Η συμβολή των κέντρων Δια βίου Μάθησης στην Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, στην Εκπαίδευση και στη Δια βίου Μάθηση στον Τουρισμό. Μελέτη περίπτωσης του ΚΔΒΜ ΙΙ Εργασία Εκπαιδευτική

The contribution of Lifelong Learning centers to Human Resource Development, Education and Lifelong Learning in Tourism. Case study of KDBM II Educational Work (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΤΩΝΙΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 28 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 94
 7. Κασιμάτη Ευαγγελία, Διονυσοπούλου Παναγιώτα
 8. Τουρισμός, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Κέντρα Δια βίου Μάθησης
 9. Τουρισμός και Εκπαίδευση
 10. 1: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
 11. 39
 12. 30
 13. Περιέχει Πίνακες, Σχήματα, Κυκλικά Διαγράμματα και Γραφήματα
 14. Βαρβαρέσος, Στ. & Χριστίδου, Α. (1999). Γενικές Αρχές Μάνατζμεντ, Τουριστική Νομοθεσία και Οργάνωση Εργοδοτικών και συλλογικών Φορέων. Ε. Μανώλογλου (επιμ.). Πάτρα: ΕΑΠ
  • Η βιωσιμότητα της λειτουργίας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και η εξέλιξη τους, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό από την υποστήριξη του ανθρωπίνου δυναμικού με σύμμαχο του την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση τόσο από τους δημόσιους όσο και από τους ιδιωτικούς φορείς με την υποστήριξη του Ελληνικού κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης αποτελούν τους παρόχους συμβουλευτικής (σύζευξης), εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης ενηλίκων ανέργων ή εργαζομένων για προγράμματα σχετικά και με τον τουριστικό τομέα.

   Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε η συμβολή των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης στην Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού (HRM), την Εκπαίδευση και την Δια βίου Μάθηση στον Τουρισμό μέσα από την έρευνα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης (ΚΔΒΜ ΙΙ), του Εργασία Εκπαιδευτική. Διεξήχθη έρευνα βασιζόμενη στην ποσοτική μέθοδο, με την χρήση του ερωτηματολογίου να αποτελεί την τεχνική λήψης απόψεων. Τα αποτελέσματα που καταγράφηκαν συσχετίστηκαν με το αποτέλεσμα της ολοκληρωμένης συμμέτοχης ωφελούμενων στα προγράμματα κατάρτισης και την επιτυχία σύζευξης και απορρόφησης τους στον τουριστικό τομέα αλλά και την επιμόρφωση τους.

  • The sustainability of the operation of hotel businesses and their development is largely based on the support of human resources with its ally education and lifelong learning from both public and private agencies with the support of the Greek state and the The European Union. Lifelong Learning Centers are the providers of counseling (coupling), education, training and retraining of unemployed or employed adults for programs related to the tourism sector as well.

   In this paper, the contribution of Lifelong Learning Centers to Human Resource Development (HRM), Education and Lifelong Learning in Tourism was examined through the research of the Lifelong Learning and Education Center (LLL II), the Educational Work. Research was conducted based on the quantitative method, using the questionnaire as the opinion-gathering technique. The results recorded were related to the result of the comprehensive participation of beneficiaries in the training programs and the success of their coupling and absorption in the tourism sector as well as their training.

 15. Hellenic Open University
 16. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.