Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και η πρόταση αξίας μιας ψηφιακής πλατφόρμας για τη συνεργασία φορέων του κατασκευαστικού κλάδου στη Βιομηχανική Επανάσταση 4.0

The architectural design and value proposition of a digital platform for Industry 4.0 Construction collaboration (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΑΚΙΡΗ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 14 Μαίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 149
 7. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
 8. ΜΠΕΣΚΟΥ, ΝΙΚΗ
 9. Ι4.0, C4.0, Collaboration Platform
 10. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/ ΔΧΤ51
 11. 2
 12. 84
 13. Πίνακες,Σχήματα,Εικόνες,Διαγράμματα,Γραφήματα
  • Ο όρος 4η Βιομηχανική Επανάσταση- Ι4.0- εμφανίζεται επίσημα το 2011 για να περιγράψει αρχικά ένα πρόγραμμα για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της Γερμανίας και τελικά να περιγράψει μια ολόκληρη χρονική περίoδο και τη διαδικασία ενός νέου οικονομικού μετασχηματισμού. Η παραγωγική διαδικασία -αλλά κατ’ επέκταση και ο τρόπος λειτουργίας των επιχειρήσεων - εξελίσσεται έχοντας ως βασικό άξονα την ψηφιοποίηση και την ελαχιστοποίηση της ανθρώπινης παρέμβασης προς επίτευξη καλύτερων παραγωγικών επιδόσεων και διαχείρισης. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκαν οι ψηφιακές πλατφόρμες οι οποίες αποτελούν εργαλεία μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η  αλληλεπίδραση και η συνεργασία των εμπλεκόμενων μερών, προσφέροντας δυνατότητες ανταλλαγής δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και είναι εύκολα αξιοποιήσιμες ακόμα και από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που είναι και εκείνες που αντιμετωπίζουν τις σημαντικότερες προκλήσεις. Ο τομέας των κατασκευών, ενός από τους σημαντικότερους τομείς ανάπτυξης και οικονομίας – αν και παραδοσιακά αργός στην ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, εξελίσσεται και μεταβαίνει στη νέα ψηφιακή εποχή.

   Στην παρούσα ΔΕ μελετάται και προτείνεται η αρχιτεκτονική δομή και οι κανόνες διακυβέρνησης μιας πλατφόρμας συνεργασίας μεταξύ φορέων του κατασκευαστικού τομέα στην οποία διαφορετικοί φορείς συνεργάζονται για την από κοινού παραγωγή αξίας (οικονομικής, γνώσης και εμπειρίας) την οποία και μπορούν να διαμοιράζονται. Στοιχεία της πλατφόρμας συνεργασίας, κυρίως αυτά που αφορούν τις υπηρεσίες που μπορούν να υποστηριχθούν μέσω της πλατφόρμας συνεργασίας, ελέγχονται και εξετάζονται μέσω ποιοτικής έρευνας που διεξήχθη με τη χρήση ερωτηματολογίου. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα δηλώνουν πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε μια τέτοια πλατφόρμα συνεργασίας, ανεξαρτήτως της πίεσης που μπορεί να δέχονται για επένδυση σε νέες τεχνολογίες και μεθόδους Ι4.0 και ανεξάρτητα των μεσοπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων πλάνων επένδυσης. Μέσω της έρευνας εντοπίζονται ή επιβεβαιώνονται ανάγκες των συμμετεχόντων οι οποίες δύναται να καλυφθούν μέσω της συμμετοχής τους στην προτεινόμενη πλατφόρμα συνεργασίας.

   Η πλατφόρμα συνεργασίας φορέων του κατασκευαστικού τομέα μπορεί να επεκταθεί μελλοντικά σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του κατασκευαστικού τομέα, προσδίδοντάς τους ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά.

  • The term 4th Industrial Revolution - I4.0 - officially appeared in 2011 to initially describe a program to ensure Germany's competitiveness. Ultimately it is used to describe a period of a new economic transformation. Digitization of the production process, the new business models and the minimization of human intervention are the keyways to achieve better production performance and management. In this context, digital platforms were developed to facilitate the interaction and cooperation of the involved parts through the  real-time data exchange possibilities and the easy adaptation from small and medium-sized businesses. The construction industry, one of the most important sectors of development and economy, even if it is appeared as traditionally slow to integrate new technologies, it evolves and is trying to move to into the new digital era.

   This thesis includes the study and proposals for the architectural structure and governance rules of a collaboration platform between parts of the construction industry in order to be able to produce and  share the value proposition (financial, knowledge and experience). Elements of the collaboration platform, mainly those related to the services that can be supported through the collaboration platform, are checked and studied through a qualitative research conducted using a questionnaire. All research participants are willing to participate in such a collaboration platform, regardless of the pressure they may receive to invest in new I4.0 technologies and methods, and regardless of medium- and short-term investment plans. Through the research, participant needs which could be fulfilled through the participation in the collaboration platform are identified or confirmed.

   The construction industry collaboration platform can be expanded in the future to all construction industry stakeholders, giving them a competitive edge in the market.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές