Εργατικά Ατυχήματα και Επαγγελματικές Ασθένειες στον Κατασκευαστικό Κλάδο. Διερεύνηση Αιτιών - Μέτρα Πρόληψης - Επιπτώσεις

Work Accidents and Occupational Diseases in the Construction Industry. Investigation of Causes - Preventive Measures - Effects (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 14 Μαίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 134
 7. Μαναριώτης, Ιωάννης
 8. Ευαγγελινός, Κωνσταντίνος
 9. Εργατικά Ατυχήματα, Επαγγελματικές Ασθένειες, Διερεύνηση Αιτιών, Μέτρα Πρόληψης, Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου, Επιπτώσεις, Στατιστική Ανάλυση, Κατασκευαστικός τομέας/ Work accidents, occupational diseases, Investigation of Causes, Preventive Measures, Occupational Risk Assessment, Consequences, Statistical Analysis, Construction sector
 10. Διαχείριησ Τεχνικών Έργων / ΔΧΤΔΕ
 11. 1
 12. 21
 13. 17
 14. Περιλαμβάνει: Πίνακες, Εικόνες, Γραφήματα, Συντομογραφίες - Ακρωνύμια
 15. Σαΐνη, Κ. & Σουφλής, Ι. (2004). Ασφάλεια Εκτέλεσης Έργων (Τόμος Β). Πάτρα: ΕΑΠ, Εγχειρίδιο Εφαρμογής GRI–G4.«Κατευθυντήριες Οδηγίες για την σύνταξη απολογισμού βιωσιμότητας».
  • Σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιάσει τις βασικές αιτίες που οδηγούν στην εμφάνιση εργατικών ατυχημάτων και ασθενειών κατά την εργασία και να δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες, ώστε να μειωθούν οι αλόγιστες συνέπειες για την υγεία και ασφάλεια του εργαζομένου, αλλά και οι αμέτρητες επιπτώσεις για την ίδια την επιχείρηση. Τα αποτελέσματα της ακολουθούμενης μεθοδολογίας της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας, θα βοηθήσουν ώστε να γίνει εστίαση των πραγματικών προβλημάτων που οδηγούν σε εργατικά ατυχήματα και ασθένειες μέσω της συχνότητας εμφάνισής τους στον κατασκευαστικό κλάδο, ώστε να παρουσιαστούν πιθανές λύσεις και κατευθύνσεις που θα φτάσουν στο βαθμό εξάλειψης αυτών. Οι σύγχρονες μέθοδοι εκτίμησης των επαγγελματικών κινδύνων, ο εμπλουτισμός νέων νομοθετικών διατάξεων και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε συνδυασμό με την απόκτηση νέων αντιλήψεων και πρακτικών, έχουν ήδη φέρει την υγεία και την ασφάλεια του εργαζομένου στο επίκεντρο των ζητημάτων που πρέπει να διαχειρίζεται η κάθε επιχείρηση.

   Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας, πέρα από την θεωρητική ανάλυση που θα πραγματοποιηθεί ώστε να γίνουν κατανοητές από τον αναγνώστη βασικές έννοιες που αφορούν τα εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες, θα γίνει μία προσπάθεια παρουσίασης μίας στατιστικής ανάλυσης μέσα από την συγκέντρωση στοιχείων των τελευταίων ετών στον κατασκευαστικό κλάδο από τον επίσημο φορέα καταγραφής των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών (ΣΕΠΕ – Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας). Τα αποτελέσματα της παραπάνω ανάλυσης σε συνδυασμό με την κατάρτιση και τη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου από ομάδα ανθρώπων που εργάζονται στον χώρο της κατασκευής και συγκεκριμένα σε τηλεπικοινωνιακά έργα, θα βοηθήσουν στην άντληση χρήσιμων συμπερασμάτων ως προς τις ανθρωπιστικές, κοινωνικές και οικονομικές ωφέλειες από την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, αλλά και στην αποφυγή μελλοντικών αστοχιών που οδηγούν σε αρνητικές επιπτώσεις τόσο για την ανθρώπινη ζωή, όσο και για την ίδια την επιχείρηση και την κοινωνία.

  • The purpose of this specific thesis is to present the main causes that lead to the occurrence of occupational accidents and illnesses at work and to provide the necessary instructions in order to reduce the reckless consequences for the health and safety of the employee, as well as the countless consequences for the business itself. The results of the methodology followed in this thesis will help to focus on the real problems that lead to occupational accidents and illnesses through their frequency of occurrence in the construction industry, in order to present possible solutions and directions that will reach the point of eliminating them. The modern methods of assessing occupational risks, the enrichment of new legislative provisions and the awareness of society combined with the acquisition of new perceptions and practices, have already brought the health and safety of the worker to the center of the issues that every company must manage.

   The subject of the thesis, in addition to the theoretical analysis that will be carried out in order for the reader to understand basic concepts related to occupational accidents and occupational diseases, an attempt will be made to present a statistical analysis through the collection of data from recent years in the construction sector from the official register of industrial accidents and occupational diseases (SEPE – Labor Inspectorate).  The results of the above analysis combined with the preparation and completion of a questionnaire by a group of people who work in the field of construction and specifically in telecommunications projects, will help to draw useful conclusions regarding the humanitarian, social and economic benefits from prevention of occupational accidents and occupational diseases, but also to avoid future failures that lead to negative effects both for human life and for the company itself and society.

 16. Hellenic Open University
 17. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές