Βέλτιστη διάρθρωση αποτελεσματικού χαρτοφυλακίου μετοχών του ελληνικού χρηματιστηρίου, εύρεση αποτελεσματικού συνόρου (Markowitz -Efficient Frontier) με τη μέθοδο προσομοίωσης Monte Carlo και τη χρήση γλώσσας προγραμματισμού Python

Portfolio Optimization using Markowitz Efficient Frontier Theory Monte Carlo Simulation and Python programming language Evidence from the Greek Stock Market (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΑΛΙΠΑΣ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 13 Μαίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 53
 7. ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ
 8. ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΤΣΗΣ
 9. Ανάλυση δεδομένων, Python, Αποτίμηση Χαρτοφυλακίου, Monte Carlo, Markowitz
 10. Τραπεζική, Χρηματοοικονομική
 11. 3
 12. 6
 13. 10
 14. Περιλαμβάνεις πίνακες και διαγράμματα
 15. Συριόπουλος, Κ., & Παπαδάμου, Σ. (2016). Εισαγωγή στην Τραπεζική Οικονομική και τις Κεφαλαιαγορές (1 ed.). Athens: Utopia.
  • Η εύρεση του αποτελεσματικού συνόρου ενός χαρτοφυλακίου αποτελεί το επίκεντρο ενδιαφέροντος της σύγχρονης θεωρίας χαρτοφυλακίου. Η θεωρία χαρτοφυλακίου εξετάζει τις ιδιότητες των διαφόρων περιουσιακών στοιχείων που μπορεί να έχει στη διάθεση του ο υποψήφιος επενδυτής και επιδιώκει τη σύνθεση του βέλτιστου χαρτοφυλακίου που να μεγιστοποιεί την απόδοση και να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο της επένδυσής του. Η θεωρία του Markowitz, καθώς και η μέθοδος προσομοίωσης Monte Carlo με τη βοήθεια της υπολογιστικής δύναμης των υπολογιστών και συγκεκριμένα της γλώσσας προγραμματισμού Python, μπορούμε να υπολογίσουμε και να αναπαραστήσουμε όλους τους συνδυασμούς που περιλαμβάνονται στην καμπύλη που καθορίζει το αποτελεσματικό σύνορο.

  • Finding the efficient frontier of a portfolio is the focus of interest in modern portfolio theory. Portfolio theory examines the properties of the various investment assets that may be available to the investor and seeks to optimize an optimal portfolio that maximizes the return and minimizes the risk of the investment. Markowitz's theory, as well as the Monte Carlo simulation method using the computing power of computers and in particular the Python programming language, we can calculate and represent all the combinations included in the curve that determines the effective frontier.

 16. Hellenic Open University
 17. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές