ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ : Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

THE HOTEL SECTOR AND SUSTAINABILITY PRACTICES : THE CASE OF RHODES (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΦΙΛΗΜΩΝ ΜΕΣΑΝΑΓΡΕΝΟΣ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 13 Μαίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 107
 7. ΚΙΛΙΠΙΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
 8. Αλεξανδρής, Κωσταντίνος | Στεργίου Δημήτριος
 9. αειφορία, οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον
 10. Διπλωματική εργασία
 11. 1
 12. 19
 13. 45
 14. περιλαμβάνονται γραφήματα, εικόνες, πίνακες
  • Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναπτύσσεται η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης στον ξενοδοχειακό κλάδο. Η αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί προτεραιότητα τόσο παγκόσμιων και περιφερειακών οργανισμών όσο και των τοπικών κυβερνήσεων. Η τουριστική ανάπτυξη επηρεάζεται άμεσα από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, αφού επιφέρει ταυτόχρονα και υποβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Επίσης, η ευημερία της τοπικής κοινωνίας, η διατήρηση του τοπικού πολιτισμού και των παραδόσεων, οι συνθήκες εργασίας και οι ικανοποιημένοι εργαζόμενοι στον τουρισμό συμβάλλουν στην ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η έλλειψη προσωπικού που εμφανίστηκε σε έντονο βαθμό φέτος στον τουριστικό κλάδο, όπου μεγάλο μερίδιο ευθύνης φέρει η εκμετάλλευση των εργαζομένων (χαμηλοί μισθοί, εξαντλητικά ωράρια, συνθήκες εργασίας, έλλειψη επαγγελματικής εξέλιξης και εκπαίδευσης κ.α.). Αποτέλεσμα ήταν να μην μπορούν να καλυφθούν οι θέσεις εργασίας ή η κάλυψη να γίνει με μη εκπαιδευμένο προσωπικό. Οι επιπτώσεις αφορούν την υποβάθμιση των υπηρεσιών στον τουρισμό με σημαντικές καθυστερήσεις αλλά και ακυρώσεις αεροπορικών πτήσεων, “ουρές” στα τμήματα κατανάλωσης των ξενοδοχείων και των επισιτιστικών επιχειρήσεων και πολλά παράπονα για την καθαριότητα. Ο τουρισμός και ιδιαίτερα ο ξενοδοχειακός κλάδος καλείται να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αειφόρο ανάπτυξη. Στο πρώτο μέρος, μετά από μια σύντομη αναφορά της εξέλιξης του τουρισμού, αναλύονται οι επιπτώσεις του, τόσο θετικές, όσο και αρνητικές. Ακολουθεί μια σύντομη προσέγγιση της αειφόρου ανάπτυξης και των τριών πυλώνων που την απαρτίζουν. Στο τρίτο κεφάλαιο, καταγράφονται οι τελευταίες σημαντικές πρωτοβουλίες για την αειφόρο ανάπτυξη από σημαντικούς παγκόσμιους, περιφερειακούς οργανισμούς και από την Ελληνική πολιτεία. Στο τέταρτο κεφάλαιο, εστιάζουμε στις αειφόρες πρακτικές στον ξενοδοχειακό κλάδο και τέλος, αναφερόμαστε σε κάποια από τα σημαντικότερα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η έρευνα επικεντρώνεται στα ξενοδοχεία τριών, τεσσάρων και πέντε αστέρων της Ρόδου και έχει σκοπό να διερευνήσει τον βαθμό ενημέρωσης και εφαρμογής αειφόρων πρακτικών στα ξενοδοχεία αυτά.
  • This thesis develops the concept of sustainable development in the hotel industry. Sustainable development is a priority of both global and regional organizations and local governments. Tourism development is directly affected by environmental degradation, since it also brings about the degradation of the tourism product. In addition, the well-being of the local community, the preservation of local culture and traditions, working conditions and satisfied tourism workers contribute to the quality of the tourism product. A typical example of this is the staff shortage which has been particularly acute this year in the tourism sector, where the exploitation of workers (low wages, exhausting working hours, working conditions, lack of professional development and training, etc.) is largely to blame. As a result, jobs could not be filled or were filled by untrained staff. The consequences are related to the deterioration of tourism services with significant delays and cancellations of flights, "queues" in the consumption departments of hotels and catering establishments and many complaints about cleanliness. Tourism, and the hotel sector in particular, is called upon to play a leading role in sustainable development. In the first part, after a brief account of the development of tourism, the first part analyses its impact, both positive and negative. This is followed by a brief introduction to sustainable development and its three pillars. In the third chapter, the latest major initiatives for sustainable development by important global and regional organisations and by the Greek state are listed. In chapter four, we focus on sustainable practices in the hotel industry and finally, we refer to some of the most important environmental management standards. The research focuses on three, four and five star hotels in Rhodes and aims to investigate the degree of awareness and implementation of sustainable practices in these hotels.
 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές