ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Sustainable practices in the construction industry: the case of the Administration Building of Hellenic Open University (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΤΣΙΡΛΗ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 14 Μαίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 166
 7. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΟΛΥΖΟΣ
 8. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 9. Περιβαλλοντική Πολιτική, Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πράσινη επιχειρηματικότητα, Πράσινα κτίρια, Έξυπνα κτίρια, Κτίρια μηδενικής ενέργειας, Ενεργειακή αναβάθμιση, Πράσινη Πιστοποίηση Κτιρίων, Ανάλυση του Κόστους και των Ωφελειών, Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής Κτιρίων
 10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 11. 3
 12. 19
 13. 88
  • Η κλιματική αλλαγή έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο τρόπο που ζούμε. Είναι προφανές ότι η μείωση των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του άνθρακα είναι επιβεβλημένη. Όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες παράγουν μεγάλες εκπομπές αερίων, από την παραγωγή ενέργειας, τις μεταφορές, την βιομηχανία μέχρι τα νοικοκυριά. Ο κατασκευαστικός κλάδος είναι από τους μεγαλύτερους υπαίτιους αυτής της κατάστασης και δεν είναι τυχαίο πως έχει αρχίσει να στρέφεται προς την βιωσιμότητα. Τα κτίρια σε όλο τον κύκλο της ζωής του, από την παραγωγή και μεταφορά των υλικών τους, την κατασκευή τους, την λειτουργία τους, μέχρι την κατεδάφισή τους, αντιπροσωπεύουν παγκοσμίως περίπου το 30% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας. Ωστόσο, πολυάριθμες μελέτες δείχνουν ότι ο κατασκευαστικός τομέας έχει δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής του απόδοσης, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν με παρεμβάσεις που είναι επίσης αποτελεσματικές ως προς το κόστος.

   Τα πράσινα κτίρια είναι αυτά που έχουν αρχίσει να κυριαρχούν πλέον, κτίρια μηδενικής ενέργειας (Zero Energy Buildings) τα οποία σέβονται το περιβάλλον και τους χρήστες τους. Σχεδιασμένα βιοκλιματικά, με σωστό προσανατολισμό και φιλικά στο περιβάλλον υλικά, έτσι ώστε να είναι λιγότερο ενεργειακά απαιτητικά. Η πράσινη μορφή ενέργειας, από φυσικές ή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια προς την επίτευξη του ίδιου στόχου.

   Πόσο όμως μεγάλο είναι το οικονομικό ρίσκο του να κατασκευάσεις ένα πράσινο κτίριο; Στην κοινή γνώμη έχει επικρατήσει η αντίληψη πως τα πράσινα κτίρια στοιχίζουν υπέρογκα ποσά, με τους κατασκευαστές αλλά και τους χρήστες να στρέφονται σε συμβατικές κατασκευές. Μελέτες αποδεικνύουν πως κάτι τέτοιο μόνο αληθές δεν είναι καθώς το λειτουργικό κόστος ενός πράσινου κτιρίου στην ανάλυση κόστους κύκλου ζωής του μειώνεται σταδιακά και επιτυγχάνει απόσβεση του αυξημένου αρχικού κόστους κατασκευής σε λίγα μόλις χρόνια. Τα πράσινα κτίρια αλλά και τα ενεργειακά αναβαθμισμένα, στην περίπτωση των υφιστάμενων κτιρίων, κρίνονται αναγκαία καθώς η κλιματική αλλαγή τα επιτάσσει. Η Ανάλυση Κόστους του Κύκλου Ζωής των κτιρίων αποτελεί μία μέθοδο ποσοτικοποίησης των περιβαλλοντικών και οικονομικών επιπτώσεων των κατασκευών, την οποία όλες οι ειδικότητες που εμπλέκονται στο χώρο της κατασκευής, οφείλουν πλέον να υιοθετήσουν.

   Η μελέτη εφαρμογής (case study) στο υφιστάμενο δημόσιο κτίριο Διοίκησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, που εδράζεται στην Περιβόλα Πατρών, αποτελεί μια απόπειρα αξιολόγησης του κόστους και των ωφελειών που προκύπτουν από την ενεργειακή του αναβάθμιση  μέσω των διατάξεων του TEE - ΚΕΝΑΚ και της μεθόδου Ανάλυσης Κόστους Κύκλου Ζωής (LCCΑ).  • Climate change has brought significant changes to the way we live. It is clear that reducing global carbon emissions is imperative. All human activities produce large emissions of gases, from energy production, transport, industry to households. The construction industry is one of the biggest culprits of this situation and it is no coincidence that it has started to turn towards sustainability. Buildings in their entire life cycle, from the production and transportation of their materials, their construction, their operation, until their demolition, represent worldwide approximately 30% of the final energy consumption. However, numerous studies show that the construction sector has potential to improve its energy efficiency, which can be used with interventions that are also cost-effective.

   Green buildings are the ones that have started to dominate now, zero energy buildings (Zero Energy Buildings) which respect the environment and their users. Designed bioclimatically, with correct orientation and environmentally friendly materials, so that they are less energy demanding. The green form of energy, from natural or renewable energy sources, has been developing rapidly in recent years towards achieving the same goal.

   But how big is the financial risk of building a green building? In public opinion, the perception that green buildings cost exorbitant amounts has prevailed, with manufacturers and users alike turning to conventional constructions. Studies prove that this is simply not true as the operating cost of a green building in its life cycle cost analysis gradually decreases and achieves amortization of the increased initial construction cost in just a few years. Green buildings as well as energy upgraded ones, in the case of existing buildings, are deemed necessary as climate change requires them. The Life Cycle Cost Analysis of buildings is a method of quantifying the environmental and economic impacts of constructions, which all specialties involved in the field of construction must now adopt.

   The application study (case study) in the existing public administration building of the Hellenic Open University, located in Perivola of Patras, is an attempt to evaluate the costs and benefits resulting from its energy upgrade through the provisions of the TEE - KENAK and the Analysis method Life Cycle Costing (LCCA).

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές