Απόδοση και Επίδραση βιοκαυσίμων σε Μηχανές Εσωτερικής Καύσης

 1. MSc thesis
 2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ
 3. Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας (ΚΠΠΒ)
 4. 21 Μαίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 209
 7. ΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ
 8. βιοκαύσιμα, αιθανόλη, μεθανόλη, βιοντίζελ, βιοαέριο, κινητήρας, κινητήρας εσωτερικής καύσης
 9. Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος
 10. 5
 11. 294
  • Η συνεχώς αυξανόμενη ενεργειακή ζήτηση σε παγκόσμιο επίπεδο, ο περιορισμός των αποθεμάτων ορυκτών καυσίμων και η επιτακτική αναγκαιότητα προστασίας του περιβάλλοντος έχουν στρέψει το ερευνητικό ενδιαφέρον στην αναζήτηση εναλλακτικών ανανεώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον πηγών ενέργειας. Μία τέτοια πηγή ενέργειας αποτελεί η βιομάζα και τα παράγωγα αυτής, βιοκαύσιμα.

   Τα βιοκαύσιμα δύνανται να καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες ποικίλων τομέων, με σημαντικότερο αυτών των μέσων μεταφοράς και μετακίνησης, καθώς πρόκειται για έναν από τους τομείς με τις μεγαλύτερες ενεργειακές απαιτήσεις, ενώ ταυτόχρονα σχετίζεται με σημαντικές περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις. Αποκλειστικά σχεδόν, στο πεδίο των μεταφορών χρησιμοποιούνται οι εμβολοφόρες ΜΕΚ. Ως συνέπεια αυτών, η μελέτη της επίδρασης των βιοκαυσίμων στη λειτουργία και την απόδοση των ΜΕΚ είναι μείζονος σημασίας και αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας εργασίας.

   Η πρώτη ενότητα πραγματεύεται την αναγκαιότητα των βιοκαυσίμων, τόσο από περιβαλλοντικής όσο και από οικονομικής πλευράς. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται συνοπτικά τα είδη των βιοκαυσίμων καθώς και η σχετική νομοθεσία. Τέλος, αναφέρονται οι βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία των ΜΕΚ και τα χαρακτηριστικά των καυσίμων.

   Η δεύτερη ενότητα αφορά στα υπό μελέτη βιοκαύσιμα, παρουσιάζοντας ιστορικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση τους, τις βασικές ιδιότητες τους και την επίδρασή τους στη λειτουργία και την απόδοση των ΜΕΚ σύμφωνα με τη βιβλιογραφία. Το κεφάλαιο 2 αναφέρεται στην περίπτωση των αλκοολών, τα προβλήματα που προκύπτουν κατά την άμεση χρήση τους στα υφιστάμενα οχήματα και τις απαιτούμενες προσαρμογές αυτών. Συγκεκριμένα, μελετώνται τα καύσιμα της μεθανόλης, της αιθανόλης και του μείγματος
   3ακετόνης-βουτανόλης-αιθανόλης.

   Το κεφάλαιο 3 αφορά στα φυτικά έλαια, τις προβληματικές που καθιστούν ακατάλληλη την άμεση χρήση τους, τις συνηθέστερα χρησιμοποιούμενες μεθόδους τροποποίησης τους, ενώ αναλύεται εκτενέστερα το παραγόμενο από αυτά βιοντίζελ.

   Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στην περίπτωση του βιοαερίου.
   Η ενότητα Γ περιλαμβάνει την περιγραφή των διεργασιών επεξεργασίας της βιομάζας και παραγωγής των βιοκαυσίμων που μελετήθηκαν στην προηγούμενη ενότητα.

   Τέλος, στο κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται συνοπτικά τα εξαγόμενα συμπεράσματα, όπως και προτάσεις για μελλοντική έρευνα.

 12. Hellenic Open University
 13. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές