Επίλυση προβλήματος καταγραφής και προγραμματισμού εισπράξεων/πληρωμών ενός λογιστικού γραφείου/οργανισμού.

Resolution of problems related to record keeping and collection planning of an accounting office (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 30 Ιουνίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 117
 7. ΠΑΞΙΜΑΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 8. Σχεσιακή Βάση Δεδομένων, Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων, Γλώσσες προγραμματισμού
 9. Εξειδικεύσεις Τεχνολογίας Λογισμικού, Διαχείριση Δεδομένων
 10. 2
 11. 1
 12. 0
  • Η παρούσα εργασία αφορά την υλοποίηση μιας εφαρμογής για ένα Λογιστικό Γραφείο με σκοπό μέσω αυτής το γραφείο να μπορεί να παρακολουθεί και να διεκπεραιώνει τις οφειλές των πελατών του.

   Θα δημιουργηθεί μια σχεσιακή Βάση Δεδομένων με τα στοιχεία των πελατών, τις πληρωμές που κάνουν στο γραφείο για την αποπληρωμή των χρεών τους και τα χρέη προς διεκπεραίωση.

   Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας θα αναλύσουμε περαιτέρω τον σκοπό της εφαρμογής και τις λειτουργίες που θέλουμε να έχει.

   Στην συνέχεια θα παρουσιάσουμε κάποιες βασικές θεωρητικές αρχές και έννοιες, ώστε να κατατοπίσουμε τον αναγνώστη σχετικά με το αντικείμενο της εργασίας.

   Στο τρίτο κεφάλαιο θα προχωρήσουμε με την υλοποίηση της Βάσης Δεδομένων, τα ερωτήματα (queries) που θα κάνουμε σε αυτήν, και γενικότερα όλες τις λειτουργίες που θα έχει.

   Στο τέταρτο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στην εισαγωγή στοιχείων μηχανικής μάθησης, καθώς στόχος μας είναι να εισάγουμε μια τέτοια λειτουργία, με σκοπό την μελλοντική πρόβλεψη της συμπεριφοράς του πελάτη όσο αφορά την συνέπεια του στις οφειλές

   Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στα αποτελέσματα της εφαρμογής, θα αναλύσουμε κάποιους τύπους πελατών και θα σχολιάσουμε το αν η εφαρμογή παράγει τα ζητούμενα αποτελέσματα

  • This project involves implementing an application for an Accounting Office with the purpose of allowing the office to monitor and manage its clients' debts. A relational Database will be created to store client information, payments made to the office for debt repayment, and pending debts.

   In the first chapter of the project, we will further analyze the purpose of the application and the desired functionalities. Then, we will present some basic theoretical principles and concepts to familiarize the reader with the subject of the project.

   The third chapter will focus on implementing the Database, the queries that will be performed on it, and all the related functionalities.

   In Chapter Four, we will discuss the introduction of machine learning elements, as our goal is to incorporate such functionality for the purpose of predicting the future behavior of the customer regarding their consistency in debt repayments.

   Finally, in the fifth chapter, we will discuss the application's results, analyze certain types of customers, and comment on whether the application produces the desired outcomes.

 13. Hellenic Open University
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές