Πολιτισμός, κοινωνικός αποκλεισμός και η διαδικασία της επικοινωνίας. Η πρόσβαση των κωφών στον πολιτισμό

Culture, social exclusion and the process of the communication. The accessibility of deaf people to culture. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΧΡΗΣΤΑΚΟΥ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 14 Μαίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 115
 7. Γεώργιος Τσομπάνογλου
 8. Μαρία Αθηνά Αρταβάνη | Γεώργιος Γκαντζιάς
 9. Πολιτισμός | Κοινωνικός αποκλεισμός | Πρόσβαση / προσβασιμότητα | Κωφοί | Θέατρο Κωφών Ελλάδος | Θεατρική ομάδα «Τρελά Χρώματα»
 10. Οι Διαστάσεις των Πολιτισμικών Φαινομένων ΔΠΜ50
 11. 1-4
 12. 68
 13. 30
 14. πίνακες, εικόνες, διαγράμματα
  • Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται την πρόσβαση των κωφών/βαρήκοων ατόμων στον πολιτισμό. Ξεκινώντας με τις έννοιες του πολιτισμού και των πολιτιστικών αγαθών, εξετάζεται ο κοινωνικός ρόλος του πολιτισμού και των τεχνών στην κοινωνική ένταξη των ευπαθών ομάδων. Αναδεικνύονται τα προβλήματα που προκύπτουν σε σχέση με την πρόσβαση και την προσβασιμότητα των κωφών, αλλά και το γενικότερο κοινωνικό τους αποκλεισμό. Μέσα από αυτά τα προβλήματα θα προκύψουν προτάσεις για την ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας, προκειμένου οι κωφοί να αποκομίσουν τα οφέλη της πολιτιστικής εμπειρίας, στο πλαίσιο των ίσων ευκαιριών, αλλά και το θέατρο να συνεχίσει να αποτελεί μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης και ανάπτυξης εκφραστικών μέσων των κ/β ατόμων. Παρουσίαση δράσεων, που υλοποιεί το Θέατρο Κωφών και η θεατρική ομάδα «Τρελά Χρώματα», καθώς και το Εθνικό Θέατρο, που πραγματοποιεί παραστάσεις καθολικής προσβασιμότητας. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης και συμμετοχής ενός ιδιαίτερου κοινού στα πολιτιστικά δρώμενα, προάγοντας τις έννοιες της επικοινωνίας και της συνεργασίας, εξασφαλίζοντας συγχρόνως τη βέλτιστη θεατρική εμπειρία για την ειδική αυτή κατηγορία κοινού.

  • This paper discusses the access of deaf/hard of hearing people to culture. Starting with the concepts of culture and cultural goods, the social role of culture and the arts in the social inclusion of vulnerable groups is examined. The problems that arise in relation to the access and accessibility of people with disabilities, as well as their general social exclusion, are highlighted. Through these problems, proposals will emerge to raise awareness of the wider community, in order for the deaf to reap the benefits of the cultural experience, in the context of equal opportunities, but also for the theater to continue to be a means of artistic expression and development of expressive means of deaf / hard of hearing people. Presentation of actions, implemented by the Theatre of the Deaf and the theatrical group “Crazy Colors”, as well as the National Theatre of Greece, which implements universal accessibility performances. In this way, a special audience is given access and participation in cultural events, promoting the concepts of communication and cooperation, while ensuring the best theatrical experience for this special category of audience.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές