Πολυκριτηριακές μέθοδοι στην αξιολόγηση προμηθευτών - υπεργολάβων σε Τεχνικά Έργα

Methods of multiple criteria in the evaluation of suppliers - subcontractors in Technical Projects (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 14 Μαίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 59
 7. Αρετούλης Γεώργιος
 8. Κηρυττόπουλος Κωνσταντίνος
 9. Πολυκριτηριακή ανάλυση, αξιολόγηση προμηθευτή / υπεργολάβου, κατασκευαστικός τομέας
 10. 101
 11. 6
 12. 165
 13. Περιέχει πίνακες
  • Η επιτυχής παράδοση ενός κατασκευαστικού έργου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον ανάδοχο που θα αναλάβει το έργο, και ως εκ τούτου, η σωστή επιλογή του αναδόχου είναι μείζονος σημασίας. Στον δημόσιο τομέα, η μέθοδος σύναψης συμβάσεων είναι ως επί το πλείστον μια διαγωνιστική διαδικασία, κατά την οποία ο ανάδοχος με τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς επιλέγεται στο τελικό στάδιο επιλογής αφού περάσει από τεχνικές και εμπορικές αξιολογήσεις. Ωστόσο, είναι προφανές ότι η επιλογή του εργολάβου στο τελικό στάδιο μόνο με βάση τη χαμηλότερη τιμή δεν αποφέρει την καλύτερη παράδοση του έργου. Η προμήθεια βέλτιστης αξίας, η οποία δίνει έμφαση στην ποιότητα, την αποδοτικότητα/αποτελεσματικότητα, τη σχέση ποιότητας/τιμής και το πρότυπο απόδοσης, συνιστά βασική έννοια στην επιλογή αναδόχου. Ωστόσο, ο τρόπος προσδιορισμού της καλύτερης τιμής είναι περίπλοκος και δύσκολος με την ύπαρξη πολλαπλών κριτηρίων, πολλαπλών φορέων λήψης αποφάσεων, αβεβαιότητας και κινδύνου που σχετίζονται με την ελλιπή πληροφόρηση, ανακριβή δεδομένα και ασάφεια στη λήψη αποφάσεων. Ως αποτέλεσμα, η υποκειμενική κρίση των πολλαπλών κριτηρίων, η ανακρίβεια στη μέτρηση των χαρακτηριστικών του εργολάβου και η αβεβαιότητα συχνά δημιουργούν ασάφεια στην αξιολόγηση της απόδοσης του εργολάβου. Η διπλωματική εργασία συνιστά βιβλιογραφική ανασκόπηση και η μελέτη επικεντρώνεται σε επίπεδο κύριου εργολάβου – υπεργολάβου, συμβάλλοντας στον τομέα των πρακτικών επιπτώσεων και καθοδήγησης για τους προμηθευτές. Η παρούσα διατριβή προτείνει ένα νέο πλαίσιο για την αξιολόγηση και την επιλογή προμηθευτή - υπεργολάβου, προσδιορίζοντας κριτήρια επιλογής του αναδόχου που δεν αφορούν την τιμή, αλλά την ποιότητα στην επιλογή του υπεργολάβου. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι η τιμή εξακολουθεί να είναι πιθανότατα το πιο σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης και επιλογής στην επιλογή υπεργολάβου.
  • The successful delivery of a construction project is highly dependent on the contractor who undertakes the project, and therefore, selecting the right contractor is of paramount importance. In the public sector, the procurement method is mostly a competitive process, where the contractor with the lowest bid price is selected in the final selection stage after passing technical and commercial evaluations. However, it is obvious that selecting the contractor at the final stage only on the basis of the lowest price does not result in the best project delivery. Best value procurement, which emphasizes quality, efficiency/effectiveness, value for money and performance standard, is a key concept in contractor selection. However, how to determine the best price is complex and difficult with multiple criteria, multiple decision-makers, uncertainty and risk associated with incomplete information, inaccurate data and ambiguity in decision-making. As a result, subjective judgment of multiple criteria, inaccuracy in measuring contractor characteristics, and uncertainty often create ambiguity in contractor performance evaluation. The thesis is a literature review and the study focuses on the main contractor – subcontractor level, contributing to the area of practical implications and guidance for suppliers. This thesis proposes a new framework for supplier-subcontractor evaluation and selection, specifying contractor selection criteria that do not concern price, but quality in subcontractor selection. The results confirm that price is still probably the most important evaluation and selection criterion in subcontractor selection.
 14. Hellenic Open University
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.