Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων Βιολογικού Χαλκίδας για άρδευση ελαιοκαλλιεργειών

Reuse of treated effluents from Wastewater Treatment Plant of Chalkida, for irrigation of olive crops (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΡΙΔΗΣ
 3. Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
 4. 13 Μαίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 100
 7. Κλώντζα, Ελευθερία
 8. Καραπαναγιώτη, Χρυσή-Κασιανή
 9. Επαναχρησιμοποίηση υγρών αστικών αποβλήτων | Treated municipal wastewater reuse | Νομοθεσία επαναχρησιμοποίησης | Legislation for wastewater reuse | Ανακτημένο νερό | Reclaimed water | Άρδευση | Irrigation | Ποιότητα νερού | Water Quality
 10. Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων / ΔΙΑ60
 11. 6
 12. 57
 13. Περιλαμβάνει: Πίνακες, Διαγράμματα, Εικόνες
  • Η αξιοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων αποτελεί εναλλακτική λύση στην άρδευση γεωργικών καλλιεργειών με καθαρό νερό, ειδικά σε ξηρές περιοχές που χαρακτηρίζονται από λειψυδρία. Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται και αξιολογείται η επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων εκροών του Κέντρου Λυμάτων Χαλκίδας, για χρήση σε μη αρδευόμενη, ως επί το πλείστον, καλλιέργεια ελιάς. Ειδικότερα, σε ότι αφορά την επαναχρησιμοποίηση γίνεται μια ιστορική ανασκόπηση των εφαρμογών κατά το παρελθόν και παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της διαδικασίας. Γίνεται επίσης εκτενής αναφορά στις ενδεχόμενες επιπτώσεις που μπορεί να υπάρξουν στο περιβάλλον, στο έδαφος, στις καλλιέργειες και την δημόσια υγεία. Ακολούθως παρουσιάζεται η ελληνική νομοθεσία και οι ποιοτικές απαιτήσεις των ανακτημένων υδάτων που θεσπίζονται μέσω αυτής, ανάλογα με την χρήση τους, καθώς επίσης και η πρόσφατα θεσπισθείσα ευρωπαϊκή νομοθεσία και ειδικότερα ο κανονισμός (ΕΕ) 2020/741, ο οποίος θα τεθεί σε εφαρμογή πανευρωπαϊκά στις 26 Ιουνίου 2023. Στη συνέχεια γίνεται παρουσίαση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Χαλκίδας και περιγραφή των υποδομών, των εγκαταστάσεων και των εφαρμοζόμενων διεργασιών επεξεργασίας και παρουσιάζονται τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των εκροών. Η επαναχρησιμοποίηση της καθαρής εξόδου για την άρδευση ελαιοκαλλιεργειών εξετάζεται για τις πλησιέστερες αγροτικές εκμεταλλεύσεις και συγκεκριμένα αυτές του Δημοτικού Διαμερίσματος Βαθέος Αυλίδος, του Δήμου Χαλκιδέων.

  • The reuse of treated wastewater is an alternative solution for the irrigation of agricultural crops with fresh water, especially in dry areas, characterized by water scarcity. In this work, the reuse of treated effluents of the Wastewater Treatment Plant of Chalkida, for irrigation of olive cultivation, is presented and evaluated. In particular a historical review of reuse applications in the past is made and, also, the advantages and disadvantages of the process are presented. Extensive reference is also made to the potential effects on the environment, soil, crops and public health. Subsequently, the Greek legislation and the requirements on the qualitative characteristics of reclaimed water, depending on their use, are presented, as well as the recently established European legislation and in particular the regulation (EU) 2020/741, which will be implemented on June 26, 2023. A presentation of the Sewage Treatment Plant of Chalkida and a description of the infrastructure, the facilities and the applied treatment processes follows as well as the quantitative and qualitative characteristics of the effluents. The reuse and utilization of the treated effluent for the irrigation of olive crops is being considered for the nearest agricultural holdings, specifically those of Vathi Avlidos district of Chalkida.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές