Η λειτουργία του τραπεζικού συστήματος υπό την επίδραση της υγειονομικής κρίσης

The operation of the banking system under the influence of the health crisis (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΤΣΗΣ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 14 Μαίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 51
 7. Γκόγκας , Περικλής
 8. τραπεζικό σύστημα, διαχείριση κινδύνων, υγειονομική κρίση, ελληνικές τράπεζες, ρευστότητα
 9. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ/ΤΡΑ50
 10. 2
 11. 19
  • Η παρούσα εργασία με τίτλο “Η λειτουργία του τραπεζικού συστήματος υπό την επίδραση
   της υγειονομικής κρίσης” αποτελεί μία θεωρητική προσέγγιση στη λειτουργία του
   παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Το τραπεζικό
   σύστημα καθόλη τη διάρκεια της ιστορικής του πορείας διέρχεται κρίσεις και εισέρχεται σε
   κινδύνους, η κατανόηση και η διαχείριση των οποίων συρρικνώνουν τις αρνητικές
   επιπτώσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Στη συγκεκριμένη εργασία
   παρουσιάζονται γενικές γνώσεις του παγκόσμιου και του ελληνικού τραπεζικού
   συστήματος. Η εργασία ολοκληρώνεται με την παρουσίαση της οικονομικής πορείας
   ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης.

  • The present paper entitled "The operation of the banking system under the influence of the health crisis" is a theoretical approach to the operation of the global banking system during the pandemic. The banking system throughout its historical course goes through crises and enters into risks, the understanding and management of which shrinks the negative effects both nationally and internationally. In this particular paper, general knowledge of the global and Greek banking system is presented. The paper concludes with the presentation of the financial performance of Greek banking institutions during the health crisis.

 12. Hellenic Open University
 13. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές