Τεχνική της επιμέτρησης για την αποκατάσταση έργων οδοποιίας με στόχο την επαναχρησιμοποίηση των παραγόμενων αποβλήτων

TECHNIQUE OF MEASUREMENT FOR THE RESTORATION OF ROAD PROJECTS WITH THE OBJECTIVE OF THE REUSE OF THE WASTE PRODUCED (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΡΑΧΝΟΥ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 14 Μαίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 71
 7. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 8. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΣΟΥΚΑΛΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 9. Επιμέτρηση, Κοστολόγηση, Δημόσιο Έργο, Έργο Οδοποιίας, Υπολογιστικά Φύλλα, Περιγραφικό Τιμολόγιο, Προϋπολογισμός Μελέτης, Ανάλυση Τιμής, Μονάδα Μέτρησης, Τιμή Μονάδος
 10. Διαχείριση Τεχνικών Έργων / ΔΧΤΔΕ
 11. 3
 12. 18
 13. 0
 14. Περιέχει πίνακες και σχέδια
 15. Αλεστα,Α. Κουντούνης, Σ. Μανωλιάδης, Ο. Μπαρώνου, Α. Παντουβάκης, Π. Τσώλας, Ι. (2003). Οργάνωση και διοίκηση Εργοταξίου. Ε.Α.Π., Πάτρα
  • Η παρούσα ΜΔΕ ασχολείται με την μεθοδολογία που ακολουθείται στην επιμέτρηση και εν συνεχεία κοστολόγηση έργων οδοποιίας ώστε να μπορεί ένας νέος μηχανικός ακολουθώντας τα συγκεκριμένα βήματα να μπορεί να επιμετρήσει τις εκτελεσμένες εργασίας και στη συνέχεια να τις κοστολογήσει αφού ο σωστός και σύντομος τρόπος επιμέτρησης συμβάλλουν στην άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου. Συγκεκριμένα στην παρούσα ΜΔΕ παρατίθεται μεθοδικός τρόπος επιμέτρησης έργων οδοποιίας, τα οποία περιλαμβάνουν εργασίες χωματουργικών (εκσκαφές, επιχώσεις κ.α), τεχνικών έργων (κρασπεδορείθρων, σκυροδεμάτων πλακοστρώσεων κα), οδοστρωσίας (εργασίες κατασκευής υπόβασης και βάσης) και ασφαλτικών εργασιών (ασφαλτική συγκολλητική, ασφαλτικός τάπητας κυκλοφορίας). Στην παρούσα ΜΔΕ παρουσιάζεται το νομικό πλαίσιο δημοσίων έργων που διέπει τα δημόσια έργα όσον αφορά τις επιμετρήσεις των εργασιών και την εν συνεχεία κοστολόγηση των εργασιών αυτών, το οποίο βέβαια δεν έχει τυποποιημένες μεθόδους  για τον τρόπο που θα συνταχθούν οι επιμετρήσεις αλλά ο κάθε επιμετρητής έχει υιοθετήσει δικές του μεθόδους ώστε να διευκολυνθεί και να φτάσει σωστά και γρήγορα στην κοστολόγηση του έργου.

  • This Thesis deals with detailing the methodology followed in the measurement and budgeting road construction projects so that a junior engineers can benefit by following specific steps to measure the tasks’ and project’s progress and then estimate the cost. Timely and correct estimations contribute to the completion of the project without delays and technical issues. Major tasks detailed in this thesis involve, among other, a systematic approach for measuring earthworks (excavations, embankments, etc.), technical works (curbs, concrete paving, etc.), road paving (subgrade and base construction works) and asphalt works (asphalt adhesive, asphalt traffic carpet). This Postgraduate Thesis presents the legal framework of public works that governs public works in terms of the measurements of the works and the subsequent costing of these works, which of course does not have standardized methods for the way the measurements will be drawn up but each measurer has adopted own methods in order to facilitate and arrive at the costing of the project correctly and quickly.

 16. Hellenic Open University
 17. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές