Οι επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού (covid- 19) στους εργαζόμενους του τραπεζικού τομέα της ελληνικής οικονομίας.

The effects of the coronavirus pandemic (covid-19) on the employees of the banking sector of the Greek economy. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 13 Μαίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 105
 7. ΓΚΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
 8. ΓΚΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΧΥΖ ΑΛΙΝΑ, ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ
 9. Πανδημία COVID-19, επιδράσεις εργασιακής ζωής, επιδράσεις προσωπικής ζωής, επιδράσεις στα τραπεζικά ιδρύματα.
 10. Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ(MSc)
 11. 1
 12. 84
 13. Οι επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού (covid- 19) στους εργαζόμενους του τραπεζικού τομέα της ελληνικής οικονομίας.
 14. Οι επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού (covid- 19) στους εργαζόμενους του τραπεζικού τομέα της ελληνικής οικονομίας.
  • Η παρούσα εργασία και η αντίστοιχη έρευνα έθεσε ως σκοπό της την ανάλυση των επιπτώσεων της πανδημίας κυρίως στους τραπεζικούς υπαλλήλους, στους οποίους απευθύνθηκε η έρευνα, ώστε να προσδιοριστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας στην οικογενειακή και επαγγελματική τους ζωή, αλλά και η αποτύπωση των απόψεών τους σχετικά με τις συνέπειες της πανδημίας στον τραπεζικό κλάδο. Για ένα περίπου 30% των ερωτώμενων η πανδημία συνοδεύτηκε με αύξηση των εντάσεων στο σπίτι σε μεγάλο βαθμό, όταν για σχεδόν διπλάσιο ποσοστό παρατηρήθηκε αύξηση του αισθήματος ανασφάλειας και μείωση της φυσικής δραστηριότητας. Εξάλλου, η τηλεργασία, η οποία γνώρισε τεράστια άνθηση κατά την διάρκεια της πανδημίας, αποτέλεσε την πρώτη αιτία για την τεράστια αύξηση της εργασιακής εξουθένωσης και του εργασιακού άγχους. Τέλος, οι τράπεζες προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν την κρίση λαμβάνοντας αποφάσεις μείωσης του λειτουργικού τους κόστους, όπως είναι για παράδειγμα, η μείωση του προσωπικού και του αριθμού των υποκαταστημάτων και των ΑΤΜς.
  • The purpose of this thesis and the corresponding research was to analyze the effects of the pandemic mainly on the bank employees, to whom the research was addressed, in order to determine the effects of the pandemic on their family and professional life, but also to capture their opinions regarding with the consequences of the pandemic in the banking sector. For about 30% of respondents, the pandemic was accompanied by an increase in tensions at home to a large extent, while for almost twice as many, an increase in the feeling of insecurity and a decrease in physical activity were observed. Besides, tele-working, which experienced a huge boom during the pandemic, was the first cause of the huge increase in work burnout and work stress. Finally, the banks tried to deal with the crisis by taking decisions to reduce their operational costs, such as, for example, reducing staff and the number of branches and ATMs.
 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές