Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί & Ψηφιακό Μάρκετινγκ. Ολιστική Ψηφιακή Προσέγγιση Οργανισμών της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.

Non-Profit Organizations & Digital Marketing. Holistic Digital Approach of Organizations of the Regional Unit of Corinthia. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΚΙΤΖΗ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 31 Μαίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 173
 7. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
 8. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΚΑΝΤΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 9. Ψηφιακό Μάρκετινγκ | Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί | Μουσεία | Επικοινωνιακή Πολιτική | Ψηφιακά Εργαλεία | Mέσα Κοινωνικής Δικτύωσης | Digital Marketing | Ψηφιακά στοιχεία | Μάρκετινγκ | Marketing | Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας Κορίνθου | Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας | Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου | Δημοτική Πινακοθήκη Κορίνθου | Social Media | Non-Profit Organizations | Digital Assets
 10. ΔΠΜ61: Πολιτιστική Επικοινωνία (εξέταση των μεθόδων και των τεχνικών έρευνας αγοράς και σφυγμομέτρησης της κοινής γνώμης, απαραίτητο εργαλείο για το σχεδιασμό της κατάλληλης στρατηγικής, όπως και για την κατανόηση των αναγκών του κοινού και παράλληλα την ευαισθητοποίηση του σε πολιτιστικές πρακτικές).
 11. 1
 12. 24
 13. 126
 14. Περιέχει: Πίνακες, Εικόνες, Γραφήματα, Διαγράμματα
  • Η παρούσα διπλωματική διατριβή στοχεύει να διερευνήσει και να παρουσιάσει τον ρόλο και τη συμβολή του ψηφιακού μάρκετινγκ στην ανάπτυξη των Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών. Θα προσεγγιστεί ολιστικά η ψηφιακή παρουσία, οι ανάγκες και προτάσεις προς βελτίωση για τους 4 Οργανισμούς της ΠΕ Κορινθίας (Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας Κορίνθου, Μουσείου Περιβάλλοντος Στυμφαλίας, Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου και Δημοτική Πινακοθήκη Κορίνθου) που έχουν τη στοιχειώδη ψηφιακή παρουσία (website & και έστω έναν λογαριασμό στα social media). Στη διεθνή βιβλιογραφία, έχουν διεξαχθεί μελέτες για το ψηφιακό μάρκετινγκ σε φορείς πολιτισμού που εντάσσονται στους ΜΚΟ, καθώς επίσης και κάποιες έρευνες κοινού που αφορούν κυρίως την επικοινωνιακή στρατηγική στο φυσικό περιβάλλον ενός φορέα. Ωστόσο, δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία μελέτη αποκλειστικά για την ψηφιακή παρουσία των ΜΚΟ στην ΠΕ Κορινθίας με το ερευνητικό μείγμα συνέντευξης υπευθύνων των ΜΚΟ & τη γνώμη κοινού. Έτσι λοιπόν, με την καταγραφή της υπάρχουσας επικοινωνιακής στρατηγικής των Οργανισμών και των ψηφιακών μέσων που αξιοποιούν, προσδοκώ να αποτυπωθεί η συνεισφορά των σύγχρονων εργαλείων διαδικτυακού μάρκετινγκ στη διαμόρφωση της επικοινωνιακής στρατηγικής και της γενικότερης εικόνας αυτών των οργανισμών, λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις και τις ανάγκες του επισκέπτη που παίζουν καταλυτικό ρόλο για την πρόθεση επίσκεψής του. Τέλος, στοχεύω αυτή η έρευνα να αποτελέσει έναν πρώιμο οδηγό ψηφιακού μάρκετινγκ για τους ΜΚΟ που δεν έχουν ψηφιακή παρουσία και έπειτα ένα εναρκτήριο λάκτισμα για περαιτέρω έρευνα της κατάστασης που επικρατεί και σε άλλους ΜΚΟ στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο, πάντα με γνώμονα τη γνώμη του κοινού.

  • This thesis aims to explore and present the role and contribution of digital marketing in the development of non-profit organizations. Ι will approach holistically the digital presence, the needs and suggestions for improvement for the 4 Organizations of Regional Unit of Corinthia (Archaeological Museum of Ancient Corinth, Environmental Museum of Stymphalia, Historical-Laographic Museum of Corinth and Municipal Gallery of Corinth) that have the basic digital presence (website & and at least one social media account). In the international literature, studies have been conducted on digital marketing in cultural institutions that are part of NPOs, as well as some public researches that mainly concern the communication strategy in the physical environment of an institution. However, no study has been carried out exclusively on the digital presence of NPOs in the Regional Unit of Corinthia in the research mix of interviewing NPO managers & public opinion. Therefore, by documenting the existing communication strategy of the Organizations and the digital media they use, I expect to capture the contribution of modern online marketing tools in shaping the communication strategy and the overall image of these organizations, taking into account the preferences and needs of the visitor that play a catalytic role in their intention to visit. Finally, I aim for this research to be an early digital marketing guide for NPOs that do not have a digital presence and then a kick-off for further research on the situation in other NPOs in the rest of Greece, always with the public's opinion in mind.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές