Ψηφιακοί Νομάδες: νέες εργασιακές σχέσεις και πολιτικές προσέλκυσης

Digital Nomads: New labour relations and attraction policies (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΛΟΥΚΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 20 Μαρτίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 111
 7. Μοίρα, Πολυξένη
 8. Μυλωνόπουλος, Δημήτριος | Στεργίου, Δημήτριος
 9. Ψηφιακοί Νομάδες, Τηλεργασία, Εξ αποστάσεως Εργασία, Εργασιακές σχέσεις, Πολιτικές προσέλκυσης
 10. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΤΕΔΕ
 11. 20
 12. 90
  • Το θέμα το οποίο αναπτύσσεται στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία είναι: Ψηφιακοί Νομάδες: νέες εργασιακές σχέσεις και πολιτικές προσέλκυσης
   Αφορά στην παρουσίαση και αξιολόγηση ενός νέου εργασιακού μοντέλου, αυτού
   της εξ αποστάσεως εργασίας και των μορφών που μπορεί να λάβει. Επικεντρώνεται ειδικά, στις νέες εργασιακές σχέσεις που προκύπτουν από την δυνατότητα να εργάζεται κάποιος ακόμα κι από άλλη χώρα από εκείνη στην οποία εδρεύει η εταιρεία που τον απασχολεί. Η καινούρια εργασιακή πραγματικότητα του Ψηφιακού Νομαδισμού, της οποίας η δημοτικότητα εκτοξεύθηκε στην μετα-Covid εποχή, δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης ότι αποτελεί ορόσημο στην εξέλιξη των εργασιακών σχέσεων σε διαπροσωπικό, επαγγελματικό και διακρατικό επίπεδο, ωστόσο η ανάπτυξή της εμφανίζεται να επηρεάζει επιπλέον κοινωνικοοικονομικούς τομείς, όπως την μετανάστευση και τον τουρισμό.
   Λόγω της παραπάνω σημαντικότητας, γίνεται προσπάθεια προσδιορισμού των Ψηφιακών Νομάδων και του εξειδικευμένου τρόπου ζωής τους.
   Διαπιστώθηκε επίσης ότι λόγω του σημαίνοντος αντίκτυπου διεθνώς σε οικονομικούς όρους, αλλά και της περαιτέρω αναπτυξιακής προοπτικής και δυναμικής, πλήθος χωρών προχώρησαν σε θεσμοθέτηση πολιτικών προσέλκυσης Ψηφιακών Νομάδων, αποσκοπώντας στην παγίωσή τους ως ιδανικοί προορισμοί φιλοξενίας. Η κύρια τομή, αφορούσε στην διάθεση ειδικής άδειας παραμονής, επιτρέποντας την απρόσκοπτη διαμονή τους στην χώρα για μεγαλύτερο διάστημα από εκείνο που τους εξασφαλίζει μία τουριστική Visa. Αρκετές μάλιστα από αυτές, στο πλαίσιο της εντατικοποίησης του ανταγωνισμού, επιδόθηκαν σε αγώνα επενδύσεων σε υπηρεσίες τεχνολογίας και επέκτασης του δικτύου τους.
   Ως κύρια πηγή πληροφοριών χρησιμοποιήθηκαν πηγές από σχετική βιβλιογραφία και διεθνή αρθρογραφία, όπως επίσης επίσημα στατιστικά στοιχεία από ΗΠΑ και Ευρώπη. Ελλείψει αξιόπιστων στοιχείων για το προσφερόμενο προϊόν αλλά και δράσεων προσέλκυσης, πέραν της σχετικής Visa, από την Ελληνική πλευρά, εξαιρετικά χρήσιμα αποδείχτηκαν τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από ιδιωτική πρωτοβουλία, όπως και η καταγραφή της προσωπικής εμπειρίας Ψηφιακών Νομάδων για τις διαδικασίες εισόδου στην χώρα και της συνολικής τους εικόνας από την παραμονή τους εκεί.
   Τέλος, η εργασία αυτή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η μεταστροφή προς ένα εργασιακό μοντέλο το οποίο δεν θα διέπεται από χωρικούς περιορισμούς είναι εφικτή, ωστόσο δεν είναι απαλλαγμένη από γραφειοκρατικές και φορολογικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις.

  • The topic which is developed in this thesis is: Digital Nomads: new labour relations and attraction policies.
   It concerns the presentation and evaluation of a new working model, that of remote work and the forms it can take. In particular, it focuses on the new employment relationships resulting from the possibility of working from a country other than that in which the employing company is based. The new working reality of Digital Nomadism, whose popularity has exploded in the post-Covid era, leaves no doubt that it represents a breakthrough in the evolution of labour relations at interpersonal, professional and transnational levels, yet still, its development appears to affect additional socio-economic sectors such as migration and tourism.
   Due to the above importance, an attempt is made to identify Digital Nomads and their niche lifestyle.
   It was also found that due to the significant impact internationally in economic terms, let alone the further development potential and dynamics, a number of countries have proceeded into establishing policies, such as to attract Digital Nomads, aiming to establish them as ideal hospitality destinations. The main breakthrough was the provision of a special residence permit, allowing them to stay in the country for a longer period than that guaranteed by a tourist visa. Several of them, in the context of intensifying competition, have even engaged themselves into an investment race for upgraded technological services and digital network expansion.
   Sources from relevant literature and international articles were used as the main source of information, as well as official statistics from the US and Europe. In the absence of reliable data on the offered product and attraction actions, apart from the relevant Visa, from the Greek side, the data collected from a private initiative proved to be extremely useful, as well as the recording of the personal experience of Digital Nomads on the entry procedures in the country and their overall picture of their stay there.
   Finally, this thesis leads to the conclusion that a shift towards a labour model that is not governed by spatial constraints is feasible, however it is not free from bureaucratic and fiscal bindings and obligations.

 13. Hellenic Open University
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές