Έλλειψη προσωπικού στον ξενοδοχειακό κλάδο μετά την πανδημία: αιτίες και προτάσεις αντιμετώπισης του προβλήματος

Manpower shortage in the hotel sector in a post-pandemic era: a discourse on a causes and plausible solutions surrounding the issue (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΤΖΕΛΑ ΜΑΡΑΪ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 14 Μαίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 82
 7. ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 8. ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΟΛΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 9. Έλλειψη | Προσωπικό | Ξενοδοχειακός Τομέας | Πανδημία
 10. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ / ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ
 11. 1
 12. 10
 13. 76
 14. ΚΕΙΜΕΝΟ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
  • Η ξενοδοχειακή και τουριστική βιομηχανία αντιμετωπίζει ένα ανυπέρβλητο πρόβλημα με την έλλειψη εργατικού δυναμικού, το οποίο δεν μπορεί πλέον να αγνοηθεί και απαιτεί γρήγορη δράση. Σκοπός συνεπώς της παρούσας εργασίας αποτελεί η παρουσίαση του ζητήματος έλλειψης προσωπικού στον τομέα της φιλοξενίας μετά την πανδημία και ο εντοπισμός των αιτιών του ζητήματος αυτού ώστε να προταθούν λύσεις τόσο παγκοσμίως όσο και στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, μέσα από την παρούσα μελέτη διατυπώνονται τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα: 1) Σε πόσο βαθμό ενίσχυσε η πανδημία την έλλειψη προσωπικού στην Ελλάδα; 2) Ποιες είναι οι αιτίες του προβλήματος; 3) Ποιες μπορεί να είναι οι πιθανές λύσεις; 4) Πόσο μπορεί να επηρεαστεί η πιστοληπτική ικανότητα των ξενοδοχειακών μονάδων από το ανακύπτον ζήτημα; Για να επιτευχθεί ο σκοπός της εργασίας πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα με δομημένες συνεντεύξεις, με δείγμα πέντε διευθυντών από το ξενοδοχειακό κλάδο. Οι συμμετέχοντες κατέδειξαν τη σπουδαιότητα της κατάστασης η οποία εντάθηκε με την απαρχή της πανδημίας και αφού ανέφεραν τις αιτίες δίνοντας έμφαση στην υποβάθμιση των εργαζομένων, τους χαμηλούς μισθούς και την εποχικότητα του επαγγέλματος προτείνουν λύσεις για να καμφθεί η κατάσταση. Συνολικά καταδείχθηκε ότι η ικανότητα του κλάδου να χειριστεί το έλλειμμα εργατικού δυναμικού και να ικανοποιήσει την αυξανόμενη ταξιδιωτική ζήτηση θα καθορίσει την ικανότητά του να ανακάμψει και να αναπτυχθεί στο μέλλον.
  • The hotel and tourism industry is facing an insurmountable labour shortage problem that can no longer be ignored and requires swift action. The purpose of this paper is therefore to present the issue of staff shortages in the hospitality sector after the pandemic and to identify the causes of this issue in order to propose solutions both globally and in Greece. Therefore, through this study, the following research questions are formulated: 1) To what extent did the pandemic increase the lack of staff in Greece? 2) What are the causes of the problem? 3) What might be the possible solutions? 4) How much can the creditworthiness of hotel units be affected by the emerging issue? In order to achieve the purpose of the work, qualitative research was carried out with structured interviews, with a sample of five managers from the hotel industry. The participants demonstrated the importance of the situation which intensified with the beginning of the pandemic and after stating the causes emphasizing the degradation of workers, low wages and the seasonality of the profession, they proposed solutions to turn the situation around. Overall it was shown that the industry's ability to handle the labour shortage and meet growing travel demand will determine its ability to recover and grow in the future.
 15. Hellenic Open University
 16. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές