγματικότητα.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>Τις τελευταίες δεκαετίες διαπιστώνεται ότι η διαφθορά και η οικονομική εγκληματικότητα ως φαινόμενα βρίσκονται σε έξαρση, έχοντας αποκτήσει παγκόσμια διάσταση, κυρίως επειδή έχει επέλθει διεθνοποίηση στις συναλλαγές, ενώ ταυτόχρονα έχουν πολλαπλασιαστεί οι τεχνικές δυνατότητες και οι ευκαιρίες εκδήλωσης ανάλογων παρανομιών. Είναι λοιπόν αναγκαίο να λαμβάνονται συνεχώς μέτρα για την αποτελεσματική καταπολέμηση των φαινομένων αυτών, τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο. Στην παρούσα διπλωματική εργασία αρχικά θα αναφερθούμε στο φαινόμενο της διαφθοράς, προσπαθώντας να δώσουμε έναν όσο το δυνατό κοινά αποδεκτό ορισμό και κατόπιν θα παρουσιαστούν οι διατάξεις του ποινικού μας συστήματος αναφορικά με τη δωροδοκία και τη δωροληψία στον δημόσιο τομέα, οι αλλαγές και οι καινοτομίες που έχουν επέλθει με τον νέο Ποινικό Κώδικα και οι περαιτέρω τροποποιήσεις αυτού, ο ρόλος της διεθνούς έννομης τάξης στη διαμόρφωση της εθνικής μας νομοθεσίας και η κριτική προσέγγιση του εθνικού μας νομικού πλαισίου. Στη συνέχεια θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε, λαμβάνοντας υπόψη τις θεωρίες της Κριτικής Εγκληματολογίας, τους παράγοντες που επηρεάζουν τη θέσπιση κανόνων για την πάταξη των εγκλημάτων των ισχυρών. Τέλος, θα κάνουμε κριτική ανάλυση de lege ferenda των ποινικών μας διατάξεων για τη διαφθορά και θα επιχειρήσουμε να προτείνουμε βελτιώσεις προς την κατεύθυνση της επικαιροποίησης και του εξορθολογισμού των ποινών τους, με σκοπό την πιο άμεση, αποτελεσματική και πρωτίστως ρεαλιστική αντιμετώπιση της διαφθοράς, λαμβάνοντας υπόψη τη σύγχρονη πραγματικότητα.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
  • <p>In recent decades, corruption and financial crime as phenomena have been on the rise, having acquired a global dimension, mainly due to the internationalization of transactions, while at the same time the technical possibilities and opportunities for such illegal activities have multiplied. It is therefore necessary to constantly take measures to combat these phenomena effectively, both domestically and internationally. In this thesis we will first refer to the phenomenon of corruption, trying to give as much as possible a commonly accepted definition and then we will present the provisions of our criminal system regarding bribery and corruption in the public sector, the changes and innovations that have been introduced by the new Criminal Code and further amendments to it, the role of the international legal order in shaping our national legislation and the critical approach to our national legal framework. In the following, we will attempt to analyze, taking into account the theories of Critical Criminology, the factors that influence the adoption of rules to combat the crimes of the powerful. Finally, we will make a critical analysis de lege ferenda of our criminal provisions on corruption and will attempt to propose improvements in the direction of updating and rationalizing their penalties, in order to deal with corruption in a more direct, effective and, above all, realistic way, taking into account the contemporary reality.</p>
 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές