Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων

The development of cultural tourism in Regional Unit of Ioannina (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 13 Μαίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 106
 7. ΒΑΓΙΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 8. ΒΑΓΙΟΝΗΣ , ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 9. Πολιτιστικός Tουρισμός, Ειδικές Μορφές Τουρισμού, Ανάπτυξη Τουρισμού στα Ιωάννινα, Περιφερειακή Ενότητα
 10. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
 11. 3
 12. 49
 13. 23
  • Η παρούσα Διπλωματική Εργασία με θέμα « Η Ανάπτυξη του Πολιτιστικού Τουρισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων» εκπονήθηκε στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών της Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπι-στημίου. Στόχος της Διπλωματικής Εργασίας είναι να ερευνήσει και να ερμηνεύσει τις απόψεις των επισκεπτών της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Ιωαννίνων, εκπροσώπων ξενοδοχείων, όπως και επιλεγμένων φορέων της περιοχής για το επίπεδο του πολιτιστικού τουρισμού στην περιοχή. Θα μελετηθεί η δυνατότητα ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού και του τουρισμού γενικά στην περιοχή των Ιωαννίνων. Θα γίνει δηλαδή έρευνα για την ύπαρξη των κατάλληλων υποδομών, την ποιότητα των τουριστικών υποδομών, σύμφωνα με την άποψη των επισκεπτών, όπως επίσης και τη γενική τους άποψη για τον πολιτιστικό τουρισμό. Το γεγονός ότι γεννήθηκα και μεγάλωσα στα Ιωάννινα και έχω μεγαλώσει εκεί, με ώθησε να επιλέξω τη συγκεκριμένη διπλωματική. Η περιοχή έχει αλλάξει πολύ κατά τα τελευταία χρόνια και έχει αναπτυχθεί ταχύτατα παρά την οικονομική κρίση και έχουν γίνει προσπάθειες από την τοπική αυτοδιοίκηση και τους αρμόδιους φορείς να αποκτήσει αξιοπρεπή εικόνα. Έχουν γίνει προσπάθειες για την προσέλκυση τουριστών στην περιοχή, δίνοντάς μου το ερέθισμα να ερευνήσω κατά πόσο η Π.Ε. Ιωαννίνων έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει ειδικές μορφές τουρισμού και συγκεκριμένα τον πολιτιστικό τουρισμό. Η περιοχή διαθέτει πλήθος πολιτιστικών πηγών, οι οποίες όμως είναι ανάγκη να συγκεντρωθούν σε ένα ενιαίο πλαίσιο και να αναδειχθούν, δίνοντας στην περιοχή την ¨πολιτιστική ταυτότητά¨ της. Η ανάλυση μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της τουριστικής κίνησης στην περιοχή.
  • This Diploma Thesis on ¨ The Development of Cultural Tourism in the Regional Unity of Ioannina¨ was prepared in the context of completing the Master of Science(MSc) Tourism Management Program of the School of Social Sciences of the Hellenic Open University. The aim of the Diploma Thesis is to research and interpret the views of visitors to the Regional Unit (R.U.) of Ioannina, hotel representatives as well as personalities related to tourism in the area on the level of cultural tourism in the region. The possibility of developing cultural tourism and tourism in general in the region of Ioannina will be studied. In other words, a research will be conducted on the existence of appropriate infrastructure, the quality of tourist infrastructure, according to the view of visitors, as well as their general view of cultural tourism. The fact that I have been born and grown up in Ioannina and I grew up there, pushed me to choose this particular subject. The area has changed a lot in recent years and has grown rapidly despite the economic crisis and efforts have been made by the local government and the competent bodies to obtain a decent image. Efforts have been made to attract tourists to the area, giving me the impetus to investigate whether the Prefecture (R.U.) of Ioannina has the ability to support special forms of tourism and specifically cultural tourism. The Regional Unit has a multitude of cultural resources, which, however, need to be gathered in a single framework and to emerge, giving the region its ¨cultural identity¨. The analysis can help increase tourist traffic in the area.
 14. Hellenic Open University
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.