Ο πολιτιστικός τουρισμός ως εναλλακτική μορφή τουρισμού. Αξιολογώντας τη δυναμική του στον Νομό Δράμας

Cultural tourism as an alternative form of tourism.Evaluating its dynamics in the Prefecture of Drama (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΖΩΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 14 Μαίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 102
 7. Μπαλτζής, Αλέξανδρος
 8. Μπαλτζής Αλέξανδρος | Μυλωνά Ιφιγένεια | Γκαντζιάς Γεώργιος
 9. Πολιτιστικός Tουρισμός | Περιφερειακή Ανάπτυξη | Πολιτιστική Πολιτική | Νομός Δράμας
 10. Διοίκησης Πολιτισμικών Μονάδων /ΔΠΜΔΕ
 11. 36
 12. 20
 13. Πίνακες, Εικόνες
 14. Οι διαστάσεις των πολιτιστικών φαινομένων / Πασχαλίδης, Γ. & Χαμπούρη-Ιωαννίδου, Α.
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Πολιτισμικών Μονάδων της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Στόχος της διπλωματικής είναι η μελέτη του φαινομένου του πολιτιστικού τουρισμού ως εναλλακτική μορφή τουρισμού στον Νομό Δράμας και η αξιολόγηση της δυναμικής και της συμβολής του στην τοπική ανάπτυξη. Η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας είναι ένας προνομιούχος τόπος από πλευράς φυσικού περιβάλλοντος, ένας τόπος με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά φυσικού πλούτου και πολιτιστικών μνημείων αλλά και με έντονες τοπικές παραδόσεις. Όλα αυτά δημιουργούν μια ισχυρή πολιτισμική ταυτότητα και έναν ελκυστικό παράγοντα προσέλκυσης των επισκεπτών. Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθούν οι τρόποι με τους οποίους θα αναπτυχθεί ο πολιτιστικός τουρισμός αξιοποιώντας τους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους της περιοχής και η κατανόηση των ευκαιριών και των απειλών στο πεδίο δράσης της λειτουργίας του. Η διπλωματική αυτή εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο αναφέρονται οι θεωρητικές προσεγγίσεις σχετικά με το φαινόμενο του πολιτιστικού τουρισμού. Στο δεύτερο μέρος θα παρουσιαστεί μελέτη σχετικά με τις δυνατότητες ανάπτυξης που έχει ο πολιτιστικός τουρισμός στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, σε μια περιοχή όπου η αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος θα προσφέρει μια εξαιρετική δυνατότητα για ευημερία και ανάπτυξη. Θα προηγηθεί η ανάλυση των χαρακτηριστικών της περιοχής και θα ακολουθήσει η αναλυτική έρευνα. Τέλος, προτείνονται βελτιωτικές ενέργειες προκειμένου ο πολιτιστικός τουρισμός στον νομό Δράμας να γίνει πυλώνας τουριστικής ανάπτυξης και να παραμείνει στο προσκήνιο (στους δημοφιλέστερους πολιτιστικούς προορισμούς) των πολιτιστικών προορισμών που προτιμούν οι επισκέπτες με τρόπο βιώσιμο και ωφέλιμο για την τοπική κοινωνία.
  • This bachelor’s thesis has been composed under the Bachelor’s Curriculum Program of the Faculty of Cultural Facility Management of the Social Science Department of the Hellenic Open University. The aim of the thesis is to study the cultural tourism phenomenon, as an alternative tourism form at Drama’s Prefecture, as well as the evaluation of its potential and contribution to the local development. Drama’s Prefecture is a privileged area in terms of natural environment, cultural monuments and local traditions, comprising a significant cultural identity which attracts the visitors. The purpose of the survey is to investigate the ways to develop the cultural tourism by exploiting the natural and cultural assets of the area, as well as the comprehension of the opportunities and threats at the scope of its function. This bachelor thesis is divided in two sections. The first section refers to the theoretical approaches with regards to the cultural tourism phenomenon. In the second section a survey will be presented as for the development potentials of the cultural tourism of Drama’s Prefecture, an area in which the leverage of the cultural inventory could offer a tremendous possibility for growth and development. An analysis of the area characteristics will precede, followed by an analytical research. Lastly, improving actions are proposed in order that cultural tourism in Drama’s Prefecture becomes a pillar of touristic development and remains as one of the most popular destinations for the visitors, in a viable and prosperous manner for the local community.
 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές