Η ενεργειακή κρίση και ο πληθωρισμός και η επίδραση στις αποφάσεις των ημεδαπών τουριστών.

The energy crisis and inflation and the effect on the decisions of domestic tourists. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΧΡΥΣΗ ΚΕΧΑΓΙΑ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 13 Μαίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 104
 7. ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 8. ΚΑΣΙΜΑΤΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 9. Κρίση, διαχείριση κρίσεων, ενεργειακή κρίση, πληθωρισμός, τουριστικές αποφάσεις, στάση και συμπεριφορά.
 10. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων/ΔΤΕΔΕ
 11. 1
 12. 11
 13. 25
  • Η μελέτη που ακολουθεί επικεντρώνεται στην ενεργειακή κρίση και στον πληθωρισμό, αλλά και στην επίδρασή τους στις αποφάσεις των ημεδαπών τουριστών. Πρόκειται για μία βιβλιογραφική και πρωτογενή δειγματοληπτική έρευνα που θέτει ως σκοπό την ανάλυση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης και του πληθωρισμού στις αποφάσεις των τουριστών για την επιλογή των διακοπών τους. Στόχος της είναι να εξετάσει αρχικά όλο το θεωρητικό υπόβαθρο γύρω από τις προκλήσεις που έχει επιφέρει η ενεργειακή κρίση και ο πληθωρισμός στον τουρισμό και στη συνέχεια να παρουσιάσει πρωτογενή δεδομένα που εξηγούν τον βαθμό επίδρασης τους στη λήψη αποφάσεων των τουριστών. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε αφορά την ποσοτική έρευνα, η οποία εξετάζει τον βαθμό στον οποίο επηρεάστηκαν οι αποφάσεις των τουριστών για κάποιο τουριστικό προορισμό από την ενεργειακή κρίση και τον πληθωρισμό. Επιπλέον, στηρίζεται στην ανασκόπηση δευτερογενών στοιχείων μέσα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση επιστημονικών μελετών και άρθρων που είναι δημοσιευμένα σε διεθνή περιοδικά. Η άντληση τους επιτεύχθηκε μέσα από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, χρησιμοποιώντας λέξεις – κλειδιά που σχετίζονται με το θέμα όπως κρίση, διαχείριση κρίσεων, ενεργειακή κρίση, πληθωρισμός, τουριστικές αποφάσεις, στάση και συμπεριφορά.

   Τα ευρήματα της δειγματοληπτικής έρευνας δείχνουν ότι η Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη την τελευταία περίοδο με πολύ ισχυρές πιέσεις που ασκήθηκαν λόγω της αύξησης του πληθωρισμού και του κόστους ενέργειας. Οι κύριες ανάγκες που δημιουργήθηκαν στους ημεδαπούς τουρίστες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω της πρόσφατης ενεργειακής κρίσης και της αύξησης του πληθωρισμού ήταν ο περιορισμός των διακοπών τους το 2022, η αλλαγή των τουριστικών σχεδίων τους, η εξοικονόμηση χρημάτων, ο περιορισμός των δαπανών τους για μη βασικές τουριστικές δραστηριότητες, για την αγορά τουριστικών προϊόντων, για πολυτελούς τουριστικές υπηρεσίες και για διανυκτερεύσεις. Γι’ αυτό προτείνεται να τους δοθεί η δυνατότητα λήψης επιδότησης καυσίμων για τις μετακινήσεις τους προς τον τουριστικό προορισμό και η παροχή επιδοτούμενων προγραμμάτων πακέτων διακοπών.

  • The following study focuses on the energy crisis and inflation, but also on their impact on the decisions of domestic tourists. It is a bibliographic and primary sample research that aims to analyze the consequences of the energy crisis and inflation on tourists' decisions for choosing their holidays. Its aim is to first examine all the theoretical background surrounding the challenges that the energy crisis and inflation have brought to tourism and then to present primary data explaining the extent of their impact on tourists' decision-making. The methodology used is quantitative research, which examines the extent to which tourists' decisions about a tourist destination were affected by the energy crisis and inflation. In addition, it is based on the review of secondary data through the bibliographic review of scientific studies and articles published in international journals. Their extraction was achieved through the online platforms, using keywords related to the topic such as crisis, crisis management, energy crisis, inflation, tourist decisions, attitude and behaviour.

   The findings of the sample survey show that Greece has been faced in the last period with very strong pressures exerted by rising inflation and energy costs. The main needs created for the domestic tourists of the Central Macedonia Region, due to the recent energy crisis and the increase in inflation were to limit their vacations in 2022, change their tourism plans, save money, limit their spending on non- basic tourist activities, for the purchase of tourist products, for luxury tourist services and for overnight stays. That is why it is proposed to give them the possibility of receiving a fuel subsidy for their travel to the tourist destination and the provision of subsidized holiday package programs.

 14. Hellenic Open University
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.