Η διαπολιτισμικότητα και η πολυπολιτισμικότητα στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Παρουσίαση ενός προτεινόμενου Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης με σκοπό τη δημιουργία, υλοποίηση και αξιολόγηση ψηφιακών διαπολιτισμικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης για τη ΔΥΠΑ

Interculturality and multiculturalism in the modern Greek reality. Presentation of a proposed Strategic Action Plan for the creation, implementation and evaluation of digital cross-cultural continuing education programs for DYPA (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 14 Μαίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 128
 7. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 8. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΓΚΑΤΖΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 9. ΔΥΠΑ, Πολυπολιτισμικότητα, Διαπολιτισμικά Προγράμματα Κατάρτισης, Ψηφιακή Επικοινωνιακή στρατηγική
 10. Cultural Organisations Management" / DPM61
 11. 4
 12. 41
 13. 12
 14. charts, diagrams, pictures are included
  • Η Ελλάδα του 21ου αιώνα, όπως και οι περισσότερες χώρες σε ευρωπαϊκό και σε πα-γκόσμιο επίπεδο, αποτελεί χώρο υποδοχής προσφύγων και οικονομικών μετανα-στών. Οι πολίτες των κρατών-μελών της Ε.Ε, ανάμεσά τους και οι Έλληνες πολίτες, απολαμβάνουν μεταξύ άλλων και το προνόμιο να διαμένουν και να δραστηριοποιού-νται χωρίς περιορισμούς σε κράτη μέλη της Ένωσης. Ταυτόχρονα, η οικονομική με-τανάστευση μέσα από διευρυμένα σύνορα σε παγκόσμιο επίπεδο καθιστά τους «πο-λίτες των κρατών» κατά μία έννοια «πολίτες του κόσμου». Στα παραπάνω έρχονται να προστεθούν κοινωνικά φαινόμενα ανθρώπινης δυστυχίας όπως ο πόλεμος στη Συ-ρία, στην Ουκρανία κ.α., τα οποία οδηγούν σε μαζικούς διωγμούς πληθυσμών και καθιστούν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση αναγκαιότητα και όχι επιλογή για τις χώρες υποδοχής. Η διπλωματική εργασία που ακολουθεί επιδιώκει να υπογραμμίσει τη σημασία της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στη σύγχρονη πολυπολιτισμική πραγματικότητα. Μέσα από τα κεφάλαια που θα ακολουθήσουν, θα προσπαθήσουμε να τονίσουμε την ανά-γκη για τον σύγχρονο Έλληνα πολίτη, ειδικά για τους εκπαιδευτικούς μας, δημόσιους και διοικητικούς υπαλλήλους (πχ. υπαλλήλους σε υπηρεσίες Ασύλου), να εκπαιδευ-τούν πάνω σε πολιτισμούς και κουλτούρες άλλων χωρών σε επίπεδο βασικών αξιών, γλώσσας και θρησκείας. Σημαντική, πέρα από την αντικειμενική γνώση που προσφέ-ρουν τα διαπολιτισμικά προγράμματα, είναι και η συνειδητοποίηση ότι όλοι έχουν-έχουμε δικαίωμα στην ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην εργασία και εν τέλει στη ζωή την ίδια. Επιπρόσθετα, θα ασχοληθούμε με τη ΔΥΠΑ (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) και θα προσανατολιστούμε στη δημιουργία και παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου σχεδί-ου στρατηγικής που θα στοχεύει στην πρόταση υλοποίησης εντός της Υπηρεσίας, εκπαιδευτικών διαπολιτισμικών προγραμμάτων συνεχιζόμενης ψηφιακής κατάρτισης.
  • Greece of the 21st century, like most European and countries worldwide, is a place of reception for both refugees and economic migrants. Citizens of E.U member state, among them Greek citizens, enjoy, among others, the privilege of residing and operat-ing without restrictions in the member states of the Union. At the same time, eco-nomic migration through expanded borders in a worldwide level, make «citizens of the nations» in a sense «citizens of the world». To all of the above, social phenomena of human misery such as the war in Syria, Ukraine, etc. are added which lead to mass persecution of populations and make intercultural education a necessity and not an option for countries.» The following final thesis, seeks to underline the importance of intercultural educa-tion in the modern multicultural reality. In the following chapters we will try to em-phasize the importance and the need for modern Greeks, especially for teachers, pub-lic administrative employees (e.g. Employees in Asylum Services), to be trained on other countries cultures on the level of basic values, language and religion. Βeyond the objective knowledge offered by intercultural programs, the realization that every-one has - we have - the right to equal access to education, work and ultimately to life itself, is also important. In addition, we will engage with DYPA (Public Employment Service) and we will focus on the creation and presentation of an integrated strategy plan that aims to cre-ate, within the organization,, educational intercultural programs of ongoing digital training.
 15. Hellenic Open University
 16. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές