«Το glamping ως νέα μορφή εναλλακτικού τουρισμού. Κίνητρα, προσδοκίες και προοπτικές ανάπτυξης»

«Glamping as a new form of alternative tourism. Motivations, expectations and growth prospects» (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 13 Μαίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 122
 7. Νέλλα Αθηνά
 8. Νέλλα Αθηνά | Ζούνη Γεωργία | Στεργίου Δημήτριος
 9. Εναλλακτικός τουρισμός | glamping | πολυτέλεια | covid-19 | προτιμήσεις | καταναλωτική συμπεριφορά | διαφοροποίηση
 10. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων/ ΔΤΕΔΕ
 11. 3
 12. 16
 13. 11
 14. Περιλαμβάνει πίνακες, διαγράμματα, γραφήματα, συντομογραφίες και ακρωνύμια
 15. Μάνατζμεντ Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού / Βελισσαρίου Ευστάθιος
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά το Glamping και εξετάζει τις προοπτικές ανάπτυξής του στην Ελληνική αγορά , μέσω της διεξαγωγής πρωτογενούς έρευνας με τη χρήση συνεντεύξεων και ερωτηματολογίου. Στην αρχή γίνεται μια αναφορά στην έννοια του τουρισμού και του εναλλακτικού τουρισμού, παρουσιάζοντας κάποιες ενδεικτικές μορφές για την κατανόηση του όρου. Αναλύοντας το προφίλ και τα κίνητρα του εναλλακτικού τουρίστα, αναπτύσσεται η έννοια του κατασκηνωτικού θεσμού στην Ελλάδα με τα οφέλη και τα πλεονεκτήματά του. Είναι γνωστό, ότι η εμφάνιση της πανδημίας Covid-19 επέφερε μια πρωτογνωρη ανατροπή στην ανθρωπότητα τα τελευταία τρία χρόνια, κυρίως στον τουρισμό, με τις επιπτώσεις του φαινομένου στην καταναλωτική συμπεριφορά των τουριστών να είναι ιδιαίτερα εμφανής. Για το λόγο αυτό, στη συνέχεια της εργασίας, διατυπώνονται οι επιπτώσεις της πανδημίας στον παγκόσμιο και Ελληνικό τουρισμό, αλλά και οι νέες αναδυόμενες τάσεις στην μετά covid-19 εποχή. Παρουσιάζονται επίσης, τα οφέλη του εναλλακτικού τουρισμού για τους επιχειρηματίες, τις τοπικές κοινωνίες και τη διεθνή οικονομία. Εν συνεχεία, αναλύεται η έννοια του glamping, αυτής της νέας μορφής εναλλακτικού τουρισμού που συνδυάζει τη διαμονή στη φύση με την πολυτέλεια και τις ανέσεις ενός σπιτιού. Γίνεται αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο που επικρατεί στην Ελλάδα και στη νέα πιστοποίηση Σήματος Glamping, που έχει θεσπιστεί τα τελευταία χρόνια. Ακόμα, παρουσιάζεται η ανάπτυξη του glamping στη διεθνή αγορά, που αποτελεί πλέον δημοφιλή τάση μετά και την επέλαση της πανδημίας και εξετάζονται οι προοπτικές ανάπτυξης στην Ελληνική τουριστική αγορά. Εξηγώντας και αναλύοντας το προφίλ των τουριστών που επιλέγουν αυτού του είδους τις διακοπές, γίνονται γνωστά και τα κίνητρα που τους ωθούν προς αυτές αλλά και η διαφοροποίησή τους από τους παραδοσιακούς κατασκηνωτές. Τέλος, πραγματοποιήθηκε μια έρευνα με τη χρήση συνεντεύξεων σε δείγμα δεκατεσσάρων επιχειρήσεων glamping με ερωτήσεις που σχετίζονται με τα κίνητρα των επισκεπτών, τις υπηρεσίες που προσφέρουν, τη διαφοροποίησή τους από τα άλλα είδη εναλλακτικού τουρισμού, αλλά και τις προοπτικές εξέλιξής του. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε και δεύτερη έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου σε τουρίστες που γνωρίζουν τι είναι το glamping, έχουν ή επιθυμούν να διαμείνουν σε υποδομές glamping στο μέλλον, αναλύοντας τις εμπειρίες τους, τις προτιμήσεις τους, αλλά και τα κίνητρα που τους ωθούν σε μια τέτοια επιλογή τουριστικού προορισμού-καταλύματος. Από τα δεδομένα και τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν από την καταγραφή των απαντήσεων των ερευνών, γίνεται κατανοητό ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων γνωρίζουν τον όρο glamping, διαθέτουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο, ανήκουν σε υψηλο οικονομικό διάζωμα και διακατέχονται από οικολογική συνείδηση. Αγαπούν τη φύση και τις διακοπές μακρία από το συνωστισμό των πόλεων και τείνουν να υιοθετήσουν αυτό το είδος εναλλακτικού τουρισμού στο μέλλον. Στο τέλος της εργασίας γίνεται ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων, οδηγώντας έτσι σε συγκεκριμένα συμπεράσματα και προτάσεις.
  • This thesis studies Glamping and examines its development prospects in the Greek market, by conducting primary research using interviews and a questionnaire. At the beginning, a reference is made to the concept of tourism and alternative tourism, presenting some indicative forms for understanding the term. Analyzing the profile and motivations of the alternative tourist, the concept of the camping institution in Greece with its benefits and advantages is developed. It is known that the emergence of the Covid-19 pandemic brought an unprecedented upheaval to humanity in the last three years, mainly in tourism, with the effects of the phenomenon on the consumer behavior of tourists being particularly evident. For this reason, in the continuation of the paper, the effects of the pandemic on global and Greek tourism are formulated, as well as the new emerging trends in the post-covid-19 era. The benefits of alternative tourism for entrepreneurs, local communities and the international economy are also presented. Afterwards, the concept of glamping is analyzed, this new form of alternative tourism that combines living in nature with the luxury and comforts of a home. Reference is made to the institutional framework that prevails in Greece and to the new Glamping Mark certification, which has been established in recent years. Furthermore, the development of glamping in the international market is presented, which is now a popular trend after the spread of the pandemic, and the prospects for development in the Greek tourism market are examined. By explaining and analyzing the profile of tourists who choose this type of vacation, the motivations that push them to it and their differentiation from traditional campers become known. Finally, a survey was carried out using interviews in a sample of fourteen glamping businesses with questions related to the motivations of visitors, the services they offer, their differentiation from other types of alternative tourism, but also its development prospects. At the same time, a second survey was carried out using a questionnaire on tourists who know what glamping is, have or wish to stay in glamping facilities in the future, analyzing their experiences, their preferences, as well as the motivations that push them to such a choice tourist destination-accommodation. From the data and information collected from the recording of survey responses, it is understood that the majority of participants are aware of the term glamping, have a high level of education, belong to a high economic class and are ecologically conscious. They love nature and holidays away from the hustle and bustle of cities and tend to adopt this type of alternative tourism in the future. At the end of the work, the results are analyzed and presented, thus leading to specific conclusions and proposals.
 16. Hellenic Open University
 17. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές