Οργάνωση και διαχείριση εργασιών για κατασκευή υποδομών πώλησης και αποθήκευσης αγαθών

Scheduling and management of tasks for infrastructures construction of selling goods and storage (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 14 Μαίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 116
 7. Παπαγεωργίου Γρηγόριος
 8. Πελέκης Παναγιώτης
 9. Χρονικός προγραμματισμός έργου | Διαχείριση Έργων | κατασκευή υποδομών πώλησης και αποθήκευσης αγαθών | MS Project
 10. Οικονομικά Τεχνικών Έργων / ΔΧΤ61
 11. 7
 12. 13
 13. Περιλαμβάνει Σχάματα, Εικόνες, Πίνακες
  • Ο χρονικός προγραμματισμός αποτελεί ξεχωριστό κλάδο της αποτελεσματικής διαχείρισης έργων. Οι αυξανόμενες απαιτήσεις για τη σωστή οργάνωση έργων μεγάλης κλίμακας οδήγησαν στην ανάπτυξη μεθόδων χρονικού προγραμματισμού, οι οποίες βασίστηκαν σε αναλυτικούς υπολογισμούς ή σε γραφικές προσεγγίσεις. Η ανάγκη απλοποίησης και διευκόλυνσης της διαδικασίας του χρονικού προγραμματισμού των έργων οδήγησε στην ανάπτυξη υπολογιστικών εργαλείων (λογισμικών).

   Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο τη μελέτη του σχεδιασμού και διαχείρισης του χρονικού προγραμματισμού δύο οικοδομικών έργων υπεραγοράς τροφίμων. Το πρώτο υπό μελέτη έργο αφορά την ανακαίνιση και επέκταση καταστήματος πώλησης αγαθών σε μεγάλη επαρχιακή πόλη της Πελοποννήσου και το δεύτερο την αποκατάσταση των δαπέδων χώρου κεντρικής αποθήκης τροφίμων σε Δήμο της Αττικής. Η προσπάθεια του σχεδιασμού και διαχείρισης των δύο έργων γίνεται με τη χρήση του λογισμικού MS Project της Microsoft. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η ανάλυση των απαιτούμενων εργασιών των δύο έργων, ο αρχικός χρονικός προγραμματισμός τους και η συνολική διαχείρισή τους μέσω ελέγχου της πορείας υλοποίησής τους.

   Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας, μέσω του ερευνητικού μέρους της, είναι να αναλύσει, να αναδείξει τη χρησιμότητα και να διερευνήσει τρόπους βελτίωσης του σχεδιασμού και διαχείρισης των έργων, μέσω της πρακτικής εφαρμογής του χρονικού προγραμματισμού.

   Η ανάλυση των δύο εφαρμογών ανέδειξε τη σημασία του ρόλου του διαχειριστή του έργου (project manager) καθώς σε σύνθετα έργα με πολλά εμπλεκόμενα μέρη, όπως τα εξεταζόμενα, είναι πολύ σημαντικός ο σωστός συντονισμός και η καλή επικοινωνία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων. Ο καθορισμός των παραδοτέων εργασιών πρέπει να είναι σαφής και το αρχικό χρονοδιάγραμμα να συντάσσεται σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους. Στόχος είναι όλες οι εργασίες να εκτελούνται βάσει χρονοδιαγράμματος, αλλά ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην εκτέλεση των κρίσιμων εργασιών, των εργασιών δηλαδή που θα πρέπει να εκτελεστούν έγκαιρα, για να μην προκληθεί καθυστέρηση στην ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου. Συμπερασματικά, η υπεραγορά τροφίμων, αντιλαμβανόμενη τη χρησιμότητα του χρονικού προγραμματισμού των έργων, τον έχει εντάξει στο πλαίσιο διαχείρισης αυτών. Μέσω της εφαρμογής των αρχών του χρονικού προγραμματισμού στα έργα της, στόχος είναι η αποφυγή ή η ελάττωση κατά το δυνατόν των καθυστερήσεων μέσω του έγκαιρου εντοπισμού αυτών, καθώς και η απόκτηση εμπειρίας και δημιουργίας αρχείου με τις πραγματικές διάρκειες και αλληλεξαρτήσεις των απαιτούμενων δραστηριοτήτων, για χρήση αυτών στο σχεδιασμό μελλοντικών έργων ανάλογων χαρακτηριστικών και απαιτήσεων.

  • Project time planning is a separate branch of effective project management. The increasing requirements for the proper organization of large-scale projects led to the development of time scheduling methods, which were based on analytical calculations or graphical approaches. The need to simplify and facilitate the process of project time planning led to the development of computational tools (software).

   The subject of this thesis is the study of the planning and management of the time planning of two construction projects of a food supermarket. The first project under study concerns the renovation and expansion of a store selling goods in a large provincial town of the Peloponnese and the second project concerns the restoration of floors of a central food warehouse in a Municipality of Attica. The effort of planning and managing the two projects is done using Microsoft's MS Project software. More specifically, the following are presented: the analysis of the required tasks of the two projects, their initial time planning and their overall management through control of their implementation progress.

   The aim of this thesis, through its research part, is to analyze, highlight the usefulness and explore ways to improve the planning and management of projects, through the practical application of time planning.

   The analysis of the two applications highlighted the importance of the role of the project manager, as in complex projects with many involved parties, such as the ones under study, proper coordination and good communication between all involved parties are very important. The definition of the deliverables must be clear and the initial schedule must be drawn up in collaboration with all involved parties. The aim is for all tasks to be performed according to schedule, but special attention is required in the execution of the critical tasks, that are the tasks that should be done on time, so as not to cause a delay in the completion date of the project. In conclusion, the food supermarket, realizing the usefulness of the project time planning, has included it in the framework of its management. By applying the principles of time planning to its projects, the aim is to avoid or minimize delays as much as possible by identifying them early, and to gain experience and create a record of the actual durations and interdependencies of the required activities for use in planning future projects of similar characteristics and requirements.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές