ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ

Construction, Demolition and Excavation Waste Management in EU and Norway (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΛΕΝΗ ΞΗΡΟΥΧΑΚΗ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 14 Μαίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 119
 7. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 8. απόβλητα, κατασκευή, ανακύκλωση, κατεδάφιση, διαχείριση, πρόληψη
 9. DCHT
 10. 3
 11. 8
 12. 45
  • Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζονται στοιχεία για τα απόβλητα κατασκευής και κατεδάφισης (ΑΕΚΚ) που παράγονται κατά την κατασκευή, την ανακαίνιση και την κατεδάφιση κτιρίων και υποδομών. Τα ΑΕΚΚ περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα υλικών, όπως σκυρόδεμα, τούβλα, ξύλο, χάλυβα, σοβά και γυψοσανίδες και μπορεί να αποτελέσει σημαντική πηγή αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τη Νορβηγία.
   Τόσο η ΕΕ όσο και η Νορβηγία έχουν εφαρμόσει νομικά μέτρα για τη μείωση τους και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης υλικών. Στην ΕΕ, η οδηγία για τα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων θέτει στόχους για την ανακύκλωση και την ανάκτηση των ΑΕΚΚ και απαιτεί από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν εθνικά προγράμματα διαχείρισης αποβλήτων για την επίτευξη αυτών των στόχων. Βασίζεται στην ιδέα ότι τα απόβλητα πρέπει να προλαμβάνονται ή να ελαχιστοποιούνται όπου είναι δυνατόν, και ότι τα υλικά πρέπει να ανακτώνται και να ανακυκλώνονται αντί να απορρίπτονται σε χώρους υγειονομικής ταφής. Η ΕΕ έχει εφαρμόσει μια σειρά νομικών μέτρων για τη στήριξη της κυκλικής οικονομίας και του CDW, συμπεριλαμβανομένης της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Απόβλητα και της Οδηγίας για τους ΧΥΤΑ, που θέτουν στόχους για την πρόληψη, την ανακύκλωση και την εκτροπή των αποβλήτων.
   Στη Νορβηγία, οι κανονισμοί για τα απόβλητα θέτουν στόχους για την ανακύκλωση των ΑΕΚΚ και η Νορβηγική Αρχή Ελέγχου Ρύπανσης έχει αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις για τη διαχείριση τους.
   Υπάρχουν πολλές χώρες στην ΕΕ που έχουν επιτύχει υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης και ανάκτησης ΑΕΚΚ. Για παράδειγμα, η Αυστρία, το Βέλγιο και η Γερμανία έχουν επιτύχει ποσοστά ανακύκλωσης άνω του 60% . Αυτές οι χώρες έχουν εφαρμόσει μια σειρά μέτρων, όπως συστήματα ευθύνης παραγωγού, υποχρεωτικούς στόχους ανακύκλωσης και οικονομικά κίνητρα, για να υποστηρίξουν την ανακύκλωση τους.
   Συνολικά, η διαχείριση των απόβλητων κατασκευών και κατεδαφίσεων είναι μια σημαντική πτυχή της διαχείρισης των απορριμμάτων και της κυκλικής οικονομίας και οι προσπάθειες για μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση τους μπορούν να συμβάλουν σε ένα πιο βιώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον μέλλον.

  • This thesis presents data on construction and demolition waste (CDW) produced during the construction, renovation and demolition of buildings and infrastructure. CDW includes a wide range of materials such as concrete, bricks, wood, steel, plaster and plasterboard and can be a significant source of waste in the European Union (EU) and Norway.
   Both the EU and Norway have implemented legal measures to reduce them and promote the reuse and recycling of materials. In the EU, the Construction and Demolition Waste Directive sets targets for the recycling and recovery of CDW and requires Member States to establish national waste management programs to achieve these targets. It is based on the idea that waste should be prevented or minimized wherever possible, and that materials should be recovered and recycled rather than landfilled. The EU has implemented a number of legal measures to support the circular economy and CDW, including the Waste Framework Directive and the Landfill Directive, which set targets for the prevention, recycling and diversion of waste.
   In Norway, the Waste Regulations set targets for the recycling of CDW, and the Norwegian Pollution Control Authority has developed guidelines and recommendations for CDW management.
   There are several countries in the EU that have achieved high rates of CDW recycling and recovery. For example, Austria, Belgium, and Germany have achieved recycling rates of over 60% for CDW. These countries have implemented a range of measures, such as producer responsibility schemes, mandatory recycling targets, and financial incentives, to support the recycling of CDW.
   Overall, CDW management is an important aspect of waste management and the circular economy, and efforts to reduce, reuse, and recycle CDW can contribute to a more sustainable and environmentally-friendly future.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές