«Προσέγγιση μάρκετινγκ στην ηλεκτρονική διανομή σύγχρονων τραπεζικών προϊόντων: Μελέτη περίπτωση των ελληνικών συστημικών τραπεζών»

«The marketing approach to the electronic distribution of modern banking products with a case study of the Greek systemic banks» (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 13 Μαίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 140
 7. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
 8. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΑΓΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
 9. Ψηφιακό Μάρκετινγκ | Ηλεκτρονική Τραπεζική | Τραπεζικά Προϊόντα | Ελληνικές Συστημικές Τράπεζες
 10. Τραπεζική / ΤΡΑ61
 11. 1
 12. 14
 13. 46
  • Το θέμα της παρούσης διπλωματικής διατριβής είναι η προσέγγιση μάρκετινγκ στην ηλεκτρονική διανομή σύγχρονων τραπεζικών προϊόντων με μελέτη περίπτωσης των ελληνικών συστημικών τραπεζών.

   Στο 1ο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι τάσεις του ψηφιακού μάρκετινγκ. Δίνεται ο ορισμός του μάρκετινγκ, τα 4 P (προϊόν / product, τιμή / price, τόπος /  place, προώθηση / promotion) του μάρκετινγκ, οι τύποι των στρατηγικών του και τέλος στοιχεία για το ψηφιακό μάρκετινγκ (οφέλη και περιορισμοί).

   Στο 2ο κεφάλαιο καταγράφονται οι νέες τεχνολογίες στον τραπεζικό τομέα. Παρατηρείται η επενέργεια της παγκοσμιοποίησης στον τραπεζικό τομέα, οι διάφορες προκλήσεις χρήσης των νέων τεχνολογιών στον τραπεζικό τομέα, το internet banking, το mobile banking, οι κωδικοί QR και τέλος οι στρατηγικές και οι τάσεις του τραπεζικού μάρκετινγκ βελτίωσης της διαδικτυακής τραπεζικής           (email marketing, mobile marketing, chatbots, machine-learning).

   Στο 3ο κεφάλαιο αναλύονται τα σύγχρονα τραπεζικά προϊόντα των ελληνικών συστημικών τραπεζών. Παρουσιάζεται η ανάπτυξη και οι καθοριστικοί παράγοντες των ελληνικών τραπεζών, και τα σύγχρονα ηλεκτρονικά τραπεζικά προϊόντα των ελληνικών συστημικών τράπεζων (Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, τράπεζα Πειραιώς).

   Στο 4ο κεφάλαιο στοιχειοθετείται η μεθοδολογία έρευνας για την ηλεκτρονική διανομή σύγχρονων τραπεζικών προϊόντων στις ελληνικές τράπεζες. Ακολουθεί η βιβλιογραφική επισκόπηση, η μεθοδολογία, τα ερευνητικά ερωτήματα και οι ερευνητικές υποθέσεις, το χρησιμοποιούμενο ερευνητικό εργαλείο, ο πληθυσμός και το μέγεθος του δείγματος και τέλος οι περιορισμοί της έρευνας.

   Στο 5ο κεφάλαιο η ανάλυση των στοιχείων της έρευνας παρουσιάζεται η αξιοπιστία των αξόνων του ερωτηματολογίου, οι συχνότητες ανά άξονα και ανά μεταβλητή, και η διερεύνηση των υποθέσεων της έρευνας.

   Στο 6ο και τελευταίο κεφάλαιο εξάγονται τα συμπεράσματα από την διερεύνηση της προσέγγισης μάρκετινγκ στην ηλεκτρονική διανομή σύγχρονων τραπεζικών προϊόντων των ελληνικών συστημικών τραπεζών.

  • The subject of this diploma thesis is the marketing approach to the electronic distribution of modern banking products with a case study of the Greek systemic banks.

   In the 1st chapter the trends of digital marketing are presented. The definition of marketing is given, the 4 P’s (product / product, price / place, promotion / promotion) of marketing, the types of its strategies and finally information about digital marketing (benefits and limitations).

   In the 2nd chapter the new technologies in the banking sector are recorded. The impact of globalization in the banking sector is observed, the various challenges of using new technologies in the banking sector, internet banking, mobile banking, QR codes and finally the strategies and trends of bank marketing to improve online banking (email marketing, mobile marketing, chatbots, machine-learning).

   In the 3rd chapter, the modern banking products of the Greek systemic banks are analyzed. The development and determining factors of Greek banks, and the modern electronic banking products of the Greek systemic banks (Alpha Bank, National Bank, Eurobank, Piraeus Bank) are presented.

   In the 4th chapter, the research methodology for the electronic distribution of modern banking products in Greek banks is documented. This is followed by the literature review, the methodology, the research questions and research hypotheses, the research instrument used, the population and the sample size and finally the limitations of the research.

   In the 5th chapter the analysis of the research data presents the reliability of the axes of the questionnaire, the frequencies per axis and per variable, and the investigation of the research hypotheses.

   In the 6th and last chapter, the conclusions are drawn from the investigation of the marketing approach to the electronic distribution of modern banking products of the Greek systemic banks.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές