Επέκταση του internet & mobile banking στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο και η επίδραση των κεφαλαιακών ελέγχων(capital controls)και της πανδημίας του COVID-19

 1. MSc thesis
 2. ΘΩΜΑΗ-ΜΑΡΙΑ ΠΡΑΚΑΤΕ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 13 Μαίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 92
 7. Τσαγκανός, Αθανάσιος
 8. ηλεκτρονική τραπεζική | internet & mobile banking | ελληνικό τραπεζικό σύστημα | χρήση e-banking
 9. Τραπεζική/ ΤΡΑ60
 10. 1
 11. 6
 12. 21
 13. Περιλαμβάνει: πίνακες, διαγράμματα,εικόνα(χάρτης)
  • Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από ταχύτατες τεχνολογικές αλλαγές οι οποίες επιφέρουν σε πολλές περιπτώσεις επαναστατικές αλλαγές. Στο πλαίσιο αυτό, το τραπεζικό σύστημα αποτελούσε πάντοτε έναν κλάδο, ο οποίος ενσωμάτωνε γρήγορα και προσαρμόζονταν στις τεχνολογικές αλλαγές. Στη σύγχρονη εποχή μάλιστα, όπου το διαδίκτυο και οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν κυριαρχήσει το internet banking και το mobile banking έχουν γίνει κομμάτια της καθημερινής λειτουργίας των πελατών των τραπεζών. Στο πλαίσιο αυτό η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει το ζήτημα της επέκτασης του internet & mobile banking στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο και διερευνά την επίδραση των κεφαλαιακών ελέγχων (capital controls) και της πανδημίας του COVID-19. Τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα αυτά επιχειρείται να απαντηθούν μέσω μιας βιβλιογραφικής ανασκόπησης αρχικά, αλλά και στην συνέχεια μέσω μιας ποσοτικής έρευνας. Ειδικότερα, το πρώτο μέρος της εργασίας αναδεικνύει την σημασίας της ηλεκτρονικής τραπεζικής και τα οφέλη της, αλλά και την διαχρονική της εξέλιξη, ενώ παράλληλα εξετάζει την διείσδυση της ηλεκτρονικής τραπεζικής στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Το δεύτερο μέρος της εργασίας τεκμηριώνει εμπειρικά ότι σε γενικές γραμμές το e-banking στην Ελλάδα σήμερα έχει ωριμάσει όπως αποτυπώνεται στις διάφορες πτυχές της χρήσης του, ενώ η νεαρή ηλικία και το υψηλό επίπεδο μόρφωσης φαίνεται να συσχετίζονται με μια ακόμη καλύτερη γενική εμπειρία χρήσης.  Σε πρακτικό επίπεδο επίσης τεκμηριώνεται ότι η πανδημία του COVID-19 ενίσχυσε την χρήση του e-banking, σε αντίθεση με τα capital controls που είχαν μια μικρότερη θετική επίδραση.
  • The modern era is characterized by rapid technological changes which in many cases bring about revolutionary changes. In this context, the banking system has always been an industry that is quickly integrated and adapted to technological changes. In fact, in modern times, where the internet and digital technologies have dominated, internet banking and mobile banking have become part of the daily operation of bank customers. In this context, this master’s thesis examines the issue of the expansion of internet & mobile banking in the Greek banking industry and investigates the effect of capital controls and the COVID-19 pandemic. These research questions are attempted to be answered through a Literature review initially, and then through a quantitative research. In particular, the first part of the paper highlights the importance of electronic banking and its benefits, as well as its evolution over time, while at the same time it examines the penetration of electronic banking into the Greek banking system. The second part of the paper empirically documents that in general e-banking in Greece today has matured as reflected in the various aspects of its use, while young age and a high level of education seem to be associated with an even better overall user experience. On a practical level, it is also documented that the COVID-19 pandemic strengthened the use of e-banking, in contrast to capital controls which had a smaller positive effect.
 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές