Ευκαιρίες και εμπόδια από την διαδικασία σύνταξης Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Opportunities and barriers from the environmental impact assessment process (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΚΙΩΤΗΣ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 14 Μαίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 103
 7. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
 8. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΑΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝTΙΝΟΣ
 9. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων | ΜΠΕ | Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων | ΕΠΕ | Αποτελεσματικότητα | Eμπόδια | ευκαιρίες
 10. Διαχείριση Τεχνικών Έργων / ΜΔΕ
 11. 2
 12. 6
 13. 26
  • Η βιώσιμη ανάπτυξη κερδίζει όλο και μεγαλύτερη αποδοχή παγκοσμίως λόγω της ικανότητάς της να υποστηρίζει την οικονομική ανάπτυξη, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την μακροπρόθεσμη προστασία του περιβάλλοντος. Τα βασικά μέσα για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικά βιώσιμης ανάπτυξης είναι οι διαδικασίες Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ) και των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), που έχουν αναπτυχθεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Από τις διαδικασίες αυτές προκύπτουν εμπόδια όπως, η μη εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου, η μη τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων, η απουσία παρακολούθησης και ελέγχου, η μη συμμετοχή του κοινού, η έλλειψη συντονισμού και διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερομένων, έτσι υπάρχει επείγουσα ανάγκη να κατανοηθεί καλύτερα το χάσμα μεταξύ επιστήμης και πρακτικής και να ξεπεραστούν οι πανταχού παρούσες αδυναμίες στην περιβαλλοντική αξιολόγηση των έργων ενόψει της κρίσης της κλιματικής αλλαγής.

   Με την παρούσα εργασία εξετάζονται προσεκτικά οι απόψεις των επαγγελματικά καταρτισμένων ατόμων, με τη χρήση έρευνας ερωτηματολογίου, που διανεμήθηκε σε μηχανικούς που εκπόνησαν ή συμμετείχαν σε ΜΠΕ κατηγορίας έργων Α, που έχουν εν δυνάμει μεγάλο περιβαλλοντικό αποτύπωμα είτε θετικό είτε αρνητικό. Τα δεδομένα από τα ερωτηματολόγια αναλύονται για να βρεθούν πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα πρακτική ΕΠΕ και ΜΠΕ στην Ελλάδα εντοπίζοντας τα κυριότερα εμπόδια αλλά και τις ευκαιρίες, παρέχοντας προτάσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των διαδικασιών.

  • Sustainable development is gaining increasing acceptance worldwide because of its ability to support economic growth while taking into account long-term environmental protection. The key instruments for ensuring environmentally sustainable development are the Environmental Impact Assessment (EIA) and Environmental Impact Statement (EIS) processes that have been developed globally. These processes result in barriers such as, non-implementation of the institutional framework, non-informed decision-making, lack of monitoring and control, lack of public participation, lack of coordination and dialogue among stakeholders, so there is an urgent need to better understand the gap between science and practice and to overcome the ubiquitous weaknesses in environmental assessment of projects in the face of the climate change crisis.

   This paper carefully examines the views of professionally qualified individuals, using a survey questionnaire distributed to engineers who have prepared or participated in EISs of Class A projects that have a potentially large environmental footprint, either positive or negative. The data from the questionnaires are analysed to find information on the current EIA and EIS practice in Greece by identifying the main barriers and opportunities, providing suggestions for improving the efficiency and quality of the processes.

 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές