Επίδραση του ψηφιακού μετασχηματισμού των Τραπεζών στον ανθρώπινο παράγοντα

Effects of digital bank transformation on human factor (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΤΙΦΑΝΤΗ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 13 Μαίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 75
 7. Δότσης Γεώργιος
 8. Κανάς, Αγγελος
 9. Ψηφιακός μετασχηματισμός, Τραπεζικός τομέας, υπόδειγμα ΤΑΜ
 10. Τραπεζική
 11. 55
  • Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του τραπεζικού τομέα έχει σημαντική επίδραση και στον ανθρώπινο παράγοντα, πέρα από την εξέλιξη της τεχνολογίας και της τραπεζικής. Οι απότομες εξελίξεις που επέφερε στον τομέα η πανδημία του κορωνοϊού δημιούργησαν πολλά προβλήματα τόσο στους εργαζόμενους, όσο και στους πελάτες των τραπεζών, με αποτέλεσμα αμφότερες πλευρές να συναντήσουν προβλήματα στην προσαρμογή τους στις νέες συνθήκες.

   Η παρούσα διπλωματική αποτελεί μία προσπάθεια να εξακριβωθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την πρόθεση χρήσης των καινοτόμων τεχνολογιών και να διαπιστωθεί αν υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ πελατών και τραπεζικών υπαλλήλων στην προσαρμογή και την αποδοχή των αλλαγών αυτών.

   Για την εμπειρική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε ένα κατάλληλα προσαρμοσμένο ερωτηματολόγιο για το υπόδειγμα αποδοχής τεχνολογίας (ΤΑΜ), σύμφωνα με το οποίο διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις αναφορικά με τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων.

  • Digital transformation of the banking sector has also a significant impact on the human factor, beyond the evolution of technology and banking. All these sudden developments brought about in the banking sector by the corona virus pandemic, created many problems for both employees and customers, as a result of which both sides encountered problems in adapting to the new conditions.

   The present dissertation is an attempt to ascertain the factors that influence the intention to use innovative technologies and to define whether there are differences between customers and bank employees in the adaptation and acceptance of all these changes.

   For the empirical analysis, a suitably adapted questionnaire for the technology acceptance model (TAM) was used according to which statistically significant differences were observed regarding the demographic data of the participants.

 12. Hellenic Open University
 13. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές