Η διαχείριση της Βασικής Δράσης ΚΑ1 131 & 171, του νέου Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού και Πολιτιστικού Προγράμματος ERASMUS+ 2021-2027: «Κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης», εν μέσω της υγειονομικής κρίσης. Η περίπτωση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ)

The management of the Key Action KA1 131 & 171 of the new European Educational and Cultural Program ERASMUS+ 2021-2027: "Mobility of students and staff of Higher Education Institutions", in the midst of the health crisis. The case of the National Technical University of Athens (NTUA) (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΡΙΣΤΕΑ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 14 Μαίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 133
 7. ΣΑΜΠΑΝΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 8. ΣΑΜΠΑΝΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΤΣΙΟΥΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΚΑΝΤΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 9. Πολιτιστική διαχείριση | Στρατηγικός σχεδιασμός | Εσωτερικό και εξωτερικό πολιτιστικό περιβάλλον | υγειονομική κρίση | ψηφιακός μετασχηματισμός | ERASMUS+ | διαχείριση της Βασικής Δράσης ΚΑ1, 131 & 171 του ERASMUS+ 2021-2027 από το ΕΜΠ
 10. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων /ΔΠΜ51
 11. 2
 12. 85
 13. 81
 14. Περιλαμβάνει: πίνακες, σχήματα, διαγράμματα, εικόνες
 15. Πολιτιστικής Επικοινωνίας: Μέσα Επικοινωνίας/Αθανασοπούλου, Α., κ. συν.
  • Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζεται, μέσω του παραδείγματος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), η διαχείριση των σχεδίων 131 & 171 της Βασικής Δράσης ΚΑ1, του Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού και Πολιτιστικού Προγράμματος ERASMUS+ 2021-2027: «Κινητικότητα φοιτητών και Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης», την περίοδο της υγειονομικής κρίσης. Με σημείο αναφοράς τον πολιτισμό και την πολιτιστική παραγωγή των πανεπιστημίων, πραγματοποιείται βιβλιογραφική έρευνα πάνω στην εξελικτική πορεία της πολιτιστικής διαχείρισης και της στρατηγικής, με έμφαση στις δομικές αλλαγές της λειτουργίας της, στη σημερινή περίοδο της υγειονομικής κρίσης και του ψηφιακού μετασχηματισμού. Ακολούθως, δια μέσου της εμπειρικής τεκμηρίωσης, εξετάζεται ο διαχειριστικός μηχανισμός του ανωτέρω προγράμματος, με επίκεντρο τα διαχειριστικά βήματα της χαρτογράφησης της στρατηγικής του. Θα αναδειχθεί πώς ο σχεδιασμός του στρατηγικού πλάνου του εν λόγω προγράμματος, επηρεάστηκε από την υγειονομική κρίση και πως η ψηφιακή τεχνολογία αποτέλεσε ένα ισχυρό όπλο, για την προσπέλαση των εμποδίων που εγκαθίδρυσε η κείμενη πανδημία. Παράλληλα θα προβληθούν οι επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης, που διατάραξαν στο ΕΜΠ την ομαλή ροή των κινητικοτήτων των φοιτητών και του προσωπικού, που υλοποιούνται δια μέσου του Ευρωπαϊκού, Εκπαιδευτικού και Πολιτιστικού Προγράμματος ERASMUS+. Επίσης θα αναλυθούν οι παράγοντες που οδήγησαν στην υιοθέτηση μιας συγκεκριμένης στρατηγικής, ώστε να αντιμετωπιστούν εύστοχα και αποτελεσματικά τα κακώς κείμενα της υγειονομικής κρίσης. Στην ολοκλήρωση της εμπειρικής τεκμηρίωσης της κείμενης διπλωματικής θα συμβάλλουν και οι συνεντεύξεις της Γενικής Δ/ντριας του ΕΜΠ και ενός Ακαδημαϊκού Συντονιστή, ο οποίος είναι ενεργό μέλος των Διαπανεπιστημιακών Συνεργασιών ΕΜΠ του Προγράμματος ERASMUS+.
  • This Project will, through the example of the National Technical University of Athens (NTUA), examine the Key Action KA1, 131 & 107 of the European Educational and Cultural Program ERASMUS+ 2021-2027: "Mobility of students and staff of Higher Education Institutions", during the period of health crisis. Initially, bibliographic research will be carried out on the evolutionary course of cultural management and strategy, with an emphasis on the structural changes of its operation, in the current period of the health crisis and digital transformation. Next, through empirical documentation, the management mechanism of the above program will be examined, focusing on the management steps of mapping its strategy. It will be shown that the planning of the strategic plan of the program was affected by the health crisis and that digital technology was a powerful weapon overcoming the obstacles established by the current pandemic. At the same time, the effects of the health crisis, which disrupted the smooth flow of student and staff mobility at NTUA, as implemented through the European, Educational and Cultural Program ERASMUS+, will be shown. The factors that led to the adoption of a specific strategy, in order to effectively and efficiently deal with the ills of the health crisis, will also be analysed. Interviews with the General Director of the NTUA and an Academic Coordinator who is an active member of the NTUA Inter-University Partnerships of the ERASMUS+ Program contribute to the completion of the empirical documentation of the thesis.
 16. Hellenic Open University
 17. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές