Διαχείριση κινδύνων σε έργα οπτικής ίνας στο σπίτι στην Γερμανία

Risk management in FTTH projects in Germany (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΡΑΛΛΗ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 14 Μαίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 77
 7. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ
 8. ΑΡΕΤΟΥΛΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ
 9. risk management | FTTH
 10. ΔΧΤΔΕ
 11. 1
 12. 34
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία με θέμα «Διαχείριση κινδύνων σε έργα οπτικής ίνας στο σπίτι στην Γερμανία» εκπονήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Διαχείρισης τεχνικών έργων του Ελληνικού ανοιχτού πανεπιστημίου.

   Η τοποθέτηση οπτικών ινών έχει επεκταθεί πλέον σε πολλές χώρες καθώς επιτρέπουν υψηλές ταχύτητες ίντερνετ σε σχέση με τα παλιά δίκτυα χαλκού. Για τα επόμενα χρόνια θα αποτελεί βασικό τεχνικό έργο σε όλη την Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο. Για να επιφέρουν οι εταιρείες περισσότερα κέρδη αλλά και να διατηρούν καλή φήμη, είναι σημαντικό να διαθέτουν παραπάνω χρόνο στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων. Οι κίνδυνοι που εμφανίζονται στα έργα οπτική ίνας ποικίλουν, πέραν των κινδύνων που μπορεί να εμφανιστούν σε ένα εργοτάξιο, υπάρχουν και κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται με την ιδιομορφία του συνολικού έργου, καθώς η ολοκλήρωση του επιτυγχάνεται όταν  εγκατασταθεί το δίκτυο οπτικών ινών σε ολόκληρο το χωριό/κωμόπολη και συνδεθούν όλοι οι πελάτες. Στην παρούσα διπλωματική αφού εντοπιστούν οι κίνδυνοι στο συγκεκριμένο είδος έργου και αναλυθεί ο τρόπος διαχείρισης τους, στο τελευταίο κεφάλαιο θα αναλυθεί η διαχείριση κινδύνου σε τρία έργα εγκατάστασης οπτικών ινών σε τρία χωριά της Γερμανίας.

   Η ΜΔΕ αυτή αποσκοπεί στο να δείξει πόσο σημαντικό είναι να εντοπίζονται και να αξιολογούνται οι κίνδυνοι κατά την μελέτη του τεχνικού έργου αλλά και ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης τους.


  • This master’s thesis examines the methods of Risk Management in FTTH (Fiber to the Home) Projects in Germany and is written for the Project Management Master's degree of the Hellenic Open University.

   The Fiber optic installation has now expanded in many countries as they allow high internet speeds compared to the old copper networks. For the next years this type of construction project will be one of the most basic projects in Europe and the whole world. In order for companies to make more profits and maintain a good reputation, it is important that they take more time to identify and confront risks. The risks that occur in fiber optic projects are varied, in addition to the risks that may occur on a construction site, there are also risks that are related to the specificity of the overall project, as completion is achieved when the fiber optic network is installed in the entire village/city and all customers are connected. In this thesis, after identifying the risks in this type of project and analysing how to manage them, the last chapter will analyse the risk management in three FTTH projects in three villages in Germany.

   This thesis aims to show how important it is to identify and evaluate risks during the design of the technical project and also what are the ways to confront them.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές