Η συμβολή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην βιώσιμη ανάπτυξη.

The contribution of financial institutions to sustainable development. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΠΟΣΤΑΝΙΤΗ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 14 Μαίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 129
 7. ΓΚΟΓΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
 8. ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 9. Βιώσιμη Ανάπτυξη, Τράπεζες, Επένδυση, Χρηματοδότηση | Sustainable Development, ESG, Banks, Investment, Finance
 10. Τραπεζική / ΤΡΑΔΕ
 11. 44
 12. 70
 13. Περιέχει σχήματα, εικόνες και διαγράμματα
  •    Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει στόχο να χρησιμοποιήσει με σύνεση τους πόρους που είναι διαθέσιμοι στο παρόν, ώστε να μην κατασπαταληθούν ή εξαντληθούν και δεν υπάρχουν για να τους χρησιμοποιήσουν οι επόμενες γενιές. Τις τελευταίες δεκαετίες, καθίσταται σαφές όλο και περισσότερο ότι η αύξηση της θερμοκρασίας της γης, θα προκαλέσει καταστροφικές αλλαγές που θα επηρεάσουν το κλίμα και κατ’ επέκταση την κοινωνία και την οικονομία σε όλο τον κόσμο. Βασικός παράγοντας επιτάχυνσης του φαινομένου του θερμοκηπίου, θεωρείται σήμερα ο άνθρακας. Δημόσιοι και Ιδιωτικοί Φορείς σε ολόκληρο τον κόσμο, έχουν με έμφαση εντείνουν την επιρροή και την δράση τους σε θέματα που αφορούν τη μείωση παραγωγής άνθρακα και άλλων επικίνδυνων αερίων για την ατμόσφαιρα.

      Μετά από αρκετές δεκαετίες αποσπασματικών προσπαθειών, παγκόσμιοι φορείς έχουν επιτύχει να περιγράψουν με ακρίβεια τους παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη στη λειτουργία των επιχειρήσεων, ώστε να μειωθεί το αποτύπωμά τους στον πλανήτη. Οι παράγοντες αυτοί αναπτύχθηκαν και σήμερα αφορούν το Περιβάλλον, την Κοινωνία και τη Διακυβέρνηση (ESG). Από αυτούς μάλιστα τους παράγοντες πηγάζουν σοβαροί κίνδυνοι και τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα μπορούν να αξιοποιήσουν τον διαμεσολαβητικό τους ρόλο στην οικονομία, ώστε να περιορίσουν τους κινδύνους που προέρχονται από τη δική τους λειτουργία και από τη λειτουργία των επιχειρήσεων που χρηματοδοτούν.

      Για την επιτυχία αυτού του εγχειρήματος, απαιτείται συγχρονισμός και κινητοποίηση όλων των ενδιαφερόμενων μερών, ώστε να αναλάβουν δράση, ο κάθε ένας από τη δική του θέση, για να υπάρξουν τελικά σημαντικά θετικά αποτελέσματα.  •    Sustainable development aims to use the resources which are available in the present so that they are not destroyed or depleted and are not there for future generations to use. In recent decades, it has become increasingly clear that the increase in the temperature of the earth will cause catastrophic changes that will affect the climate and, by extension, society and the economy around the world. Carbon is currently considered to be the main factor accelerating the greenhouse effect. Public and Private Agencies throughout the world, have emphatically intensified their influence and action in matters related to the reduction of carbon production and other dangerous gases for the atmosphere.

      After several decades of piecemeal efforts, global organizations have succeeded in accurately describing the factors that must be taken into account in the operation of businesses in order to reduce their footprint on the planet. These factors were developed and today concern Environment, Society and Governance (ESG). In fact, serious risks arise from these factors and Financial Institutions can make use of their mediating role in the economy, in order to limit the risks arising from their own operation and from the operation of the companies they finance.

      For the success of this venture, synchronization and mobilization of all stakeholders is required to take action, each from their own position, to ultimately have significant positive results.


 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές