«ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ»

«PORTFOLIO DIVERSIFICATION: THE ROLE OF INVESTMENTS IN COMMODITIES AND REAL ESTATE » (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΟΖΑΝΗ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 14 Μαίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 155
 7. ΠΑΠΑΔΑΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
 8. ΠΑΠΑΔΑΜΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΨΥΛΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ
 9. Διαφοροποίηση, Αντιστάθμιση, Ασφαλές Καταφύγιο, Αποτελεσματικό Σύνορο, Προσαρμοσμένη στον Κίνδυνο Απόδοση.
 10. ΤΡΑ 61 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
 11. 16
 12. 93
 13. Εισαγωγή στην Τραπεζική Οικονομική και τις Κεφαλαιαγορές. Συριόπουλος Κωνσταντίνος, Παπαδάμου Στέφανος
  • Σε ένα ευμετάβλητο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον και ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων, η ορθή διάρθρωση και διαχείριση ενός χαρτοφυλακίου απαιτεί συνεχή μελέτη και διερεύνηση των επενδυτικών ευκαιριών και κινδύνων των αξιογράφων των επιμέρους αγορών καθώς, και  δημιουργία επαρκώς διαφοροποιημένων χαρτοφυλακίων, για την επίτευξη βέλτιστων προσαρμοσμένων στον κίνδυνο αποδόσεων. Η επίτευξη του στόχου αυτού, προϋποθέτει τη γνώση επιστημονικών αρχών και πρωτίστως της αρχής της διαφοροποίησης. Επιπλέον, απαιτείται ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την εξέλιξη των τιμών των επιμέρους αγορών, καθώς και σαφή αντίληψη του μακροοικονομικού περιβάλλοντος εντός του οποίου εξελίσσονται οι τιμές τους. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται οι θεμελιώδης αρχές της διαχείρισης χαρτοφυλακίου, αλλά και οι αλλαγές στην αντίληψη για αυτές. Γίνεται μία σύντομη ιστορική ανασκόπηση σε κάποιες από τις σημαντικότερες χρηματοοικονομικές κρίσεις, δίνοντας έμφαση στους παράγοντες που τις προκάλεσαν και στην αντίδραση των σημαντικότερων αμερικανικών χρηματιστηριακών δεικτών. Τέλος, επιχειρείται μία εμπειρική διερεύνηση του ρόλου των εμπορευμάτων (Commodities) και των ακινήτων (Real Estate) σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών και ομολόγων, για την επίτευξη ενός μοντέλου κατανομής προσαρμοσμένου για υψηλότερες συσχετίσεις. Μεταξύ του κλάδου των εμπορευμάτων, επιλέγεται ο χρυσός. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η συμπερίληψη του χρυσού σε ένα ήδη διεθνώς διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών και ομολόγων, βελτιώνει σημαντικά την προσαρμοσμένη στον κίνδυνο απόδοση. Ωστόσο, η συμπερίληψη ETF ακινήτων των ΗΠΑ σε ένα ήδη διεθνώς διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών και ομολόγων, δεν μπόρεσε να προσφέρει οφέλη, τα οποία να υπερβαίνουν αυτά της διεθνούς διαφοροποίησης των μετοχών και ομολόγων.

  • In a volatile global economic environment and especially in times of crisis, the rational allocation and management of a portfolio requires continuous study and investigation of the investment opportunities and risks of the securities of the individual markets, as well as the creation of adequately diversified portfolio with the aim of achieving optimal risk-adjusted returns. Achieving this goal requires knowledge of scientific principles and primarily the principle of diversification. In addition, an analysis of the factors that directly or indirectly influence the price evolution of individual markets is required, as well as a clear understanding of the macroeconomic environment within which their prices evolve. In this context, the fundamental principles of portfolio management are presented, as well as the changes in how they are perceived. A brief historical review of some of the most important financial crises is made, emphasizing the factors that caused them and the reaction of the most important American stock market indices. Finally, an empirical investigation of the role of commodities and real estate in a diversified portfolio of stocks and bonds is attempted, so as to achieve an allocation model adjusted for higher correlations. From the commodities sector, gold is chosen. The results show that including gold in an already globally diversified portfolio of stocks and bonds significantly improves the risk adjusted return. However the inclusion of  US real estate ETFs, failed to bring benefits that exceed those brought by the global diversification of stocks and bonds.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές