ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS (OSH Μs). THE EVALUATION OF THOSE SYSTEMS IMPLEMENTED IN THE GREEK ENTERPRISES. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΑΓΚΛΗΣ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 14 Μαίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 75
 7. ΤΣΟΥΚΑΛΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 8. ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΟΛΥΖΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
 9. Πρότυπο, δείκτες προπόρευσης και υστέρησης, δείκτες συχνότητας και σοβαρότητας ατυχημάτων
 10. Θ.Π.1: 36 ΚΑΙ Θ.Π.2: 59.
 11. 1
 12. 67
 13. 0
 14. Akyuz, E., and Celik, M., 2014. A Hybrid Decision – Making Approach to Measure Effectiveness of Safety Management System Implementations on-board Ships. Saf. Sci. Vol 68, pp 169-179.
  • Τα συστήματα διαχείρισης επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (OHS MSs) είναι μια έννοια παρεξηγημένη στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία με πολλούς υποστηρικτές αλλά και αρκετούς σκεπτικιστές ως προς αυτά. Στην εργασία αυτή καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε να αναλυθούν οι βασικές έννοιες, όπως τα χαρακτηριστικά τους και τα πρότυπα (OSHAS 18001 και ISO 45001) τα οποία ακολουθούν. Βασικός στόχος της εργασίας ήταν να δειχθεί πόσο αποτελεσματικά είναι τα OHS MSs στην ελληνική πραγματικότητα και πως οι ελληνικές εταιρείες αντιμετωπίζουν ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα. Όσον αφορά το πρώτο θέμα και ειδικά στην σύγκριση των δύο προτύπων προσπαθήσαμε να δείξουμε ότι το πιο σημαντικό για μια εταιρεία δεν είναι τόσο η πιστοποίηση σε ένα πρότυπο, όσο το να κάνει σωστή αξιοποίηση του ώστε να μπορέσει πραγματικά να ωφεληθεί από αυτό και να επιτύχει την μείωση των ατυχημάτων στον εργασιακό της χώρο. Επίσης σημαντικό είναι οι δείκτες που χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται από τις εταιρείες να ακολουθούν τις αρχές του προτύπου αλλά και να είναι προσαρμοσμένοι στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Για το δεύτερο ζήτημα μέσα από ένα ερωτηματολόγιο που στάλθηκε σε ένα ορισμένο αριθμό εταιρειών, έγινε προσπάθεια να δειχθεί κατά πόσο οι ελληνικές εταιρείες ακολουθούν κάποιους συγκεκριμένους χαρακτηριστικούς δείκτες και πόσο αυτοί σχετίζονται με τους δείκτες συχνότητας και σοβαρότητας ατυχημάτων (IFR και ISR αντίστοιχα). Μέσα από την μέθοδο που ακολουθήθηκε διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μια γραμμική σχέση η οποία όμως δεν ήταν το ισχυρή στατιστικώς. Ίσως μια ανάλυση με περισσότερα δεδομένα να απέφερε περισσότερα αποτελέσματα και να επέτρεπε συγκρίσεις εταιρειών του ίδιου τομέα, ή εταιρειών πιστοποιημένων και μη. Σε ένα τελικό συμπέρασμα που καταλήξαμε είναι ότι στις ελληνικές εταιρείες δίνεται αρκετή βάση στους δείκτες που αναφέρονται στην βιβλιογραφία ως υστέρησης, ενώ κύρια βάση πρέπει να δίνεται στους δείκτες προπόρευσης. Αυτό είναι μια γενική διαπίστωση για όλες τις εταιρείες που ερωτήθηκαν πάνω σε αυτό, όμως είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο αριθμός των ερωτηματολογίων που επιστράφηκαν ήταν πολύ μικρός.
  • The Occupational Health and Safety Management Systems (OHSMSs) is a misunderstood concept in the occupational health and safety with many supporters and many others, skeptical towards them. On this paper, effort was taken to analyse their basic elements, such as their characteristics and the models they follow (OSHAS 18001 and ISO 45001). Basic goal of this paper was to show the effectiveness of the OHSMSs to the actual conditions in Greece and how Greek enterprises deal with such a delicate matter. As regards the first subject and in particular the comparison between the two models we tried to prove that the most important thing for a company is not the certification to a model, but rather to make use of it and as a result to benefit and how can that lead to less accidents. It is also important the indicators that the enterprises implement, to follow the principles of the model and to be adjusted to their own special needs. As for the second matter, through a questionnaire that was sent to a certain number of companies we tried to show in what degree the Greek enterprises implement some specific operational indicators in their safety systems and how much these indicators related to the frequency and severity of accidents rates (IFR and ISR respectively). In the method that was followed, it was found that the two factors were related linearly, but a strong significance was not confirmed. Perhaps a new analysis, one with more data in disposition, would be able to give more trustworthy results and allowing comparisons between enterprises of the same sector, or between certified companies and non certified. Finally we concluded that the Greek enterprises show some importance to indicators that in the literature are referred as lagging, despite the fact that basically the leading indicators are considered primary. That is a general conclusion but is important to mention that the number of the returning questionnaires was too small.
 15. Hellenic Open University
 16. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές