Ο ρόλος των αιωρούμενων σωματιδίων στη διάδοση της πανδημίας COVID-19

The role of particulate matter in the propagation of COVID-19 pandemic (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΜΙΚΛΗ
 3. Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
 4. 13 Μαίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 70
 7. Μαρνέλλος, Γεώργιος
 8. COVID-19, αιωρούμενα σωματίδια, ατμοσφαιρική ρύπανση, αερομεταφερόμενη μετάδοση
 9. ΔΙΑ 61
 10. 77
 11. Περιλαμβάνει: Πίνακες, Εικόνες
  • Το θέμα της εξάπλωσης του COVID-19 είναι ένα σημαντικό θέμα με πολλούς επιστήμονες από συναφείς τομείς να εργάζονται πάνω σε αυτό. Η ταχεία εξάπλωση του SARS-CoV-2 στην πανδημία COVID-19 είχε δημιουργήσει ερωτήματα σχετικά με τη διαδρομή μετάδοσης αυτής της ασθένειας. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι μια συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση με στόχο την αξιολόγηση της συσχέτισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ιδίως της ρύπανσης από σωματίδια στη μετάδοση και την επιτάχυνση της εξάπλωσης του SARS-CoV-2 . Αρκετές μελέτες έχουν ήδη επισημάνει μια πιθανή σχέση μεταξύ των σωματιδίων (PM) και του COVID-19 Με βάση τα αποτελέσματα της βιβλιογραφίας, τα αιωρούμενα σωματίδια PM θεωρούνται ότι παίζουν διπλό ρόλο στην εξέλιξη του COVID-19: έναν χρόνιο και έναν οξύ.Ο χρόνιος ρόλος σχετίζεται με την πιθανή επίδραση της μακροχρόνιας και βραχυπρόθεσμης έκθεσης σε υψηλές συγκεντρώσεις PM στην ανάπτυξη σοβαρών μορφών COVID-19, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου και ο οξύς ρόλος συνδέεται με την πιθανή λειτουργία των αιωρούμενων σωματιδίων ως φορείς μετάδοσης του SARS-CoV-2. Επίσης, στο πλαίσιο της εργασίας εξετάστηκε αν ο πληθυσμός μιας περιβαλλοντικά υποβαθμισμένης περιοχής που εκτίθεται δηλαδή για μεγάλο διάστημα σε αιωρούμενα σωματίδια είναι πιο ευάλωτος στην εξάπλωση του ιού.
  • The pathways for the propagation of COVID-19 pandemic is an important topic with many disputes among scientists working in related fields. The rapid spread of SARS-CoV-2 in the COVID-19 pandemic has raised concerns regarding to the routes that were followed for its transmission among the public. Air pollution is considered as a medium to increase the risks of the spread, severity and mortality of COVID-19.The aim of the present thesis is to systematically review the related literature toward evaluating the relationship of air pollution, especially of particulate matter in the transmission and acceleration of the spread of SARS-CoV-2. Several studies have already pointed to a possible link between particulate matter (PM) and COVID-19. Based on literature results, PM is considered to play a dual role in the evolution of COVID-19: a chronic one and an acute one. The chronic role is related to the potential effect of long-term and short-term exposure to high PM concentrations on the development of severe forms of COVID-19, including death, and the acute role is related to the potential function of suspended particles as vectors of SARS-CoV-2 transmission.The present work also examines whether the population of an environmentally degraded area exposed for a long time to suspended particles is more vulnerable to the spread of the corona virus.
 12. Hellenic Open University
 13. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές