Υγεία και ασφάλεια σε Μονάδες Επεξεργασίας ΑΕΚΚ

Health and Safety in Recycling Units of Excavation and Demolition Waste (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΓΑΡΟΥ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 14 Μαίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 106
 7. Κουλουριώτης, Δημήτριος
 8. Νικολάου, Ιωάννης
 9. Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία
 10. ΔΧΤ60
 11. 1
 12. 32
 13. Περιλαμβάνει πίνακες, γραφήματα και παράρτημα.
 14. -
  • Η παρούσα εργασία ασχολείται με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων σε μονάδες επεξεργασίας ΑΕΚΚ. Αρχικά, στην εργασία γίνεται αναφορά στη διαχείριση υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία στον μεταλλευτικό τομέα και αναφέρεται η αναγκαιότητα αξιολόγησης κινδύνων στον τομέα της εξόρυξης. Επίσης, αναφέρονται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι για την υγεία στη μεταλλευτική βιομηχανία και γίνεται ειδική αναφορά στο σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία ISO45001 που αφορά τον μεταλλευτικό τομέα. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται πρωτογενής ποσοτική έρευνα με σκοπό να διερευνήσει τις απόψεις των εργαζομένων σε μονάδες επεξεργασίας ΑΕΚΚ σχετικά με τους κανονισμούς συμμόρφωσης με τα πρότυπα επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας. Οι παράγοντες προτύπων επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας που εξετάστηκαν ήταν η πρακτική της επαγγελματικής υγείας που σχετίζεται με κανονισμούς, τα μέτρα για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμών/ατυχημάτων, ο ρόλος της κουλτούρας και των πόρων ασφάλειας, οι επιπτώσεις του περιβάλλοντος και της παραγωγής, η στάση και συμπεριφορά, ο ρόλος της διαχείρισης ορυχείων και η χρήση και ποιότητα εξοπλισμού. Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για τον συγκεκριμένο κλάδο που εξετάστηκε.
  • This paper deals with the health and safety of workers in AEKK processing units. Initially, the paper mentions the management of health and safety at work in the mining sector and mentions the necessity of risk assessment in the mining sector. Occupational health hazards in the mining industry are also mentioned and special reference is made to the ISO45001 occupational health and safety management system for the mining sector. Next, primary quantitative research is conducted to explore the views of workers in AEKK processing units regarding the regulations for compliance with occupational health and safety standards. Occupational health and safety standard factors examined were occupational health practice related to regulations, measures to reduce the risk of injuries/accidents, role of safety culture and resources, environmental and production effects, attitude and behaviour, the role of mine management and the use and quality of equipment. The results of the research are particularly encouraging for the specific branch examined.
 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές