Το Μουσείο Άλατος Μεσολογγίου από το 2020 μέχρι σήμερα: Χαρτογράφηση της παρούσας κατάστασης και προτάσεις για το μέλλον

The Messolonghi Salt Museum from 2020 to today: Mapping the current situation and suggestions for the future (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΕΚΑΣ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 14 Μαίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 95
 7. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΕΚΟΥΛΟΥ
 8. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΕΚΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΡΒΑΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΖΙΑΣ
 9. Μουσείο Άλατος Μεσολογγίου | τεχνολογικά μέσα | έρευνα κοινού | σύγχρονο μουσείο | θεματικό μουσείο
 10. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων/ΔΠΜ61/ΔΠΜ50
 11. 1-3
 12. 32
 13. 46
 14. Περιλαμβάνει: Διαγράμματα
  • Η παρούσα εργασία εξετάζει την περίπτωση του Μουσείου Άλατος Μεσολογγίου. Πρόκειται για το πρώτο θεματικό μουσείο άλατος στην Ελλάδα, το οποίο άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό τον Σεπτέμβριο του 2020. Η έναρξη λειτουργίας του Μουσείου, μεσούσης της υγειονομικής κρίσης, αποτέλεσε ένα τολμηρό εγχείρημα. Ως εκ τούτου, η χαρτογράφηση της παρούσας κατάστασης του οργανισμού είναι απαραίτητη για την αναπτυξιακή του πορεία και τη βιωσιμότητά του.

   Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε κατά πόσο το Μουσείο είχε την ανταπόκριση του κοινού που περίμεναν οι υπεύθυνοι, κατά πόσο το Μουσείο έχει συμβάλει στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της πόλης, κατά πόσο το Μουσείο χρησιμοποιεί τα τεχνολογικά μέσα προκειμένου να προσελκύσει κόσμο και κατά πόσο βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζουν μουσεία του εξωτερικού θα βοηθούσαν το συγκεκριμένο Μουσείο.  Από την πρωτογενή έρευνα διαπιστώνεται ότι το Μουσείο έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες των υπευθύνων του σε επισκεψιμότητα, έχει συμβάλει σημαντικά στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της πόλης, χρησιμοποιεί τα τεχνολογικά μέσα πολύ αποτελεσματικά, ενώ έχει υιοθετήσει ήδη αρκετές από τις πρακτικές που εφαρμόζουν μουσεία του εξωτερικού και επενδύει στο μέλλον με συνεχή έργα ανάπτυξης.

   Στο τέλος της εργασίας διατυπώνονται συμπεράσματα και προτάσεις, προκειμένου το Μουσείο να εκπληρώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον κοινωνικό, εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό του ρόλο. 

  • The current study examines the case of the Messolonghi Salt Museum. It is the first thematic salt museum in Greece, which opened its doors to the public in September 2020. The opening of the Museum, in the midst of the health crisis, was a bold undertaking. Therefore, the mapping of the present state of the organization is essential for its development course and its sustainability.

   In the current study, it was investigated whether the Museum had the response of the public expected by those in charge, whether the Museum has contributed to the touristic and economic development of the city, whether the Museum uses technological means to attract people and whether best practices applied by museums from abroad would help the specific Museum. From the primary research, it is established that the Museum has exceeded the expectations of its managers in terms of attendance, has contributed significantly to the touristic and economic development of the city, uses technological means very effectively, while it has already adopted several of the practices applied by museums abroad and invests in the future with continuous development projects.

    At the end of the study, conclusions and suggestions are made, in order for the Museum to fulfill in the optimum way its social, educational and recreational role.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές