Πολιτιστικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις σε επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία. Η περίπτωση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης.

Cultural activities and events at archaeological sites and monuments. The case of the Ephorate of Antiquities of Thessaloniki City. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΑΚΗΣ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 14 Μαίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 184
 7. Καγιαδάκη, Μαρία
 8. Πολιτιστική κληρονομιά, αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, πολιτιστική δραστηριότητα, πολιτιστική διαχείριση, δημόσια αρχαιολογία
 9. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων
 10. 6
 11. 85
 12. 40
  • Η διαχείριση των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, ως αναπόσπαστου μέρους της πολιτιστικής κληρονομιάς, και ειδικότερα η προστασία, ανάδειξη και ένταξή τους στη δημόσια ζωή μέσω πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται σε αυτά, αποτελεί βασικό μέλημα των αρμόδιων φορέων.

   Σε άμεση συνάρτηση με τα παραπάνω, αναλύονται οι βασικές έννοιες που σχετίζονται με το αντικείμενο της έρευνας και αφορούν στην πολιτιστική κληρονομιά, με έμφαση στους αρχαιολογικούς χώρους και στα μνημεία, καθώς και στις πολιτιστικές δραστηριότητες, υπό το πρίσμα των διεθνών κανονιστικών κειμένων (συμβάσεων, χαρτών και διακηρύξεων) και της σχετικής ελληνικής νομοθεσίας. Επιπλέον, παρουσιάζεται η έννοια της πολιτιστικής διαχείρισης και ειδικότερα της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς, εστιάζοντας σε θέματα που αφορούν στην προστασία, την προβολή και την ενσωμάτωσή των αρχαιολογικών  χώρων και τα μνημείων στη σύγχρονη ζωή, σύμφωνα με τις αξίες που τα διέπουν. Τέλος, εξετάζεται η έννοια και το περιεχόμενο της δημόσιας αρχαιολογίας ως κλάδου της επιστήμης της αρχαιολογίας που εστιάζει στον δημόσιο χαρακτήρα της αρχαιολογικής γνώσης, στον ενεργό ρόλο του κοινού και στην οργανική ένταξη των χώρων/μνημείων στην καθημερινή ζωή.

   Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης αποτελεί τη μελέτη περίπτωσης. Παρουσιάζεται η ταυτότητα της Εφορείας, οι αρχαιολογικοί χώροι, τα μνημεία και οι  πολιτιστικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε αυτά. Τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα της έρευνας και των συνεντεύξεων που διενεργήθηκαν εξετάζονται συνθετικά και αξιολογούνται επιμέρους θέματα που σχετίζονται με τους στόχους, τον σχεδιασμό, την οργάνωση και εφαρμογή της διαχείρισης των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων που ασκεί  η Εφορεία σε σχέση με τη διοργάνωση/φιλοξενία πολιτιστικών εκδηλώσεων σε αυτά.

  • The management of archaeological sites and monuments, as an integral part of cultural heritage, and in particular their protection, promotion and integration in public life through cultural activities and events held at them, is a key concern of the competent bodies.

   In direct connection with the above, the basic concepts related to the subject of the research and concerning cultural heritage are analyzed, emphasizing on archaeological sites and monuments, as well as cultural activities, in the light of international regulatory texts (conventions, charters and declarations) and the relevant Greek legislation. In addition, the concept of cultural management and in particular the management of cultural heritage is presented, focusing on issues related to the protection, promotion and integration of archaeological sites and monuments in modern life, according to the values ​that they embody. Finally, the concept and content of public archeology is examined, as a field of the archaeological discipline focusing on the public nature of archaeological knowledge, the active role of the public and the organic integration of sites/monuments in everyday life.

   The Ephorate of Antiquities of Thessaloniki City constitutes the case study of this thesis. The identity of the Ephorate, the archaeological sites, the monuments and the cultural activities and events that take place in them are presented. The quantitative and qualitative data of the research and the interviews carried out are examined and specific issues are assessed related to the objectives, planning, organization and implementation of the management of archaeological sites and monuments carried out by the Ephorate in relation to the organization/ hosting of cultural events in them.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές