Το Μουσείο Μικρασιατικού Πολιτισμού Αιγάλεω: Στρατηγικός σχεδιασμός, επικοινωνιακή και ψηφιακή στρατηγική

The Museum of Asia Minor Culture in Aigaleo: Strategic planning, communication policy and digital strategy (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΕΤΣΟΥ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 14 Μαίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 179
 7. ΣΗΦΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
 8. ΣΗΦΑΚΗ, ΕΙΡΗΝΗ | ΣΑΜΠΑΝΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΚΑΤΖΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 9. Στρατηγική διοίκηση, Ψηφιακό marketing, Επικοινωνιακή πολιτική, Νέες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας, Ψηφιοποίηση, Μουσείο Μικρασιατικού Πολιτισμού Αιγάλεω
 10. Πολιτιστικής Πολιτικής και Διοίκησης και Πολιτιστικής Επικοινωνίας.
 11. 3
 12. 31
 13. 42
  • Στην εργασία αυτή εξετάζεται το marketing των πολιτιστικών οργανισμών που λειτουργεί ως πυξίδα αποτυπώνοντας τη δομή και τα μέσα του οργανισμού.

   Η ανάλυση SWOT ως εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού και σύγχρονη τεχνική του marketing προσδιορίζει τόσο το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό περιβάλλον των πολιτισμικών μονάδων αξιολογώντας τα δυνατά και αδύναμα σημεία τους, τις ευκαιρίες και απειλές. Βάση των συμπερασμάτων της ανάλυσης αυτής οι οργανισμοί μπορούν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τη στρατηγική τους.

   Η σημασία του στρατηγικού σχεδιασμού έγκειται στη λήψη ομοιόμορφων αποφάσεων, στο συντονισμό των δραστηριοτήτων, στη μείωση της αβεβαιότητας, στην αύξηση της παραγωγικότητας, στην εξασφάλιση χρηματοδότησης προσδίδοντας στον οργανισμό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

   Το ψηφιακό marketing αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας ενός οργανισμού επαναπροσδιορίζοντας τις σχέσεις μεταξύ επισκεπτών, μουσείου και αγοράς καθώς και τη δομή και την εσωτερική του οργάνωση.

   Στα πλαίσια της επικοινωνιακής τους πολιτικής οι οργανισμοί καλούνται να συνδυάσουν τα παραδοσιακά μέσα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τους ιστοτόπους προσδιορίζοντας εκ νέου τις δραστηριότητές τους προκειμένου να διευρύνουν το κοινό τους και να δημιουργήσουν ωφέλιμες σχέσεις μαζί του.

   Δεδομένου του αυξανόμενου ανταγωνισμού των πολιτισμικών μονάδων, της μειωμένης χρηματοδότησής τους, της διαμόρφωσης νέων μέσων, προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και των αυξανόμενων απαιτήσεων του κοινού κρίνεται απαραίτητη η προσαρμογή της επικοινωνιακής τους στρατηγικής στα νέα δεδομένα της σημερινής εποχής. Τα οφέλη της σχετίζονται με την διασφάλιση της βιωσιμότητας και αναγνωρισιμότητας των οργανισμών, με την γνωστοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών τους, με την εδραίωση της αποστολής τους, την διεύρυνση των επισκεπτών τους.

   Η ψηφιακή τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα χειρισμού, εξοικείωσης, πολύπλευρης κατανόησης και επαφής του κοινού με τα φυσικά αντικείμενα καθιστώντας τον επισκέπτη όχι μόνο καταναλωτή αλλά και συνδιαμορφωτή του ψηφιακού περιεχομένου.

   Οι σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες μεταμορφώνουν τα νέα πρότυπα των πολιτισμικών μονάδων αποσταθεροποιώντας την παραδοσιακή σημασία των χωρικών και χρονικών ορίων και προφέροντάς τους πολλαπλά οφέλη. Η ανάπτυξη διαδραστικών εφαρμογών εξελιγμένου λογισμικού καθίσταται πολύτιμη αλλάζοντας τον τρόπο παραγωγής, διάθεσης, προβολής και κατανάλωσης των πολιτιστικών προϊόντων και υπηρεσιών.

   Ως παραδείγματα καλών πρακτικών στον τομέα της ψηφιοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών  αναλύεται η ψηφιοποίηση της μουσειακής συλλογής, των μόνιμων και περιοδικών εκθέσεων, οι ψηφιακές εφαρμογές και δράσεις και τα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας του Μουσείου Ενδυμασίας Λυκείου των Ελληνίδων, του ψηφιακού Αρχαιολογικού Μουσείου Θηβών και του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας.

   Ως μελέτη περίπτωσης επιλέχθηκε το Μουσείο Μικρασιατικού Πολιτισμού στο Δήμο Αιγάλεω, ένα γειτονικό μουσείο δηλαδή που όμως έχει καταφέρει να καταστεί τοπόσημο στην περιοχή του. Συγκεκριμένα γίνεται μία προσπάθεια καταγραφής της αποστολής και των στόχων του καθώς και των πόρων του υλικών και ανθρώπινων στα πλαίσια της στρατηγικής του διοίκησης. Ακολούθως αναλύεται η επικοινωνιακή του στρατηγική και τα μέσα και οι τεχνικές με τις οποίες αυτή εδραιώνεται. Στη συνέχεια εξετάζεται η ψηφιακή του υπόσταση μέσω των ψηφιακών του δράσεων η οποία είναι ελλιπής  στην παρούσα περίοδο, βρίσκεται όμως εν εξελίξει προς την ολοκλήρωσή της.

   Ως ερευνητικό εργαλείο συλλογής δεδομένων στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε η προσωπική συνέντευξη η οποία αποσκοπεί στη συγκέντρωση πληροφοριών για τον τρόπο λειτουργίας του ΜΜΠΑ. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν δύο συνεντεύξεις η μία με τον Πρόεδρο του ΜΜΠΑ κ. Κουτούλια μέσω Skype και η άλλη με την Επιμελήτρια του ΜΜΠΑ κ. Δασκαλάκη μέσω email στους οποίους τέθηκαν 16 άμεσες ευθείες ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. Πρόκειται για μία οργανωμένη συζήτηση με καθορισμένους στόχους οι οποίοι μετατρέπονται σε ερωτήσεις.

   Μέσω της ανάλυσης SWOT καταγράφονται τα δυνατά και αδύναμα σημεία, οι ευκαιρίες και απειλές που καλείται να αντιμετωπίσει το ΜΜΠΑ έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της σημερινής ψηφιοποιημένης εποχής. Εν συνεχεία διεξάγονται κάποια συμπεράσματα τόσο στον τομέα της επικοινωνιακής και ψηφιακής πολιτικής όσο και στον τομέα της διοικητικής του οργάνωσης τα οποία κωδικοποιούνται και προτείνονται τακτικές βελτίωσης  της λειτουργίας  του ΜΜΠΑ. Συγκεκριμένα οι προτάσεις εστιάζονται στους τομείς διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού, της οικονομικής διαχείρισης των πόρων του, της επικοινωνιακής και ψηφιακής του στρατηγικής πολιτικής.

   Η εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση των βιβλιογραφικών αναφορών, των διαδικτυακών πηγών, με την καταγραφή των διερευνητικών ερωτημάτων, την απομαγνητοφώνηση των δύο συνεντεύξεων και την παρουσίαση των ευρετηρίων των πινάκων, των εικόνων και των σχημάτων.

  • This study aims to analyze the marketing practices of cultural organizations and their influence on the organizational structure and operations.

   The SWOT analysis is a contemporary marketing technique and strategic planning tool that enables cultural organizations to assess their internal and external environment, evaluate their strengths and weaknesses, identify opportunities, and mitigate potential threats. Based on the insights obtained from the SWOT analysis, organizations can develop and implement effective strategies to achieve their objectives.

   Strategic planning is an essential process for organizations to enhance productivity, minimize uncertainty, secure funding, streamline activities, and make well-informed decisions. Through strategic planning, organizations can gain a competitive edge in their respective fields.

   The impact of digital marketing is inducing significant changes in the operational paradigms of organizations, thereby redefining the relationships that exist between visitors, museums, and the market. Moreover, the internal structure and organization of these entities are also being significantly influenced by the emergence of digital marketing practices.

   Organizations are increasingly being tasked with the responsibility of integrating traditional media, social media, and websites as part of their communication policy. This entails redefining their activities to expand their audience base and foster mutually beneficial relationships with them.

   Considering heightened competition, declining funding, the emergence of novel media, products, and services, as well as rising public expectations, it is imperative for cultural institutions to adapt their communication strategy to contemporary realities. Such adaptations can foster the long-term sustainability and visibility of these organizations, boost the promotion of their offerings, clarify their mission, and expand their audience base.

   The integration of digital technology enables visitors to interact with physical objects in multiple dimensions, fostering opportunities for manipulation, familiarization, and enhanced understanding. This dynamic not only transforms the visitor into a consumer of digital content but also empowers them as co-creators of such content.

   Contemporary digital technologies are revolutionizing the operational norms of cultural institutions by disrupting traditional notions of spatial and temporal boundaries and affording them numerous advantages. The creation of interactive, cutting-edge software applications is proving to be invaluable in reshaping the production, dissemination, projection, and consumption of cultural products and services.

   As examples of good practices in the field of digitization of products and services, the digitization of museum collections, permanent and periodic exhibitions, digital applications and initiatives, and the digital communication channels of the Costume Museum of the Lykeion ton Ellinidon, the digital Archaeological Museum of Thebes, and the Diachronic Museum of Larissa are analyzed.

   The Museum of the Asia Minor Culture in the Municipality of Aigaleo (MAMCA) was chosen as a case study due to its status as a prominent local institution. The study aims to document the museum's mission, objectives, and available resources as part of its overall administration strategy. Additionally, the museum's communication strategy will be analyzed, including the tools and techniques utilized to establish it. Finally, the organization's digital presence is assessed, taking into consideration the current state of its digital actions, which are still in progress but are moving towards completion.

   Personal interviews were employed as a research method to collect data in this study, with the purpose of acquiring information about the operations of the MAMCA. Two interviews were conducted: one through Skype with Mr. Koutoulias, the President of MAMCA, and the other via email with Ms. Daskalaki, the Curator of MAMCA. During the interviews, 16 direct open-ended questions were asked. The interviews were structured as an organized discussion with predetermined goals, which were transformed into questions.

   The SWOT analysis is used to identify the strengths and weaknesses, opportunities, and threats that the MAMCA needs to address in order to respond to the challenges of the current digital age. Furthermore, conclusions are drawn in both the areas of communication and digital policy and in the area of administrative organization. These conclusions are codified and proposals for improving the functioning of the MAMCA are suggested. Specifically, the proposals are focused on the areas of human resources management, economic resource management, and communication and digital strategic policy.

   The study concludes with the citation of the bibliographic references and online sources, along with the recording of the exploratory questions, the transcription of the two interviews, and the presentation of the indexes of tables, images, and figures.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές