Συγκριτική Αξιολόγηση Διαφορετικών Τύπων Επενδύσεων

Comparative Evaluation of Different Types of Investments (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΦΩΤΙΟΣ ΑΝΔΡΗΣ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 23 Μαίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 101
 7. Τσιβιλής, Σωτήρης
 8. Επενδύσεις, χρηματιστήριο, επενδυτικοί κίνδυνοι, συμπεριφορική χρηματοοικονομική, οικονομικοί κύκλοι, νομισματική πολιτική, στρατηγικές επενδύσεων
 9. ΔΧΤ61-Οικονομικά Τεχνικών Έργων
 10. 14
 11. 38
  • Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να προσφέρει ένα συμπαγές υπόβαθρο στον αναγνώστη γύρω από τον κόσμο των επενδύσεων καθώς όπως έχει προκύψει από αναρίθμητες έρευνες ελάχιστα άτομα διαθέτουν χρηματοοικονομική παιδεία, πόσο μάλλον τις απαραίτητες γνώσεις που θα τους εξασφαλίσουν μια μακροχρόνια και κερδοφόρα παραμονή στον κλάδο αυτόν. Κάτι σημαντικό που θα διαπιστώσει ο αναγνώστης διαβάζοντας την παρούσα εργασία, είναι ότι τα θέματα που πραγματεύονται σε αυτή τον βοηθούν να κατανοήσει σε μεγάλο βαθμό την αιτία για την οποία λαμβάνεται η κάθε οικονομική απόφαση από τις κυβερνήσεις και τις κεντρικές τράπεζες ανά τον κόσμο και που αποσκοπεί. Εργαλείο κατά τη συγγραφή της παρούσας διπλωματικής αποτέλεσε η βιβλιογραφική ανασκόπηση δημοσιευμένων άρθρων και άλλων έγκυρων πηγών στο διαδίκτυο οι οποίες πραγματεύονται τα συγκεκριμένα ζητήματα. Όπως προέκυψε, ο χώρος των επενδύσεων είναι ένα χαοτικό οικοσύστημα στο οποίο ωστόσο βρίσκουν εφαρμογή ορισμένες αρχές οι οποίες πρέπει να εφαρμόζονται από τους επενδυτές προκειμένου να σημειώσουν κέρδος. Επίσης, η απόκτηση χρηματοοικονομικής παιδείας οφείλει να αποτελεί κυρίαρχο στόχο ενός ατόμου που επιθυμεί να ασχοληθεί με τον επενδυτικό κλάδο καθώς εκτός των άλλων θα το προφυλάξει από τις συμπεριφορικές προκαταλήψεις που παρουσιάζονται εδώ. Διαπιστώθηκε ακόμα ότι ορισμένα δημογραφικά στοιχεία όπως το φύλο, το εισόδημα και το μορφωτικό επίπεδο διαδραματίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην επιτυχία που θα σημειώσει ο εκάστοτε επενδυτής. Ένα ιδιαίτερα ενθαρρυντικό συμπέρασμα της εργασίας, για όλους τους επενδυτές, είναι ότι κανένα συμβάν, είτε πρόκειται για πανδημίες, είτε για εμπορικούς πολέμους και πολεμικές συρράξεις, δεν είναι ικανό να διαταράξει την ανοδική πορεία των επενδύσεων μακροχρόνια. Τέλος, βάσει των στοιχείων της έρευνας, συνάγεται ότι o ασφαλέστερος τρόπος επένδυσης στα χρηματιστήρια είναι μέσω κάποιου δείκτη.

  • The purpose of this thesis is to offer a solid background to the reader around the world of investments as it has been shown by countless studies that very few people have financial literacy, let alone the necessary knowledge that will ensure a long and profitable stay in this industry. Something important that the reader will find while reading this paper is that the issues discussed in it help him to understand to a large extent the reason for which every financial decision is taken by governments and central banks around the world and what it is aimed at. A tool in the writing of this thesis was a literature review of published articles and other authoritative sources on the internet that deal with these issues. As it emerged, the investment space is a chaotic ecosystem in which, however, certain principles apply which must be applied by investors in order to make a profit. Furthermore, the acquisition of financial literacy must be the overriding objective of a person wishing to enter the investment industry as, among other things, it will protect them from the behavioural biases presented here. It was also found that certain demographics such as gender, income and educational level play a particularly important role in the success that an individual investor will achieve. A particularly encouraging conclusion of the paper, for all investors, is that no event, be it pandemics, trade wars or military conflicts, is capable of disrupting the upward trajectory of investment over the long term. Finally, on the basis of the survey data, it can be concluded that the safest way of investing in stock markets is through an index.


 12. Hellenic Open University
 13. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές