Το διεθνές εμπόριο και ο ρόλος των συστημικών τραπεζών στη χρηματοδότηση και διενέργεια των εισαγωγών και εξαγωγών στην Ελλάδα

International trade and the role of systemic banks in the financing and carrying out of imports and exports in Greece (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΪΟΓΛΟΥ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 13 Μαίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 48
 7. Επίσκοπος Αθανάσιος
 8. INTERNATIONAL TRADE, Systemics Banks, Imports/Exports financing in Greece
 9. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
 10. 7
 11. 55
  •  Στην παρούσα εργασία μελετάται το διεθνές εμπόριο και ο ρόλος των συστημικών τραπεζών στη χρηματοδότηση και διενέργεια των εισαγωγών και εξαγωγών στην Ελλάδα. Το ζήτημα του διεθνούς εμπορίου συνιστά ένα θέμα επίκαιρο καθώς οι χώρες που συμμετέχουν σε αυτό επιδιώκουν το μεγαλύτερο δυνατό όφελος και το μέγιστο κέρδος. Οι εμπορικές συναλλαγές περιλαμβάνουν την εισαγωγή προϊόντων προκειμένου να καλυφθούν οι εγχώριες ανάγκες που προκύπτουν από προϊόντα που η χώρα δεν μπορεί να παράγει είτε γιατί δε διαθέτει τις πρώτες ύλες είτε γιατί δεν διαθέτει την τεχνογνωσία και τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, καθώς και την εξαγωγή προϊόντων που πραγματοποιούνται και συνιστούν πηγή εσόδων για τη χώρα. Στον τομέα της εξαγωγής περιλαμβάνονται τα προϊόντα αλλά και οι υπηρεσίες.

    Ωστόσο, οι παραπάνω εμπορικές συναλλαγές απαιτούν τη στήριξη από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Στη συγκεκριμένη εργασία μελετάται η χρηματοδότηση των εισαγωγών και των εξαγωγών που πραγματοποιείται μέσω των τεσσάρων συστημικών ελληνικών τραπεζών, η οποία εδώ και αρκετά χρόνια δεν είναι επαρκής. Οι λόγοι για τους οποίους η χρηματοδότηση είναι μικρή συνδέεται με την μακρόχρονη οικονομική κρίση που βίωσε η ελληνική οικονομία ενώ με την έξοδο από την οικονομική κρίση που συνοδεύτηκε από τη δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας και την προσπάθεια ανάκαμψης της οικονομίας, ένα πλήθος παραγόντων όπως η πρόσφατη πανδημία και οι συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία έχουν λειτουργήσει ανασταλτικά. Από τη βιβλιογραφική έρευνα που πραγματοποιήθηκε προκύπτει ότι οι Έλληνες επιχειρηματίες περιμένουν μεγαλύτερη χρηματοδοτική στήριξη από τις συστημικές τράπεζες, ωστόσο δεν εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι αυτό θα συμβεί στο άμεσο μέλλον.

  • In this thesis, international trade and the role of systemic banks in the financing and carrying out of imports and exports in Greece are studied. The issue of international trade is a topical issue as the countriesinvolved in it seek the greatest possible benefit and maximum profit. Trade involves the importation of products in order to meetdomestic needs arising from products that the country cannot produce either because it does not have the raw materials or because it does not havethe know-how and the appropriate logistical equipment, as well as the export of products that are carried out and constitute a source of income for the country. The export sector includesproducts as well as services.However, the above commercialtransactions require the support of financial institutions. In this particular paper, the financing of imports and exportscarried out through the four systemic Greek banks is studied, which for several years has not been sufficient.

   The reasons why the financing is small are related to the long-term economic crisis experienced by the Greek economy, while the exit from the economic crisis that was accompanied by the country's fiscal adjustment and the effort to recover the economy, a multitude of factors such as the recentpandemic and the consequences of the war in Ukraine have acted as a deterrent. From the literature research carried out, it appears that Greek entrepreneurs expect greaterfinancial support from the systemic banks, however they are not optimistic that this will happen in the near future.

 12. Hellenic Open University
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές