Πολυκριτήρια λήψη αποφάσεων επιλογής συστημάτων ευφυών κτιρίων σε επιχειρήσεις

Multicriteria decision making on smart building technologies in business complexes (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΥΓΕΝ ΣΕΪΝ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 14 Μαίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 66
 7. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
 8. Λέξεις – Κλειδιά Πολυκριτήρια λήψη αποφάσεων (MCDM), τεχνολογίες έξυπνων κτιρίων, Διαδικασία Αναλυτικής Ιεραρχίας (AHP), κατάταξη κριτηρίων, επιχειρηματικά συγκροτήματα
 9. ΔΧΤΔΕ
 10. 2
 11. 4
 12. 36
  • Η αυξανόμενη σημασία της βιωσιμότητας και της ενεργειακής απόδοσης στον σύγχρονο σχεδιασμό κτιρίων έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη τεχνολογιών έξυπνων κτιρίων που μπορούν να βελτιστοποιήσουν την απόδοση του κτιρίου, να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας και να παρέχουν πρόσθετη ασφάλεια στο κτίριο και τους χρήστες του. Κατά συνέπεια, αυτή η διπλωματική εργασία στοχεύει να παρέχει μια ολοκληρωμένη ανάλυση της επιλογής της καλύτερης τεχνολογίας έξυπνων κτιρίων για χρήση σε ένα επιχειρηματικό συγκρότημα. Η έρευνα χρησιμοποιεί τη Διαδικασία Αναλυτικής Ιεραρχίας (AHP) για να ταξινομήσει οκτώ διαφορετικές τεχνολογίες έξυπνων κτιρίων με βάση επτά κριτήρια, όπως η συμβατότητα της νέας τεχνολογίας με την υπάρχουσα υποδομή, η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και η δυνατότητα μελλοντικών αναβαθμίσεων.

   Για την απόκτηση δεδομένων για τη μελέτη, χορηγήθηκε ερωτηματολόγιο σε στελέχη διαφόρων τεχνικών θέσεων σε μια βιομηχανική μονάδα επεξεργασίας χαλκού. Η έρευνα απαιτούσε από τους συμμετέχοντες να ταξινομήσουν τα κριτήρια και τις εναλλακτικές τεχνολογίες έξυπνων κτιρίων. Τα αποτελέσματα της έρευνας συνδυάστηκαν και δόθηκε μια τελική κατάταξη, βασισμένη στις απαντήσεις των ερωτηθέντων.

   Τα ευρήματα αυτής της μελέτης καταδεικνύουν ότι η μέθοδος AHP είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την αξιολόγηση και την κατάταξη τεχνολογιών έξυπνων κτιρίων με βάση πολλαπλά κριτήρια. Επιπλέον, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι τεχνολογίες έξυπνων κτιρίων που δίνουν έμφαση στην ασφάλεια και την προστασία που παρέχει η τεχνολογία έξυπνων κτιρίων, καθώς και συστήματα όπως θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού προτιμώνται περισσότερο από συστήματα όπως περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και βελτιστοποίησης της απόδοσης της ενέργειας σε ένα βιομηχανικό περιβάλλον.

   Η παρούσα διπλωματική εργασία συμβάλλει στον τομέα της τεχνολογίας έξυπνων κτιρίων παρέχοντας μια πρακτική προσέγγιση για την αξιολόγηση και την επιλογή της καλύτερης τεχνολογίας έξυπνων κτιρίων σε ένα επιχειρηματικό συγκρότημα. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης μπορεί να είναι χρήσιμα για τους διαχειριστές κτιρίων και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς που θέλουν να εφαρμόσουν έξυπνες τεχνολογίες κτιρίων στις εγκαταστάσεις τους. Επιπλέον, η μελέτη μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία συνειδητοποίησης σχετικά με τα οφέλη των τεχνολογιών έξυπνων κτιρίων και να ενθαρρύνει την υιοθέτησή τους στις διάφορες βιομηχανίες.

  • The increasing importance of sustainability and energy efficiency in modern building design has led to the development of smart building technologies that can optimize building performance, reduce energy consumption and provide additional safety for the building and its users. As such, this thesis aims to provide a comprehensive analysis of the best smart building technology for use in business complexes. The research uses the Analytic Hierarchy Process (AHP) to rank eight different smart building technologies based on seven criteria, including compatibility of the new technology with the existing infrastructure, spare parts availability and the possibility of future upgrades.

   To obtain data for the study, a questionnaire was administered to managers of various technical positions in the copper processing industrial plant. The survey required participants to rank the criteria and the alternative smart building technologies. The results of the survey were combined to provide final rankings, based on a consensus of the respondents.

   The findings of this study demonstrate that the AHP method is an effective tool for evaluating and ranking smart building technologies based on multiple criteria. Additionally, the results indicate that smart building technologies that emphasize safety and protection that the smart building technology provides, as well as the HVAC system are most preferred by the managers.

   This thesis contributes to the field of smart building technology by providing a practical approach for evaluating and selecting the best smart building technology in a business complex. The results of this study can be useful for building managers and other stakeholders looking to implement smart building technologies in their facilities. Furthermore, the study can help in creating awareness on the benefits of smart building technologies and encourage their adoption in the various industries.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές