Σύγχρονες μέθοδοι διαχείρισης κτηνοτροφικών αποβλήτων: μια συστηματική ανασκόπηση

Modern methods of livestock's waste management: a systematic review (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑΛΑΜΑ
 3. Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
 4. 13 Μαίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 80
 7. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 8. ΚΟΜΙΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 9. Γεωργοκτηνοτροφικά Απόβλητα | Έβρος | Kομπόστ | Εδαφοβελτιωτικό | βιοαέριο
 10. Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
 11. 8
 12. 36
 13. Περιλαμβάνει: Πίνακες, Σχήματα και είκονες
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία αναφέρεται στη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Ο τρόπος με τον οποίο παράγονται αυτά τα στερεά απόβλητα αναλύεται στο δεύτερο κεφάλαιο. Παρουσιάζονται απόβλητα από καλλιεργητικές δραστηριότητες οι οποίες έχουν να κάνουν με φυτά και καρπούς τα οποία σαπίζουν λόγω ζιζανίων ή εντόμων από κατάχρηση φυτοφαρμάκων τα οποία χορηγούνται από γεωργούς, από υδατοκαλλιέργειες όπου χορηγούνται υπέρ του δέοντος ζωοτροφές με αποτέλεσμα να δημιουργούνται οργανικά  απόβλητα από διεργασίες ζωικής  παραγωγής είτε αυτό είναι κοπριά είτε είναι ζώο ή έχουν θανατωθεί και τα σώματά τους διατίθεται ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον. Στο κεφάλαιο αυτό θα βρούμε κι άλλες πηγές όπου θα αναλυθούν πολύ πιο στοχευμένα απόβλητα από ζωική παραγωγή, από επεξεργασία τροφίμων και κρέατος, στερεά απόβλητα όπως ιατρικά ή χημικά φυτικών παραγωγών τα οποία χορηγούνται σε γεωργικές καλλιέργειες. Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου θα βρούμε πηγές οι οποίες δίνουν σε πολύ χαμηλότερο ποσοστό απόβλητα από ότι οι προηγούμενες όπως είναι τα απόβλητα που  μπορεί να παραχθούν από κακό οδικό δίκτυο, από την αλλοίωση τροφίμων, από απόβλητα που παράγονται σε οικιακές και μη κουζίνες και άλλα. Αναφέρονται έρευνες σχετικά με της διαχείριση αποβλήτων και τα αποτελέσματα αυτών. Σε αυτή τη διπλωματική εργασία θα αναφερθεί και η επίδραση των γεωργικών στερεών αποβλήτων τόσο στην υγεία όσο και στο περιβάλλον. Ενδεικτικά αναφέρονται οι επιπτώσεις στην υγεία από τη ρύπανση του περιβάλλοντος, η πλημμύρες οι οποίες δυσχεραίνουν τη ζωή των ανθρώπων και την καθιστούν επικίνδυνη, όπως και η επισιτιστική ασφάλεια. Εν συνεχεία μελετώνται οι μέθοδοι διαχείρισης των αποβλήτων οι οποίες παρουσιάζονται μέσω της εφαρμογής λιπασμάτων, μέσω της αερόβιας και της αναερόβιας χώνευσης, από προσροφητικά υλικά για την εξάλειψη βαρέων μετάλλων, μέσω της πυρόλυσης, μέσω άμεσης καύσης, ακόμα και σε προσθήκη ζωοτροφών. Όλες αυτές οι μέθοδοι βοηθούν στην επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων ή ακόμα και στην ελεγχόμενη διαχείρισή τους, μια ενέργεια εξαιρετικά σημαντική για την ελαχιστοποίηση της ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων στο περιβάλλον, έτσι ώστε να υπάρξει ως αποτέλεσμα η περιβαλλοντική εξυγίανση. Έχοντας πλέον τα στοιχεία για τις πηγές των στερεών αποβλήτων όπως και μεθόδους διαχείρισης, θα αναλυθεί στο πέμπτο κεφάλαιο, πως η διαχείριση των στερεών αποβλήτων πρέπει να είναι μέρος ενός συστήματος το οποίο περιλαμβάνει τους εξής βασικούς πυλώνες,παραγωγή, συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, διακίνηση και  χρήση. Όλα τα στάδια τα οποία αναφέρονται θα βρουν εφαρμογή σε μια μονάδα κτηνοτροφική έτσι ώστε να δούμε εμπεριστατωμένα πώς είναι λειτουργικά και αποτελεσματικά για το περιβάλλον. Όλα αυτά γίνονται με την λεγόμενη προσέγγιση 3R,  μείωση-επαναχρησιμοποίηση-ανακύκλωση των αποβλήτων. Από την εφαρμογή στην κτηνοτροφική μονάδα βλέπουμε ότι τα παραγόμενα στερεά απόβλητα των πουλερικών μπορούν να διαχειριστούν με διάφορους τρόπους, ένας εκ των οποίων είναι και η κομποστοποίηση. Η προσέγγιση των 3R έχει «αναβαθμιστεί» στα 5R, με την προσθήκη 2 σταδίων, την πρόληψη ως πρώτο στην ιεραρχία και ως τελευταίο την απόρριψη. Έθεσε ως επιβλαβέστερη λύση για το περιβάλλον και την υγεία, την υγειονομική ταφή των αποβλήτων. Δόθηκε λοιπόν έμφαση να βρεθεί ποια είναι η βέλτιστη λύση για τη διαχείριση των αποβλήτων και αποφάνθηκε πως η κομποστοποίηση έχει αναδειχθεί ως μια περιβαλλοντολογικά αποτελεσματική, οικονομικά αποδοτική και ασφαλή λύση. Έτσι στην παρούσα μελέτη η κομποστοποίηση αποτελεί την θεμελιώδη πτυχή μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης αποβλήτων. Αυτό αναλύεται στο έκτο κεφάλαιο παραθέτοντας την διαδικασία της αερόβιας κομποστοποίησης, της αναερόβιας, και μέσω της σύγκρισης τους επιλέγετε στην μελέτη περίπτωσης η καλύτερη. Με την αρωγή όλης την υπάρχουσας βιβλιογραφικής μελέτης, στηριζόμαστε για να πούμε ότι η κομποστοποίηση είναι πιο προσαρμόσιμη και γόνιμη μέθοδος για τη διαχείριση των βιοαποδομήσιμων στερεών αποβλήτων.  Με βάση λοιπόν όλα τα παραπάνω προτείνεται η εφαρμογή μονάδας κομποστοποίησης στην περιοχή του Έβρου στην οποία εργάζονται πολλοί αγρότες και παραγωγοί με συνέπεια τη μεγάλη παραγωγή γεωργικών αποβλήτων στην περιοχή. Έτσι στη μελέτη περίπτωσης μας καταγράφονται τα δεδομένα που προέρχονται από την ΕΛΣΤΑΤ και από άλλες πηγές τα οποία σχετίζονται με τα είδη των ζώων τα οποία εκμεταλλεύονται στην περιοχή, την κοπριά την οποία παράγουν καθώς και το είδος των καλλιεργειών που αναπτύσσονται στην περιοχή, όπως και τα υπολείμματα τους. Συνοψίζοντας αναγράφεται η ετήσια παραγωγή σε γεωργικά και ζωικά απόβλητα, η ετήσια παραγωγή κομπόστ από τη μονάδα κομποστοποίησης και τα έσοδα από τις πωλήσεις του. Κυρίως όμως αναλύεται η βαρύτητα του νομού ως προς τις περιοχές Natura 2000 και η προστασία αυτών από την ορθή διαχείριση των γεωργικών απορριμμάτων.


  • This diploma thesis refers to solid waste management derived from the agricultural industry. We will analyze the different ways the solid waste is produced and the different kind of waste from cultivation activities will be presented. Waste related to plants and fruits rotting due to weeds or insects; from pesticide abuse administered by farmers; from aquaculture where feed is overfed resulting in organic waste; from animal production processes whether this is manure or animal that has been killed and their bodies disposed uncontrollably in the environment. We will proceed with a more targeted approach on waste for example, from animal production, from food and meat processing and medical or plant chemicals administered to agricultural crops, solid waste. Finally, we will enumerate sources for lower percentage of waste production in comparison to previous ones, such as waste that can be produced by bad roads, food spoilage, waste produced in domestic and commercial kitchens and others. Research on waste management and its results will be reported.


   In this diploma thesis, the effect of agricultural solid waste on both health and the environment will be analyzed. Indicatively, health impacts from environmental pollution, floods caused by improper waste disposal, as well as food insecurity. Subsequently, waste management methods are studied and presented through the application of fertilizers, aerobic and anaerobic digestion, as adsorbents to eliminate heavy metals, through pyrolysis, through direct combustion, and even in addition of feed. All these methods help in the reuse of waste and in it’s controlled management, an extremely important action to minimize the uncontrolled disposal of waste into the environment. Having now the data on solid waste sources as well as management methods, we will proceed in presenting how solid waste management must be part of a system which includes the following basic pillars: production, collection, storage, treatment, handling and use. All the stages mentioned will be applied in a case study of a livestock unit, so that we can thoroughly see how they are functional and effective for the environment. All this is done with the so-called “3R” approach, reduce-reuse-recycle (of waste) and it’s upgraded version 5R's, with the addition of 2 stages, prevention as first in the hierarchy and disposal as the last. From the application in the livestock unit, we see that the produced solid waste of poultry can be recycled in various ways. Emphasis was therefore placed on finding out what is the best solution for waste management and concluded that composting has emerged as an environmentally effective one, cost-effective and safe solution. Thus, in the present study, composting is the fundamental aspect of an integrated waste management strategy. This is discussed in chapter six by listing the process of aerobic composting, anaerobic, and through their comparison a decision was made for the best approach in the case study. With the help of all the existing literature study, we rely on it to say that composting is a more adaptable and fruitful method for the management of biodegradable solid waste. Based on all the above, it is proposed an implementation of composting units in the region of Evros, in which many farmers and producers reside, resulting in large production of agricultural waste in the area. Thus, our case study records the data coming from ELSTAT and other sources related to the species of animals exploited in the area, the manure they produce as well as the type of crops growing in the area and their respective residues. In summary, the annual production of agricultural and animal waste, the annual production of compost by the composting plant and the revenues from its sales are listed. Above all, however, the importance of the prefecture in relation to Natura 2000 sites and their protection from the proper management of agricultural waste is analyzed. 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές