Ο Πλάτωνας στον ψηφιακό κόσμο: μία διδακτική πρόταση στο μάθημα της Φιλοσοφίας

 1. MSc thesis
 2. Μαρία Τερζάκη
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 17 January 2023
 5. 72
 6. Τζιφόπουλος, Μενέλαος
 7. Ψηφιακή Αφήγηση | Ψηφιακά Εργαλεία | Eκπαίδευση | Μάθηση | Φιλοσοφία | Πλάτωνας | Εκπαιδευτική Διαδικασία | Κίνητρα Μάθησης
 8. 18
 9. 25
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στη διδασκαλία του Πλάτωνα μέσα από την ψηφιακή αφήγηση και συγκεκριμένα παρουσιάζει μία διδακτική πρόταση στο μάθημα της φιλοσοφίας της Γ΄ Λυκείου. Η εργασία έχει ως στόχο να διερευνήσει τις δυνατότητες που δίνει η ψηφιακή αφήγηση στην δημιουργία ενός διδακτικού σεναρίου, αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία, με προοπτική την παρουσίαση ενός διαδραστικού μαθήματος, που θα κινητοποιεί περισσότερο τον μαθητή και τη μαθήτρια. Στο θεωρητικό μέρος της εργασίας αναλύονται οι έννοιες της αφήγησης, της ψηφιακής ιστορίας, αναπτύσσεται η σχέση ψηφιακής αφήγησης και εκπαίδευσης και ερευνάται, σε μικρή έκταση, η συμβολή της ψηφιακής αφήγησης στο σύγχρονο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στον Πλάτωνα και τα έργα του με ιδιαίτερη έμφαση στον διάλογο “Πολιτεία”. Παρουσιάζεται, επιπλέον, εν συντομία η αλληγορία του σπηλαίου του φιλοσόφου, στην οποία βασίζεται το δημιουργικό μέρος και το σενάριο που θα ακολουθήσει. Ειδικότερα, στο δημιουργικό μέρος παρουσιάζεται ένα διδακτικό σενάριο στις τρεις ενότητες της πολιτείας του Πλάτωνα, βασισμένο στο κείμενο που υπάρχει στο βιβλίο της φιλοσοφίας της Γ΄ Λυκείου. Το κείμενο χωρίζεται σε 7 διδακτικές, καθεμία από τις οποίες περιλαμβάνει δημιουργικές δραστηριότητες, που αξιοποιούν τη χρήση των ψηφιακών μέσων και εμπλέκουν τους μαθητές και τις μαθήτριες με τα ψηφιακά εργαλεία. Ακολουθεί το ερευνητικό μέρος, το οποίο εξετάζει τις απόψεις πέντε εκπαιδευτικών ως προς την αξία της ψηφιακής αφήγησης, τη χρησιμότητά της στην εκπαίδευση και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος εκπαιδευτικός στην αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων στη διδασκαλία του, αξιοποιώντας τον οδηγό συνέντευξης ως ποιοτικό εργαλείο έρευνας. Παράλληλα, αξιολογήθηκε το δημιουργικό σενάριο και δόθηκαν ιδέες και προτάσεις, στο ερευνητικό μέρος, για τη βελτίωσή του. Την παρούσα διπλωματική εργασία ολοκληρώνουν τα συμπεράσματα και η συζήτηση, όπου γίνεται ένας «διάλογος» μεταξύ των θέσεων των ερευνητών για την ψηφιακή αφήγηση και των ερευνητικών αποτελεσμάτων της εργασίας.
  • The present thesis focuses on the teaching of Plato through digital storytelling. In particular, it presents a teaching proposal in the course of philosophy in the third grade and how the philosophy can be taught by using digital storytelling. It aims to investigate, whether the digital narrative can contribute to the creation of a creative teaching scenario using digital tools with a view to presenting an interactive lesson that will further motivate the learner. The theoretical part of the paper analyses the concepts of narrative and digital history; the relationship between digital storytelling and education is developed too. One more thing that is being investigated is the contribution of digital applications and tools to modern educational system. At the same time, reference is made to Plato and his works with particular emphasis on the dialogue Republic. In addition, it is being briefly presented the allegory of the philosopher's cave, on which is based the creative scenario that will follow. The creative part presents a teaching scenario on the three modules of Plato's Republic, based on the text in the book of the thirdgrade philosophy. The text is divided into seven teaching units, each of which includes creative activities that make use of the digital media and engaging students with digital tools. This is followed by the research part, which examines the views of five teachers regarding the value of digital storytelling, its usefulness in education and the difficulties modern teachers face in using digital tools in their teaching. The research uses the interview guide as a qualitative research tool. At the same time, the creative scenario is being evaluated and ideas and suggestions are provided for its improvement. This thesis is being completed with the conclusions and the discussion, where a creative dialogue takes place between the researcher's positions on digital storytelling and the results of the research of the thesis.
 10. Hellenic Open University
 11. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.